Pesticider

Pesticider er en fælles betegnelse for insekticider (behandling mod insektangreb), herbicider (behandling mod ukrudt) og fungicider (behandling mod gær og skimmelsvampe) samt deres nedbrydningsprodukter.

En lang række pesticider giver vandet afsmag og kan være giftige. Nogle nedbrydningsprodukter efter pesticider har vist sig endnu mere giftige end det oprindelige stof, men de sundhedsskadelige effekter er ikke altid kendt. De hyppigst forekommende forureninger er Atrazin og nedbrydningsprodukterne DIP-atrazin, DE-atrazin og Hydroxy-atrazin samt Dichlorbenil og nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid (BAM).

Atrazin er et ukrudtsmiddel, der er anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker. Dichlorbenil, der nedbrydes til BAM, er også et ukrudtsmiddel, der er anvendt i plantager og på udyrkede arealer, samt af private haveejere.

Pesticidanalysepakken er sammensat på baggrund af erfaringsliste fra grundvandsovervågningsprogrammet udarbejdet af GEUS. Bemærk at der i drikkevandsbekendtgørelsen er forskellige betingelser for, hvilke pesticider og nedbrydningsprodukter der skal analyseres.

De stoffer, der er indeholdt, skønnes således at være dækkende for mulige forureninger i Danmark. De fleste af stofferne er ukrudtsmidler, og nyeste stoffer er nedbrydningsproduktet Desphenyl-chloridazon, som stammer fra aktivstoffet Chloridazon. Alt tyder på, at de farligste midler er total-ukrudtsmidler.
På arealer der jævnligt sprøjtes eller er dækket af fliser og grus, er der ingen humus i jorden, fordi der er ingen døde planter og ingen organisk omsætning. Derfor er jorden så godt som tom for nedbrydningsorganismer og bakterier. Organiske stoffer nedbrydes derfor ikke, og med regnen sker en udvaskning til grundvandet.
En anden kilde kan være nedsivningsanlæg eller gamle ubenyttede brønde/boringer, hvor stofferne kan nedsive direkte til grundvandet uden om jordlagenes naturlige rensningsevne.

Listen over obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter opdateres løbende og fremgår af Bilag 2 i drikkevandsbekendtgørelsen.

Der er tilføjet følgende nedbrydningsprodukter fra pesticider i drikkevandsbekendtgørelse 1070:

Se tilføjede nedbrydningsprodukter

Højst tilladelige værdi:
for hvert enkelt stof: 0,03 eller 0,1 µg/L, afhængig af stoffet.

Sum af alle pesticider: 0,5 µg/L