Decentral vandforsyning enkeltindvindinger

 

Debatten om decentral vandforsyning forsætter stadig, og der er enkelte »specialister«, der meget gerne vil have alle de private vandværker og enkelt indvindinger fjernet fra jordens overflade, så vi kan opnå en meget central vandforsyning, der, som man tilsyneladende mener, vil fjerne enhver risiko for forurening af drikkevandet.

Sandheden er nok nærmere den modsatte, men hvis vi her holder os til den meget decentrale indvinding på de enkelte ejendomme, kan vi konstatere, at den i flere tilfælde er væsentlig mere sikker.

Det er et faktum, at der i minimum ét tilfælde er en mælkeproducent med vand fra det lokale vandværk, og med en meget lang forsyningsledning fra den sidste forbruger, der kan mangle mere end kr. 500.000,- pr. år i indtægter fra mejeriet, blot fordi køerne er klogere, end vi er og nægter at drikke vandet i tilstrækkelig omfang.

Beboerne lever også fint med vand fra markboringen, der nu er koblet ind over et trykfilteranlæg, men hvad, der er årsag til den forringede vandkvalitet fra vandværket, er ikke påvist. Det eneste parameter, der afviger væsentlig på de normale analyseparametre, er temperaturen, der stiger hen over sommeren, men om vinteren er nogenlunde normal, og her vil køerne faktisk også godt drikke vandet!

Hvilke parametre vandet burde undersøges for vides ikke, men myndighederne burde i et sådant tilfælde gå ind i sagen og sørge for en grundig undersøgelse, da problemet også kan opstå (allerede være tilfældet) andre steder.

Filteranlæg, enkeltindvinding
Det siger sig selv, at kvaliteten på både de enkelte anlæg og selve vandet skal være i orden, uanset om man kun forsyner sig selv, og især hvor der er tale om landbrug med produktion af mælk eller kød, skal der stilles relevante krav til vandkvaliteten!

Hvilken løsning der vil være optimal for den enkelte forbruger, med stor afstand til den nærmeste forsyningsledning, afhænger af mange ting, og udover vandkvaliteten spiller økonomien en væsentlig rolle, både anlægsomkostninger og driftsøkonomi.
I anlægsomkostningerne indgår også det, i mange tilfælde nødvendige trykfilteranlæg, hvor kravene til filterbeholdere m.m. for en del år siden blev skærpet væsentligt, så leverandørerne nu skulle kunne dokumentere, at tankene opfyldte kravene til PED godkendelse.
Dette krav fordyrede anlæggene en del, men det er et spørgsmål om, papirarbejdet i alle tilfælde er i orden, og hvis det ikke er tilfældet, vil det medføre en ulige konkurrence, da en meget stor del af prisen for de mindre filteranlæg stammer fra selve beholderen, og de ikke godkendte beholdere kan indkøbes langt billigere!

 

 

 

 

 

 

Enkeltindvindingsanlæg dækker et stort spektrum, fra små 100 liters beholdere med kapacitet til en lille familie, og anlæg beregnet for malkekvæg med et forbrug på 100 m³/døgn svarende til et vandværk med en årlig udpumpning på op til 30.000 m³.

Størrelsen på det enkelte anlæg varierer i udpræget grad afhængigt af råvandskvaliteten og selvfølgelig det aktuelle kapacitetsbehov!!

I alle tilfælde skal forholdene være i orden, og udover et lovligt filteranlæg er det vigtigt at råvandsforsyningen, hvad enten der er tale om en brønd eller en boring, fungerer optimal, så der ikke er risiko for en forurening af grundvandet!

Ved frakobling af vandværksvandet, og tilslutning af vand fra en markvandingsboring, steg forbruget umiddelbart fra omkring 16 m³/døgn til 30 m³, og mælkeproduktionen steg tilsvarende. Det er reelt også et faktum, men sværere at bevise,at beboerne på gården blev mindre syge, da man begyndte at indkøbe kildevand på flasker til husholdningen.