Lovgivning

Love:

Vandforsyningsloven (LBK 602)

Beredskabsloven (LBK 314)

Miljøbeskyttelsesloven (LBK 5)

Vandsektorloven (LBK 1693)


Bekendtgørelser:

Drikkevandsbekendtgørelse nr. 1023 af 29/6/2023

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (BEK 483) – gældende fra 8/5 2023

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land – bekendtgørelse nr. 1260

Ledelsessystem – bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg – nr. 132 

Bekendtgørelse om indsatsplaner (bek. nr. 912 fra 27/6 2016)


Manualer:

Manual for prøvetagning af drikkevand


Vejledninger:

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre 

Vejledning om BNBO 2007

Vejledning om vurdering af BNBO juli 2019

Vejledning om indsatsplaner (feb. 2018)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande – del 1 – (Geo-vejledning 2)

Kemisk grundvandskortlægning (Geo-vejledning 6)

Nitratsårbarhed og udpegning af NFI og IO (maj 2014)

Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser

Zonering – Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen (nr. 3 – 2000)


Information og orientering fra miljøstyrelsen:

Kvalitetskrav-for-chlorothalonil-amidsulfonsyre-ændres (16/9 2019)

Orientering om N,N-dimethylsulfamid (DMS) (4/6 2018)

Orientering om 1,2,4-triazol Miljøstyrelsen (26/4 2018)

Miljøstyrelsens notat om screeningsresultater for triazol og chloridazon  (28/2 2018)

Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen vedr. fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand (7/9 2017)