Lovgivning

Love:

Vandforsyningsloven

Beredskabsloven 

Miljøbeskyttelsesloven

Vandsektorloven

Bekendtgørelser:

Drikkevandsbekendtgørelse nr. 1070 (28/10 2019)

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land – bekendtgørelse nr. 1260

Ledelsessystem – bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg – nr. 132 

Manualer:

Manual for prøvetagning af drikkevand

Vejledninger:

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre 

Vejledning om BNBO 2007

Vejledning om vurdering af BNBO juli 2019

Information og orientering fra miljøstyrelsen:

Kvalitetskrav-for-chlorothalonil-amidsulfonsyre-ændres (16/9 2019)

Orientering om N,N-dimethylsulfamid (DMS) (4/6 2018)

Orientering om 1,2,4-triazol Miljøstyrelsen (26/4 2018)

Miljøstyrelsens notat om screeningsresultater for triazol og chloridazon  (28/2 2018)

Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen vedr. fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand (7/9 2017)