PAH (Poly-Aromatiske-Hydrokarboner)

PAH-forbindelser (polyaromatiske hydrocarboner) findes i olie- og tjæreprodukter. Hvis vandforsyningen har anvendt rør af jern med indvendige tjærebelægninger, skal der i den begrænsede kontrol måles for PAH-forbindelser.

Bekendtgørelsens bilag 1c angiver hvilke forbindelser, der skal måles for.

PAH-forbindelser indgår ligeledes i kontrollen med organiske mikroforureninger, hvis der i indvindingsoplandet er arealer forurenet med olie-, tjære- eller asfaltprodukter f.eks. fra tankstationer, gasværksgrunde og asfaltfabrikation eller –oplag), medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet.

Omfatter bl.a. stofferne naftalen, methylnaphtalener, benz(a)pyren og phenanthren. Er indeholdt i olieprodukter som benzin og dieselolie. Den væsentligste kilde er ufuldstændig forbrænding af brændstof, hvorved stofferne spredes med luften over store afstande. Stofferne er dog generelt meget lidt vandopløselige og bindes stærkt i jorden, hvorfor de sjældent ses i grundvandet og da kun i lave koncentrationer.

PAH skal måles, hvis vandforsyningen anvender rør med indvendige tjærebelægninger.

Højst tilladelige værdi:
for enkeltstof: 0,01 – 0,1 µg/L
sum af stoffer: 0,1 µg/L