Analysestyring med eksempel og forslag til forbedringer

Resumé og konklusion
I forbindelse med vores arbejde med uvildige tilstandsrapporter og handlingsplaner for vandværker foretager vi som rutine en nøje gennemgang af alle historiske råvands- og drikkevandsanalyser. Her finder vi ofte mulighed for forbedringer og besparelser. Penge som f.eks. kan bruges på bedre sikkerhed samt bedre udnyttelse af de mange analyser og dermed fås en ekstra sikkerhed for rent drikkevand.

Formålet
– De mange analyser, som vandværket historisk har udført, kan udnyttes til at vise noget om vandværkets aktuelle tilstand og udviklingen generelt.
– En bedre styring og udnyttelse af alle vandværkets analyser.
– Vandværket styrer selv prøvetagningen og fordelingen over året.
– Vandværket udvælger selv prøvetagningsstederne.
– Vandværket får et bedre samarbejde med laboratoriet ved at vise styring.
– Mange vandværker vil kunne få godkendt et reduceret program. Med bekendtgørelse nr. 1024 om vandkvalitet og tilsyn vil det under visse betingelser være muligt at reducere f.eks.  analysefrekvensen på udvalgte analysetyper som begrænset kontrol, uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger. Dette kræver, at man kan dokumentere, at man ingen aktuelle problemer har med disse stoffer, hvilket kan gøres ved en gennemgang af de tidligere udførte analyser på vandværkets drikkevand og f.eks. dokumentere udviklingen som grafer.

Hvordan?
– Vandværkets historiske analyser lægges på www.mitdrikkevand.dk. Her vil alle vandværkets drikkevands- og råvandsanalyser kunne ses i overskuelige skemaer og grafer med informationsknapper.
– Vandværket får gennemgået de historiske analyser for »udvikling og overskridelser«.
– Vandværket får forslag til at søge om reduceret program (hvis der er grundlag for det).
– Vandværkets analyser 5 år tilbage sættes ind i et skema (skema 2).
– Skemaet vil vise, om analyserne er udtaget iht. det obligatoriske kontrolprogram.
– Skema vil vise, om analyserne er fordelt over hele året.
– Der laves forslag til de kommende 5 år (skema 3), hvor fordelingen er over hele året.

23 23-1

 

DVN har udarbejdet analysestyring for Tendrup Vandværk i Syddjurs kommune

• Bemærk den uhensigtsmæssige fordeling af analyser.
• Der er udtaget 2 boringskontroller i boring 1 i 2011.
• Der er ikke udtaget begrænset kontrol i 2. kvartal 2012.

Der blev ved gennemgang af analyserne fundet en fejl ved udtagning af råvandsanalyser, hvilket har medført, at Tendrup Vandværk har fået kr. 7825,13 retur fra analysefirmaet for denne fejlprøve.

X – Hvis kommunen godkender ansøgning om nedsat kontrolhyppighed, skal disse kontroller slettes. Det forudsættes dog også, at kontroller for 2012 er ok!

Via www.mitdrikkevand.dk er analyserne gennemgået, og der er ikke fundet pesticider eller andre tegn på forureninger.

Ifølge programmet har vandværket gode muligheder for at spare penge på det obligatoriske program. Penge som bestyrelsen så evt. kan bruge
til f.eks. bedre egenkontrol og dermed endnu øget sikkerhed.

Prisoverslag for vandværket (2013-2017)
20 x begrænset kontrol . . . . . . . . . . . . kr. 15.860,-
5 x normal kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8.700,-
5 x udvidet kontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 11.985,-
5 x sporstoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 5.095,-
5 x mikroforurening. . . . . . . . . . . . . . . . kr. 25.140,-
2 x boringskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 13.078,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 79.858,-

Besparelse ved reduceret program: ca. kr. 19.160
Vi kan anbefale, at besparelserne f.eks. bruges til at gennemføre egenkontrol for bakterier og bedre analyseovervågning via mitdrikkevand.dk, hvor vandværket kan få en god oversigt over udviklingen ved grafer og andre informationer. Eksemplet med besparelsen hos Tendrup Vandværk kan sagtens dække udgiften til 20 årlige egenkontroller for bakterier og driften af analyseovervågningen i mitdrikkevand.dk.

Kontakt DVN, hvis dit vandværk vil have mere styr på analyserne og evt. spare penge samtidig!