En god ledningsregistrering og besvarelser på graveforespørgsler til LER går hånd i hånd

Ledningsejerregistret, LER, blev oprettet i 2005. Siden da har det været lovpligtigt, at alle ledningsejere skulle registrere sig i registret og alle graveaktører, det vil sige entreprenører, skulle forespørge i registret, når de skulle udføre gravearbejde. LER havde, som mange andre offentlige IT projekter, en svær start men nu fungerer systemet rigtigt godt og er medvirkende til, at modvirke mange graveskader.

Hvilke oplysninger, ligger der så i LER. Værkets stamoplysninger bliver trukket direkte fra CVR registret, derudover skal værkets interesseområde være indrapporteret. Interesseområdet, er det areal som værkets ledninger ligger på. Derudover dette skal I angive, at forsyningsarten er vand og der skal være en kontaktperson med navn, telefonnummer og e-mail adresse. Der er ikke registreret ledninger i systemet.

Systemet fungerer i al sin enkelhed på den måde, at en entreprenør som skal grave, logger ind i systemet med sin medarbejder NemID, og indtegner på et kort, det område han skal grave i. Herefter bliver der sendt en e-mail til de værker, som har ledninger placeret indenfor det markerede område. Det er så værkets opgave, inden 5 hverdage, at besvare denne mail med et vedhæftet kort over ledningerne. Denne besvarelse bør også indeholde en signaturforklaring samt oplysninger om, hvor længe tegningen er gyldig og eventuelt oplysninger om andre kontaktpersoner på værket.

Hvad gør man, når der kommer en entreprenør ind på værket og beder om en tegning? Hvis det handler om akut brud, skal man naturligvis hjælpe hurtigst og bedst muligt. Loven foreskriver i øvrigt, at entreprenøren umiddelbart herefter skal gå hjem og lave en graveforespørgsel.

Hvorimod, hvis entreprenøren kommer, uden at have forespurgt i LER fordi han lige synes, at det er nemmere, at kontakte de ledningsejere som han kender, så bør I sige fra! Entreprenøren skal følge loven og forespørge i LER. Det er meget vigtigt, at alle benytter systemet. Han kan jo heller ikke vide, om der ligger et fiberkabel som måske er ejet af et teleselskab, hjemmehørende et helt andet sted.

En af de store fordele ved LER systemet er netop, at det giver en klar ansvarsfordeling. Man ved til enhver tid hvem der har gravet hvor og hvornår. Men husk hele tiden, at det er et fælles ansvar, at passe på ledningerne!

I systemet foregår al kommunikation på e-mail og der kan kun logges ind i systemet med en medarbejder NemID.

Hvorledes besvarer vandværket nemmest disse graveforespørgsler fra entreprenøren? Det er jo klart nemmest, hvis ledningerne er registreret digitalt. Så er det muligt at sende f.eks. en PDF fil på det forespurgte område. Det er også vigtigt, at ledningsregistreringen hele tiden holdes ajour, så det er korrekte oplysninger som bliver sendt. Hvilke krav kan entreprenøren stille til de tegninger som han ønsker? I bekendtgørelsen står der ”De udleverede ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet” Der kan derfor ikke stilles krav om, at tegningerne skal være i et bestemt format eller at ledninger skal være indlagt med en bestemt nøjagtighed.

Hos Thvilum A/S, har vi opbygget et system hvor vi hjælper værkerne med LER systemet. Det vil sige, at vi kan være behjælpelige med alt lige fra indrapporteringen af værket til besvarelser af graveforespørgsler. Vi gør dette i egenskab at tjenesteyder, det vil sige på vegne af vandværket.

Der er rigtig mange gode grunde til at have en god digital ledningsregistrering. Det er ikke kun for at kunne besvare LER forespørgsler. Det er vigtigt, at alle oplysninger om ledningsnettet er samlet i registreringen. Mange værker har en del oplysninger samlet hos en enkel person. Det kan være en formand, en vandværkspasser eller entreprenør. Nogle af oplysningerne er måske kun gemt i hukommelsen. Det er naturligvis ikke en hensigtsmæssig måde, at gemme oplysninger på. Et vandværk bør ikke være afhængig af enkeltpersoner. Oplysningerne bør være samlet i en digital registrering. En digital registrering giver også et godt overblik over ledningsnettet f.eks. i forbindelse med sektionsopdeling og dermed søgning efter brud. Også ved opgørelse af værdi på ledningsnettet er det godt at kunne trække data ud, det kan være en opgørelse på hvor mange meter af de forskellige typer ledning der indgår i nettet.

