Strontium (Sr)

Et alm. forekommende grundstof som ligner calcium og barium.

Modvirker knogleskørhed.

Kan forekomme i høje koncentrationer i specielt skrivekridt og skal derfor analyseres for, såfremt der indvindes fra denne type kalk.

Kan også forekomme i høje koncentrationer i andre typer indvindingsboringer og bør der medtages i analyse for Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi: 10 mg/L – værdien er vejledende.
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.