Magnesium (Mg2+)

Magnesiumindholdet i grundvandet stammer fra letopløselige magnesiumforbindelser i de geologiske lag.

Magnesiumindholdet har betydning for vandets hårdhed.

For højt indhold kan stamme fra forurening fra spildevand, husdyrgødning, handelsgødning eller nedsivning fra losseplads.

Vand med magnesiumindhold over 50 mg/L smager bittert, især ved forhøjet indhold af sulfat og klorid, og kan virke afførende.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane:  50 mg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.