Afblæsning af restgasser – konsekvenser ved manglende fjernelse

I visse områder af landet indeholder grundvandet en vis mængde gasser, der er opstået via en anaerob nedbrydning af fossiler. Det ses oftest som forekomst af metan og/eller svovlbrinte. Forekomsten er som regel størst i kystnære områder, men også inde i landet forekommer det. Mængden af disse gasser er altid geologisk bestemt.

Metan og svovlbrinte følges næsten altid ad, men er vidt forskellige at registrere forekomsten af. Svovlbrinten er en giftig ildelugtende luftart. Lugten er som rådne æg og man er derfor aldrig i tvivl om dens tilstedeværelse. Grænseværdien er 0,05 mg/l i drikkevandet, men før filteret skal den ned under 0,1. De 0,05 svarer også til den detektionsgrænse, der er for at måle den ved almindelig analysekontrol.

Metan derimod lugter ikke. Det er en højeksplosiv gasart, men vigtigst set i forhold til vandbehandling er, at den kan fremme bakterievækst, da der ofte opstår iltning med visse aerobe bakterier. Derfor skal den fjernes så tidligt som muligt i processen ved afblæsning eller kraftig iltning, da den ellers kan medføre bakteriologiske problemer for vandværket. Grænseværdien for afgang  vandværk er 0,01 mg/l, men indgang filtre bør ikke overstige 0,1. Målet bør til enhver tid søges opnået, da denne bakterievækst kan tilstoppe filtrene med bakterieslim, og vandets indhold af ilt mindskes med deraf følgende dårlig vandbehandling. Disse førnævnte bakterier er ikke i sig selv sundhedsskadelige, men de registreres ofte som en forekomst af ekstra megen kim ved 22° eller 37°.

12

Vakuumtårnet

Metoderne, man anvender til fjernelsen, er ofte kraftig afblæsning eller gennembobling i iltningsspor. Begge metoder er velkendte, men begge stiller store krav til vedligeholdelsen, der ofte ikke er helt nem at foretage. Det er derfor adgangen til en nem rengøring og vedligeholdelse, der er vigtig, når valg af metode skal foretages. Netop ved at rengøringen er nem, får man det gjort noget oftere, og dermed undgår man tilvæksten. Det »klassiske« iltningstårn med rislebakker af den ene eller anden udformning er da ganske effektivt, men at kalde det rengøringsvenligt ville nok være en tilsnigelse. Det er et job for fagfolk med det rette udstyr, viden og erfaring. Det samme gør sig ofte gældende ved rensning af iltningstrapper og afblæsningsbakker med hulplader samt
iltningsspor.

Fælles er også, at de fylder og derfor ofte placeres på en måde, hvor rengøringsvenligheden ikke er speciel god. På markedet findes end videre nogle andre løsninger af de såkaldte »vakuumtårne«, hvor vandet strippes ved at føre en opadgående luftstrøm mod vandets nedadgående.

Dette sker under et svagt vakuum og samtidig deles vandet med rør og plader for at sikre en ensartet behandling. Disse systemer har med den rette konstruktion vist sig særdeles effektive, når det gælder fjernelse af førnævnte uønskede gasser, men også når det gælder almindelig iltning samt behandling for aggressiv kulsyre, er systemet effektivt. Hos Danwatec har vi gennem 2011 kørt forsøg med Microdrop Aqua’s airerator, som vi med fælles hjælp er lykkedes med at fjerne metan fra et niveau på 8-12 mg/l og ned til 0,4 mg/l. Efter at vandet yderligere har fået en behandling i råvandsbassinet, er det målte niveau lige ved indgangen til filtrene 0,06 mg/l. Altså et stykke under det ønskede niveau.

På lige fod med andre afblæsningssystemer så skal også dette vedligeholdes, og her har konstruktørerne sørget for at skabe en let adgang til de moduler, som sørger for behandlingen, og dermed gør sit til, at anlægget bliver vedligeholdt i den frekvens, som der skal til for at undgå den førnævnte vækst.

Selv små forekomster af metan kan som tidligere nævnt skabe vækst inde i iltningsområdet og i værste fald ødelægge filtrene. Det er derfor vigtigt at holde disse godt ventileret for hele tiden at fjerne enhver risiko for, at rester af metan kan stå stille i områder. Sker det, så vil der komme en kraftig vækst af biologisk masse, som kan blokere fuldstændigt for den øvrige vandbehandling.

De særlige rør i beluftningssystemet.

De særlige rør i beluftningssystemet.

Et andet sted, hvor metan kan »drille«, er i råvandsrørene. Kan der på nogen måde tilføres ilt samtidig med det metanholdige råvand, så vil der helt uvægerligt ske en vækst inde i råvandsrørene. Denne vækst kan igen være medvirkende årsag til en vækst af kim og i yderste konsekvens medføre en længerevarende kogeanbefaling.

Er der tvivl om, hvorvidt I har det rigtige system på jeres vandværk, og om metan kan være årsag til problemer på værket, så kontakt os endelig for yderligere information om emnet eller læs nogle af de mange udmærkede artikler, der findes om emnet både herhjemme og i udlandet.

Hvis I ønsker at høre yderligere om emnet, så deler vi gerne vores mange års erfaring på området og besvarer spørgsmål og henvendelser herom. Ring og spørg efter Karsten på tlf. 20 62 73 50.