Årets Vandværk 2010: Thorning Vandværk er nyrenoveret og har styr på tingene

Når vandværket i digterpræsten St. St. Blichers by Thorning i Midtjylland fylder 100 år til sommer, sker det med et totalt renoveret værk, der er up to date omkring boring, pumper, vandbehandling, styring og sikkerhed.

Vandguiden gør Thorning Vandværk I/S til »Årets Vandværk«. Bestyrelsen for vandværket har arbejdet målbevidst med renoveringsopgaven, og der er styr på tingene, hvilket ikke mindst må glæde de godt 600 forbrugere. Der er anvendt omkring 900.000 kr. på renoveringen.

– Men nu er kassen også ved at være tom. De fleste af pengene er brugt til selve renoveringen, og nu påtænker vi at holde »åbent hus« for brugerne – og på den måde markere jubilæet, siger vandværkets formand, Harald Pehrson.

En lang og sej vej
Men det har været en lang vej at nå så langt. I 1998 fik Thorning Vandværk konstateret pesticider (BAM) i drikkevandet og der skulle etableres en ny kildeplads. Amtet foretog i 2001 en geologisk kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser syd for Thorning og udpegede et areal, hvor det blev vurderet, at Thorning Vandværk kunne finde godt uforurenet drikkevand. Ingen lodsejere i området var interesseret i at sælge jord til vandværket. Derfor blev der sat fokus pået område ved »Spejderhytten«, men her skulle der indgås aftale med tre lodsejere om kloakering, idet nedsivning af husspildevand fra eksisterende brønde ville komme for tæt på den mulige nye boring.

Vandværks-passer Ingvar Jørgensen (t.v.) og Christian Christiansen fra brøndborerfirmaet Pouls Christiansen A/S besigtiger pumpehusets styringsanlæg.

I efteråret 2002 opstod der en akut nødsituation med et utæt stigrør ved vandværkets eneste tilbageværende uforurenede indvindingsboring.
Amtet accepterede, at vandværket udførte en nødboring, men under forudsætning af at man arbejdede videre med en ny kildeplads ved Møllevej.

– Vi kontaktede en vandværkskonsulent, der med sin geologiske baggrund påviste, at der er tilstrækkeligt og godt vandværksvand 90 meter under vor gamle boring, der kun var 25 meter. Vi fik ansøgningen presset igennem hos amtet, fordi vi kunne dokumentere godt vand og en forsvindende lille forureningsrisiko, og derfor har vi i dag en tilfredsstillende vandforsyning i Thorning, siger Harald Pehrson.

Det er nu syv år siden, og opgaven skabte interesse hos bestyrelsen for at renovere hele vandværket ved Birkevej, som har til huse i en bygning fra 1977. Det gamle filteranlæg og pumpeudstyr er fjernet. Der er etableret en ny udendørs boring »i baghaven«, rør, pumper og el-anlæg er udskiftet, og råvandet strømmer i dag ind til iltning og rensning i en lind strøm, ligesom værkets omkring 20 pumper kan fjernstyres til stop eller start fra en bærbar computer af vandværks-passer Ingvar Jørgensen, der tillige er bestyrelsesmedlem.

– Jeg blev valgt til bestyrelsen for otte år siden, og blev med det samme sat til at passe vandværket, siger Ingvar Jørgensen, som til daglig arbejder med teknik på Viborg Sygehus. Så det var ikke nogen fremmed opgave for ham.

I de senere år er alt udskiftet på vandværket. Pumper, afløb og ny generator har kostet en halv mio. kr. og boringer omkring 400.000 kr. og både vandværks-passer og formand er glade – for tingene fungerer.

Ingvar Jørgensen og Thorning Vandværks formand Harald Pehrson ved vandværkets overvågningstavle.

Flere forbrugere
Harald Pehrson ser da også fortrøstningsfuldt på fremtiden for vandværket.
Man oplever et stigende antal forbrugere. Når nye ejere overtager ejendomme og huse i Thornings nærmeste opland, opgiver de at benytte egne boringer og vil i stedet kobles på det fælles vandværk.
Thorning Vandværk viser åbenhed og tænker »grønt«. Derfor vil man også etablere en hjemmeside med alle tilgængelige oplysninger for forbrugerne.

Der er installeret tyverialarm, som sikrer mod uventet besøg og forureningshærværk.- Vi vil være på forkant. Det giver tryghed i disse terrortider, siger Harald Pehrson.

Thorning Vandværk har som mange andre værker problemer med at samle forbrugere til generalforsamlingen – og til at tage over, når der bliver en ledig plads i bestyrelsen. Ordet »genvalg« er flittigt benyttet.
Men med åbent hus til jubilæet, åbenhed i det hele taget omkring vandprøver, og relevante oplysninger på den kommende hjemmeside, håber bestyrelsen at kunne gøre flere interesseret i vandværkets drift.

Bestyrelsen har også indledt et samarbejde med nabovandværkerne i Knudstrup, Nedre Hvam, Pederstrup og Vinderslev. Det er sket med henblik på en eventuel ringforsyningsløsning. Man udveksler erfaringer fra den daglige drift, og det afvises ikke at det også på sigt kan blive aktuelt med en fælles vandværks-passerløsning.

Her kommer råvandet ind til Thorning Vandværk. Konsulent Jørgen Andersen, DVN, rådgiver vandværks-passer Ingvar Jørgensen.

Den nye boring sikrer Thorning Vandværks forbrugere godt vand i mange år fremover.