Dyrkningsaftaler

Aftaler som indgås med landbrug i vandværkets indvindingsopland. Aftalerne kan bruges i grundvandsdannende oplande for at sikre en effektiv beskyttelse af grundvandet overfor konsekvenserne af landbrugsdrift.