“Åbent hus” arrangement hos Tirstrup Vandværk

Vi har været på besøg hos Tirstrup Vandværk forud for ”åbent hus”- arrangementet for at få en snak med Peder og Asger.

Vandværket var i fuld gang med at få deres boring nr. 1 moderniseret, fordi den pludselig gav sand, og derfor havde vandværket reelt kun en boring (nr. 2) plus mulighed for nødforsyning fra Fuglslev vandværk.

Asger og Peder ved vandværkets boring

Den nyrenoverede boring 1.

Forsøgspumpning med separationspumpning af boring nr. 1 – DGU 81.56.

Tirstrup vandværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder fortalte, at boringen nu er blevet overboret, og at de rør og filtre, der blev fisket op, var i meget dårlig stand. Efter dette arbejde er der boret ned igen med en større diameter, så der stod et helt ”frisk” hul, hvor der så er sat et stort filterrør og forerør.
Herefter lagde brøndboreren filtergrus omkring det nye filter, og der blev tætnet hele vejen op med bentonite (tørret ler). Peder forklarede, at boringen gav meget vand og var ved at blive renpumpet.
Vandværket har nu en såkaldt A-boring. En boring som opfylder de moderne regler.

Boringen er indrettet således, at der kan nedsættes to pumper. En nedre pumpe, der leverer råvand til vandværket, og en øvre pumpe, som indvinder det yngste grundvand, der evt. skal renses naturligt ved nedsivning. Det har nemlig vist sig, at det øverste grundvand er mest belastet af både nitrat og pesticidrester – nedbrydningsproduktet chloridazon-desphenyl.
Vandværket er med i et forsøgsprojekt, hvor Teknologisk Institut skal hjælpe med design og dokumentere, at de uønskede stoffer kan renses naturligt væk gennem rodzonen med planter og bakterier.

Boringernes nuværende pumpe monteres i nederste halvdel af filteret med en pakker lige over denne, mens der monteres en lille SQ2-dykpumpe oppe i boringens forerør. Ydelse ca. 1-2 m³/t. Nederste pumpe skal evt. have en såkaldt ”kølekappe” – hvilket vurderes af brøndborer.
Analyser fra den øvre og nedre pumpe vil på sigt vise, om grundvandet er forurenet i stor afstand, eller om forureningen mest er boringsnær. 
Øvre pumpe og nedre pumpe vil danne et vandskel nede i boringens indvindingsfilter, når de to pumper kører samtidig.
Opgaven vil bl.a. være at få afbalanceret pumpernes indbyrdes størrelse via frekvensstyring af den nedre pumpe. Som udgangspunkt pumpes med fx 8 m³/t i den nederste pumpe (ved frekvensstyring) og ca. 1-2 m³/t i den øverste.

Vandet fra den øverste pumpe ledes til (forsøg nr. 1) container-løsning med biomaterialer (kompostering ved halm og flis) og infiltreres i rodzonen. 
Hvis dette ikke virker tilstrækkeligt, udvides med et større areal for biozonen med større opholdstid. Der udføres også forsøg på at vande med behandlet vand i nærzonen (på græsområdet) i sommerhalvåret.
Vandværket må forvente, at det vil tage lang tid at få oprettet en ny balance i boringen, inden det nederste pumpevand evt. er fri for pesticidrester samt at vise effekten fra gendannelsen af rent grundvand.
Det forventes også en positiv effekt på mindre ”klokningsproblemer med okker” i boringerne. Der søges midler til undersøgelser og til optimering af den biologiske rensning.

Vandværket deltager i VIDENSDELING med andre tilsvarende anlæg, for optimering – over tid – om hvordan der mest effektivt kan gendannes naturligt rent grundvand, hvor det vil være mange alternative muligheder for forbedringer.

Asger fortalte, at bestyrelsen er enige om at redde deres kildeplads frem for at bekoste rigtig mange penge på at flytte kildepladsen – måske vil det løbe op i 5 mill. kr., og uden sikkerhed for vedvarende rent grundvand. Kommunen kan ikke give en garanti for, at en ny kildeplads leverer rent vand.
Et andet aspekt er, at vores generation, som har begået fejl, også bør rydde op efter os og ikke kun indvinde alt det rene grundvand. Vi har snakket rigtig meget om disse ting i bestyrelsen, og derfor er det ikke kun et spørgsmål om penge, men i høj grad handler det om, at vi forbliver på stedet og plejer vores interesse i forhold til vores forbrugere.
Hvis kildepladsen flyttes nu, vil der komme en ”sort plet” på kortet og aldrig mere blive forsøgt at gøre grundvandet rent igen under vores fødder, her på vandværket.
Derfor er Asger og Peder meget interesseret i at vise deres vandværk frem ved et ”åbent hus”–arrangement.
Asger og Peder er begge interesseret i at dele deres viden med andre vandværker og også lære fra andre med tilsvarende udfordringer.