Strontium (Sr)

Et alm. forekommende grundstof som ligner calcium og barium. Modvirker knogleskørhed. Kan forekomme i høje koncentrationer i specielt skrivekridt og skal derfor analyseres for såfremt der indvindes fra denne type kalk. Kan også forekomme i høje koncentrationer i andre typer indvindingsboringer og bør der medtages i analyse for Uorganiske sporstoffer.

Højst tilladelige værdi:    10 mg/L

Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.