Et netværk af små enheder – forsvar for den decentrale vandforsyning

Tema om alternativ vandbehandling – Ingeniørhuset – mandag den 29. september 2008

Set fra et geologisk perspektiv burde videregående vandbehandling dybest set ikke være en nødvendighed i et land som Danmark. Men vores stedvise ubetænksomme adfærd har imidlertid ændret ved det forhold. Når vi i dag skal diskutere mulighederne for alternativ vandbehandling af drikkevandet, må det derfor være på sin plads først at se på, hvordan vi helt undgår at blive tvunget derud, hvor diverse indgreb kommer på tale.

Mange dyre og unødvendige indgreb vil kunne undgås i fremtiden, hvis vi satser målrettet på en stabil og driftsikker forsyningsstrategi. Det drejer sig grundlæggende om at fastholde nogle af de velafprøvede værktøjer, som vi ved, fungerer. I DVN ser vi en række åbenlyse fordele ved at bevare den decentrale vandforsyning:
• Bedre forsyningssikkerhed
• Bedre vand
• Billigere vand
• Bedre dokumentation (og dermed igen forsyningssikkerhed)
• Bedre samarbejde om forebyggelse (lokal landdistriktspolitik)

Forsyningssikkerhed
Med et netværk af mange små forsyningsenheder spredes de risici, som et stort sammenhængende ledningsnet er sårbar overfor – hvis ulykken sker, er skaden lokal og af begrænset omfang. Med enkle analyseværktøjer og rutinemæssig egenkontrol på det enkelte vandværk bliver det lettere at lokalisere og inddæmme pludseligt opståede forureningskilder.

Bedre og billigere vand
Med den relativt korte transport fra boring til forbruger undgår man samtidig, at vandet står længe i rørene. I en centraliseret vandforsyning vil der uvilkårligt være områder af ledningsnettet med mindre flow – den decentrale vandforsyning leverer hele tiden »friskt« vand til forbrugerne. Det er både bedre og billigere vand – produktionsomkostningerne er ganske enkelt lavere.

Bedre dokumentation
Vi ved hele tiden meget præcist, hvorfra vandet er indvundet. Dokumentationen er i orden – analyseinstitutternes prøvetagning sammenholdt med vandværkernes egenkontrol giver et meget nuanceret billede af den aktuelle vandkvalitet.

Samarbejde om forebyggelse
Dertil kommer vandindvindingens lokale forankring – en meget væsentligt faktor i den decentrale forsyning. Grundejernes incitament, den lokale selvjustits, skal ikke underkendes. Når det gælder forebyggelse, må især landmændene (de store grundvandsproducenter) inddrages og tages med på råd, så de føler et medansvar. Sagt lidt forenklet: Hvis grundejere og forbrugere »kender« deres eget lokale vand, er de ikke ligeglade med det!

Det lokale engagement kommer også de store vandværker til gode. Med de mange små forsyningsenheder placeret rundt om i det store vandværks indvindingsopland vil man hele tiden via analyser og egenkontrol kunne overvåge tilstanden differentieret indenfor små sektorer. Den enkelte grundejers adfærd og de mange lokalt engagerede er også afgørende for forsyningssikkerheden på det store værk. Derfor må små og store vandværker samarbejde og drage nytte af hinanden.

Vandværkerne skal moderniseres
De små vandværker vil ikke overleve uden modernisering. I DVN mener vi, at vejen frem er indførelse af IT-systemer. Vi ser IT som en gave for den decentrale vandforsyning og arbejder hele tiden på at udvikle nye redskaber, der skal:
• Lette vandværkernes administration
• Lægge linjer for driften (via tilstandsrapporter og handlingsplaner)
• Skabe teknisk overblik (via hjemmesiden »Kommandobroen«)
• Informere forbrugerne (via hjemmesiden »Døgnåbent kontor«)
• Skabe dokumentation (gennem bedre egenkontrol)

Behov for lettelser
IT vil medføre bedre dokumentation, bedre overblik og vil opleves som en lettelse for vandværksbestyrelsen og vandværks-passeren. Samtidig vil det medføre bedre tilsyn og forebyggelse med mindre brug af mandetimer på selve vandværket. Dette vil medføre, at der er større chancer for at få den yngre generation med i vandværksarbejdet.