Hvorledes registreres ledningerne? Hos Thvilum A/S har vi arbejdet med GPS opmålinger siden 1997. Det er klart den mest effektive måde, at opmåle ledningsnettet på. Nøjagtigheden er helt nede på 1-2 cm. Kombinationen af GPS opmålingerne, de gamle tegninger og skitser samt den øvrige viden som findes om ledningsnettet, giver tilsammen det puslespil som skal samles for, at give en god registrering.

En digital ledningsregistrering giver som regel nogle meget flotte tegninger. Det kan afstedkomme den fejltolkning, at alle ledningerne er registreret meget nøjagtige. Når en entreprenør sidder i sin gravemaskine og ser en sådan tegning, tænker han måske ”denne tegning er flot, den må være nøjagtig”. Ud fra dette opfandt vi for omkring 20 år siden, Thvilum Triple System. Det går i alt sin enkelthed ud på, at farverne angiver registreringsgrundlaget. Den sorte farve fortælle, at ledningerne eller stophanerne er opmålt digitalt og dermed meget nøjagtig, en mørkeblå farve, at der er registreret på grundlag af tegninger og skitser som er korrekte. Endelig den lyseblå farve som fortæller, at ledningerne er uvis placeret. Denne sidste farve lægger naturligvis et ansvar over på entreprenøren i forbindelse med gravearbejde.triple

Hvis I får registreret og opmålt jeres ledninger digitalt, er det meget vigtigt, at I har rettighed til de digitale data. Det skal være en del af den aftale, som man laver med en landinspektør eller konsulent. Dette gælder også ved opmåling af en enkelt ledning, måske i forbindelse med en tinglysning. Få altid udleveret de digitale data. Hos os har det altid været en fast procedure, at medsende det digitale grundlag til kunden ved afslutning af en opgave.

For at have glæde af den digitale ledningsregistrering skal det være nemt, at benytte den i dagligdagen. Vi oplever i disse år en meget stor interesse for, at have online adgang til data. Tidligere brugte mange mapper med tegninger som den primære tilgang til registreringen. Det er i mange tilfælde også en god måde. Men at have mulighed for, at kunne have ”hele ledningsnettet med i lommen” er for mange en rigtig god løsning. Det kan være på smartphones eller iPad. Thvilum WebGIS giver disse muligheder. Her er det muligt at se ledningsplaceringer, hvor der skal lukkes ved
brud og hvem der bliver berørt ved lukningen. Ledningerne kan vises med ortofoto som baggrund. Dette gør søgningen nemmere, specielt i landområder, da det så er muligt, at se de enkelte markskel eller grøftekanter, objekter som ikke altid er med i det digitale grundkort.opmåling

Siden januar 2013 har de digitale grundkort været gratis. Folketinget vedtog i slutningen af 2012, at alle digitale grundkort skulle frigives. Det betyder for vandværkerne, at de ikke længere behøver, at indgå en aftale om brugerrettigheder på disse. For mange vandværker er dette en stor besparelse, da de meget ofte forsyner i et stort område og tidligere skulle betale pr. hektar. I forbindelse med loven blev Kort og Matrikelstyrelsen omdøbt til Geodatastyrelsen og der blev oprettet en offentlig adgang til en lang række data. Vi kan i dag hente de digitale grundkort, kaldet FOT-kort samt matrikelkort, ortofoto og højdemodeller. FOT kortene er stort set de samme som vi tidligere kendte som TK-kort. Der kan være forskelle i landområderne men dette opvejes af den fordel der ligger i, at vi også kan hente matrikelkort. Vi har meget stor glæde af, at kunne hente matrikelkort til vandværkerne. De kan bruges som en ekstra baggrund som kan klikkes af og på i Thvilum WebGIS. Det giver mulighed for, at se hvornår en ledning ligger indenfor en matrikel og måske bør tinglyses. Ortofoto som er luftbilleder af særdeles god kvalitet kan også benyttes i Thvilum WebGIS og giver som tidligere nævnt, en unik mulighed for stedfæstelse af f.eks. en hovedstophane.