Fra I/S til a.m.b.a.

Mange danske vandværker har i årevis været drevet som interessentskab – et I/S, men i øjeblikket sker der ændringer hos en del vandværker, som tilpasser sig tiden, og ruster sig til fremtidens udfordringer.

Et af værkerne er I/S Aalestrup Vandværk med 1413 forbrugere, som fra 1. januar 2010 overgår til et nystiftet a.m.b.a. og samtidig indgår et tættere samarbejde med Aalestrup Varmeværk a.m.b.a.

De to forsyningsselskaber får fælles bestyrelse, fælles driftsafdeling og administration, men hver sine regnskaber med vandtætte skotter mellem udgifter og indtægter. Det sidste skyldes, at de to værker ikke har samme forbrugere. Alle har vand, men ikke alle har fjernvarme. Ved at fakturere til hinanden og med aflæggelse af to regnskaber forhindres, at det ene værk kommer til at hæfte for det andet værks eventuelle underskud.

Værkerne har været igennem en langvarig proces for at nå frem til det resultat, som bliver til virkelighed fra begyndelsen af 2010.

Det 104 år gamle Aalestrup Vandværk I/S bliver opløst som interessentskab, aktiver og passiver overdrages til et nystiftet a.m.b.a., og de hidtidige interessenter modtager anparter i det nye selskab i samme forhold, som de har været interessenter i det gamle vandforsyningsselskab.

Beslutningen indebærer ikke forandringer i forsyningsmulighederne – den hidtidige forsyning fortsætter uændret, men man opnår en række fordele i den daglige drift og på bestyrelsesplan.

Som hos mange andre værker har Aalestrup Vandværks og Aalestrup Varmeværks bestyrelser i mange år bestået af »Tordenskjolds soldater«.

Der er lys forude for de danske vandværker, som ændrer status fra I/S til a.m.b.a. Billedet er fra Aalestrup, hvor vandtårnet er byens vartegn.

Det har været svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, og interessen for de to forsyningsenheders virke har været begrænset ved generalforsamlingerne. Der har hidtil kun mødt ganske få op til arrangementerne, og det har som regel været de samme personer – på trods af, at både vandværk og varmeværk hører til blandt byens største »foreninger « – og at alle byens borgere er afhængige af, at forsyningen med varme og vand er velfungerende.

Med det nye selskab reduceres de to bestyrelser til een. Der er dannet en fusionsbestyrelse med henblik på fremtiden – så fremover skal der ikke vælges medlemmer til to bestyrelser. Man nøjes med den ene.

Eksemplet fra Aalestrup har krævet vedtægtsændringer i begge selskaber.
En advokat har været inde over selskabskonstruktionen, og bestyrelsen føler sig nu godt rustet til fremtiden og tror, at modellen kan blive aktuel mange andre steder i landet. Samtidig har man ændret det hidtidige navn I/S Aalestrup Vandværk til kort og godt Aalestrup Vand a.m.b.a.