Organiske klorforbindelser

F.eks. trichlormetan, tetrachlormetan, trichlorethen, tetrachlorethen, 1,1,1-trichlorethan, 1,2-dichlorethan.

Er flygtige, dvs. fordamper let, men opløses i vandet og er svært nedbrydelige. Stofferne er tungere end vand, og et spild på jordoverfladen vil hurtigt trænge ned i jorden og videre til grundvandet. Stammer fra bl.a. renserier, galvaniserings industrier og maling/lakindustri.

Organiske klorforbindelser kan indgå i regelmæssig kontrol for Organiske Mikroforureninger på Afgang fra vandværk.

Der skal desuden analyseres for disse i boringskontrol, hvis der i det grundvandsdannende opland findes en risiko for forurening med stofferne.

Ved forekomst af tri- og tetrachlorethen skal også analyseres for vinylklorid som er et nedbrydningsprodukt.

Grænseværdier for de flygtige organiske klorforbindelser:
Højst tilladelige værdi:
for enkeltstof: 1 µg/L
sum af stoffer: 3 µg/L