Egenkontrol med overskud!

Med indførsel af den nye vandbekendtgørelse er det blevet vandværkernes ansvar at indføre egenkontrol på vandværkerne, dette gøres igennem et ledelsessystem baseret på risikovurderinger og for mange vil en af de store risikoer være uønskede bakterier i drikkevandet, der kan føre til kogepåbud. Oftest udtages ganske få prøver for bakterier årligt og derfor kan det være en god ide at være proaktiv igennem etablering af en egenkontrol for uønskede bakterier.

Vælger vandværket at indføre egenkontrol for bakterier opnås mindst 3 store fordele:

Fordel 1: undgå kogepåbud
Vandværker kan med fordel selv følge drikkevandets indhold af bakterier ved selv at lave test f.eks. månedsvis og når der udføres større reparationer. På den måde får man et mere indgående kendskab til vandets normale mønster for fx kimtal 22 og 37 grader og dermed vil man kunne reagere, hvis testen viser noget unormalt. Opdages en unormal tilstand kan man selv finde årsagen og rette fejlen i god tid, inden problemet vokser til en sundhedstruende situation med kogepåbud og avisoverskrifter.

Fordel 2: sikker og enkel at udføre
Jeres egen test er ligeså sikker som jeres obligatoriske kontrol idet den bruger de samme metoder som anvendes på de akkrediterede laboratorier. Testen er simpel at udføre og kan udføres af alle.
Man udtager en prøve på samme måde som den normale prøvetager bruger (flambering og lade vandet løbe) herefter fyldes den medfølgende vandkop op til 100 ml stregen og ud fra denne kop udtages 1 ml med den sterile pipette der medfølger til henholdsvis kim 22oC og Kim 370C pladerne og afslutningsvis tømmes pulveret til Coliforme og E.coli i koppen og låget sættes på og koppen rystes forsigtigt. Herefter inkuberes kop og plader ved hhv. 370C og 22oC. Efter 24 timer aflæses koppen ved at kigge på et farveskift, er koppen blevet blå er der Colifome bakterier tilstede og koppen belyses derfor med en UV lygte og lyser væsken op under UV-Lys er den også positiv for E.coli. Kim 37oC pladen aflæses efter 24 timer ved at tælle røde kolonier (prikker) og Kim 22oC
pladen aflæses efter 72 timer ved at tælle rødekolonier.

Fordel 3: bedre overvågning med økonomisk overskud.
En typisk brug af disse test kunne være at et vandværk bruger f.eks. 20 test pr. år, fordelt som 1 test pr. måned for at følge vandværket løbende gennem hele året de resterende 8 tests kan så fx bruges samtidig med de obligatoriske prøvetagninger og nogle til ekstra kontrol ved f.eks. reparationer før/efter arbejde på boringer, vandværket generelt eller på ledningsnettet.

På denne måde får man automatisk meget større fokus på hygiejne hos prøvetager og andre som arbejder på vandværket, altså en bedre forebyggelse og mere fokus på hygiejneregler. Samtidig kan vandværker med ledelsessystem og styr på sine analyser (dokumentation) ofte få halveret de obligatoriske prøver på sporstoffer, pesticider og mikrobiologi.

På den måde kan driftsudgiften til egenkontrol for bakterier (eksemplet herover koster ca. 600 kr. pr. år), sagtens få et pænt økonomisk overskud på årsregnskabet.

egenkontrol