Grundvandsstand

Grundvandsspejlets højde over (artesisk magasin) eller under terræn i en boring. Omregnes ofte til meter over havniveau. Koten angiver grundvands-potentialet i det lag, som boringens filter står i.