Tilstandsrapport og handlingsplan
Det vigtigste værktøj for et vandværk er tilstandsrapporten inkl. handlingsplan. Holdes denne rapport løbende opdateret, har bestyrelsen til enhver tid et godt fagligt overblik over vandværkets driftsopgaver samt tilstanden på alle de vigtigste dele i vandværkets drift.

Det tekniske overblik
DVN har udviklet et IT-værktøj, som vi kalder »Kommandobroen« – en teknisk hjemmeside. Fuldt udbygget vil den løbende være vandværkets opdaterede elektroniske tilstandsrapport – hvilket ultimativt vil være den mest effektive måde at dokumentere vandværkets løbende tilstand på. Det betyder, at alle vigtige nøgletal om boringer, pumper, vandbehandling m.m. kan følges hjemme fra PC’en.

Forbrugerinformation
DVN har udviklet hjemmesiden »Døgnåbent kontor« for at lette vandværkernes administration. Her informeres forbrugerne om uheld og evt. driftsforstyrrelser. Der kan informeres om planlagte renoveringer, drikkevandets kvalitet, priser, møder, aktiviteter, forebyggelse m.m. Hjemmesiden kan udbygges med modulet »elektronisk beredskabsmodul «, og der kan udvikles et enkelt og meget billigt IT-forbrugerafregningsmodul, som kan tilbydes vandråd, når dette efterspørges.

Egenkontrol og dokumentation
Det er vigtigt, at bestyrelsen får beskrevet hvilke egenkontroller (vandværkets nøgletal), der er vigtige netop for eget vandværk. Dette vil fremgå af tilstandsrapporten. Ud over de mest almindelige driftsparametre er der især tre ting, som vil øge sikkerheden for en god vandkvalitet:
1. Alle boringers forerør, stigrør, flangekoblinger, kontraventiler og råvandsledninger overvåges mht. tæthed ved simple tryktests ved montering af manometre.
2. Vandbehandlingsanlæg og rentvandstanke kontrolleres for utætheder.
3. Der udføres egenkontrol for coliforme bakterier ved afgang vandværk – f.eks. en gang pr. måned eller oftere samt ved reparationer og besøg af prøvetager til ordinær analysekontrol.

Punkt 1+2 vil forebygge mod bakterier, og punkt 3 vil medføre en systematisk egenkontrol, så evt. uheld med bakterieforurening opdages hurtigt. Egentest for bakterier kan udføres for ca. 50 kr. pr gang – det gør det også muligt for vandværket at forebygge mod forkerte laboratorieanalyser og uhygiejniske reparationer.

Det er vigtigt, at bestyrelsen sikrer, at vandværks-passeren følger en præcis arbejdsplan for overvågning og vedligeholdelse, og at vandværks-passeren har gode IT-værktøjer til den løbende dokumentation af udviklingen i de valgte nøgletal for vandværkets drift.

Afsluttende bemærkning om vandbehandling
Kan vi helt undgå alternativ vandbehandling, må det klart være at foretrække. I DVN ser vi imidlertid ikke nogle problemer i, at man i en kortere overgangsperiode anvender rensning med eksempelvis aktivt kul for at genoprette velfungerende produktionsforhold. I hvert enkelt tilfælde må målet være at få løst problemet og bevare den decentrale vandforsyning. Udvidet vandrensningssystemer er i sig selv symptomer på skævheder – de må benyttes i krisesituationer, men ikke stå tilbage som permanente løsninger.

En decentral vandforsyning er en stærk vandforsyning. De uheld, der måtte opstå i et netværk af små enheder, vil også være små uheld. Det handler om, at vi skal gøre os så lidt sårbare som muligt – overfor hærværk og terrorhandlinger, men også overfor det mere sandsynlige: hændelige uheld, som kan lamme store ledningsnet.

Læs mere på www.mitvandvaerk.dk. Her kan du læse om vores arbejde.