Administration

Vandforsyningsloven definerer følgende opgavefordeling mellem Miljøministeriet, kommune og vandforsyning.

Miljø- og energiministeren kan efter forhandlinger med KL (kommunernes Landsforening) fastsætte regler om, i hvilket omfang de beføjelser, der efter kapitel 6 og 8 er henlagt til ministeren, kan udøves af kommunalbestyrelsen, når der foreligger vandforsyningsplaner vedtaget efter §14 a.

Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner, jf. §13, opretter kommunalbestyrelsen et koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen.

Regeringen besluttede, at der skulle gennemføres et »Serviceeftersyn i Vandsektoren«. Dette eftersyn medførte i 2007 en ny lovgivning på området. Bl.a. at alle vandforsyninger, der indvinder over 200.000 m2 vand om året, skal deltage i en benchmarking.

I 2009 og 2010 skal størstedelen af vandindvindingstilladelser fornyes. Dette kan medføre øgede krav, hvilket allerede nu kan være hensigtsmæssigt at forberede sig på.

Staten eller de syv miljøcentre overtager kortlægningen og kommunerne overtager resten af vandforsyningsadministrationen herunder indsatsplanlægningen. Fremover vil faktisk alle opgaver vedrørende vandforsyningen relatere sig til kommunen.

Kommunen behandler ansøgning om indvindingstilladelser til udførelse af boringer, indvinding af grundvand til vandforsyning, bortledning af vand under prøvepumpning, skyllevand samt evt. vand fra afværgepumpning.

Kommunen fastsætter de vilkår, som gælder for indvindingstilladelser m.m. – herunder omfanget af den obligatoriske kontrol med drikkevandet og målinger (pejling af grundvandsstand m.m.).