Perfluorerede forbindelser (PFC eller PFAS)

Stoffer hvor mange eller alle kulstofbundne hydrogenatomer er erstattet med Fluorid-molekyler. Er svært nedbrydelige og ophobes i biomassen. Kendte forbindelser er bl.a. PFOS og PFOA.

Forbindes med forskellige hormonforstyrrende effekter og mistænkes for at være kræftfremkaldende. Er anvendt i imprængeringsmidler, teflonpander, smøremidler, maling og i brandslukningsskum. Er således påvist i grundvandet ved brandsluknings øvelsespladser. Typisk måles 9 – 10 forskellige stoffer, men op mod 500 forskellige stoffer er kendt.

Hvis der i indvindingsoplandet til en almen vandforsyning vides at være arealer, som er eller kan være forurenet med PFAS-forbindelser, skal der kontrolleres for de PFAS-forbindelser, som er anført i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet.

Visse brancher indebærer dog en særlig risiko. Medmindre der er viden om, at der ikke er sket en forurening der udgør en risiko for grundvandet på de pågældende arealer, skal der kontrolleres for PFAS-forbindelser, hvis der inden for en vandforsynings indvindingsopland eksisterer, eller tidligere har eksisteret, én eller flere af følgende brancher:
 Brandøvelsespladser for træning i slukning af oliebrande eller lignende
 Forkromningsindustri
 Tæppeindustri
 Malingsindustri
 Fyldpladser for byggeaffald og ældre dagrenovationslossepladser, særlig kan maling i byggeindustrien før 2002 have indeholdt PFAS-forbindelser.