Tema: Enkeltanlæg, egenkontrol, tilstandsrapport for små anlæg

Vandværker og landmænd med enkeltanlæg har en fælles interesse i at sikre rent drikkevand, især for ejere af enkeltindvindingsanlæg, industri, dambrug eller markvanding

I Danmark er der ca. 60.000 enkeltanlæg og ikke almene vandværker (dem under 10 husstande), som leverer drikkevandet. Et enkeltanlæg består typisk af en boring eller en brønd eller en  kombination heraf. Ofte er der udført en boring i brønden.

Undersøgelser har vist, at ca. 50 pct. af enkeltanlæg ikke kan leve op til de kvalitetskrav, som stilles til almene vandværker (dem med mere end 10 husstande). Erfaringerne viser, at der ofte findes bakterier i vandet, hvilket skyldes utætheder og nedsivende overfladevand.

Ud over enkeltanlæg til vandforsyning har mange landmænd og industrier deres eget indvindingsanlæg til markvanding, industriformål, dambrug m.m. Det er også vigtigt, at disse anlæg holdes i orden og sikres mod forurening af overfladevand. Det anbefales, at enkeltindvindingsanlæg i lighed med tilsyn med skorstene, oliefyr m.m. også får et årligt eftersyn.

Der findes også forskellige metoder til at få nedbragt nitratindholdet, men det afhænger af de lokale forhold.

Ofte er det manglende forerørsforsegling og nedsivning af overfladevand, som både giver bakterieholdigt vand samt indhold af nitrat og pesticidrester. Boringen eller brønden kan også ligge uheldigt i forhold til punktkilder (nedsivningsanlæg, septictank, vaskeplads, ajlebeholder og utætte staldanlæg). Derfor er det vigtigt, at enkeltanlægget underkastes en samlet vurdering af en fagmand – som anbefales at være uvildig og kompetent. Det vil være en god idé at udarbejde en samlet ejendomsrapport med fokus på drikkevand, punktkilder, afløb, spildevand m.m. En tilstandsrapport med handlingsplan kan være meget værd, både for sundheden hos ejendommens beboere og i en salgssituation.

Almene vandværker og landmænd med enkeltanlæg har en fælles interesse i at sikre rent vand. Er vandet af god kvalitet hos enkeltanlægget, er der større chance for, at vandet også vedbliver at være godt ved vandværket. Derfor er mange enkeltanlæg i vandværkets indvindingsopland en rigtig god idé.