Tema: Fra råvand til drikkevand

Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer.

Fra råvand til drikkevand
På vandværket skal råvandet i de fleste tilfælde gennemgå en vandbehandling. Det afhænger dog helt af, hvilken grundvandstype vandværket har. Analysen af råvandet er bestemmende for opbygningen af vandværkets behandlingsanlæg for at kunne opfylde vandkvalitetskravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011. Vandværkets behandlingsanlæg kan
opdeles i forbehandlingsanlæg og efterbehandlingsanlæg (filtrene).

Forbehandlingsanlæg
I forbehandlingsanlægget behandles råvandet for uønskede luftarter som metan og svovlbrinte og tilføres ilt for at omdanne de opløste jern og manganforbindelser til uopløselige forbindelser, som kan fjernes i efterbehandlingsanlægget. Der er vigtigt, at alle gasser afblæses, da disse er giftige for de mikroorganismer, som udfører vandbehandlingen i filtrene.

I forbehandlingsanlægget vil der under fjernelse af metan og svovlbrinte også ske delvis fjernelse af kuldioxid, hvilket kan medføre vanskeligheder i den efterfølgende efterbehandling.

Fjernelse af metan og svovlbrinte kan foregå på én af følgende metoder:
1. Kraftig beluftning, hvor råvandet fordeles over en perforeret hulplade (Inka afblæsning). NB. Det er vigtigt, at de afblæste luftarter fjernes fra rummet.
2. Bundbeluftning ved diffusorer monteret i et lukket kammer med udsugning.
3. Almindelig rislebakke (stålplade m/huller, ca. 2-4 mm) i tårn med ca. 3 m. fald til reaktionsbassin.
4. Iltningstrappe med ca. 3 m. faldhøjde til reaktionsbassin

iltningRåvand har forskellige krav til iltning. Der kan max. tilføres ca. 11 mg ilt pr. liter råvand ved den almindelige temperatur på ca. 8-9 °C. Kravet til råvandets iltindhold, når det tilføres efterbehandlingsanlægget, kan beregnes ud fra råvandsanalysen.

Efterbehandlingsanlæg
I efterbehandlingsanlægget fjernes de ved iltningen dannede uopløselige forbindelser af jern og mangan, samtidig med omsætningen af et eventuelt indhold af ammonium. Anlægget kan være udført med enkelt eller dobbelt filtrering.

Et filteranlæg kan være udført som enten:
1) Åbne filtre
2) Lukkede trykfiltreåben filter

Ved lukkede trykfiltre foregår iltningen bedst ved oliefri trykluft, som indblæses i det tilførte råvand ved indføringen til filtret.

Uanset hvilken af de to metoder der anvendes, er filtreringsprocessen den samme, og de parametre, som er gældende for filtreringen, er de samme. Kun filtreringshastigheden i trykfiltre kan være højere end i åbne filtre, hvilket betyder, at det filtrerende lags tykkelse pr. arealenhed skal være større.

Ved filtreringen tilbageholdes de ved iltningen dannede forbindelser i filtermaterialet. Det skal her understreges, at råvandets eventuelle indhold af metan og/eller svovlbrinte forudsættes fjernet, forinden det forbehandlede vand tilføres efterbehandlingsanlægget, da evt. rester af disse gasser vil forårsage en reduktion af iltindholdet i vandet, og kunne forårsage mangelfuld omsætning af råvandets indhold af ammonium.

NB. Trykfiltre skal være forsynet med en indbygget luftudlader, som skal afgive en blanding af overskudsluft og vand, når filtrene er i drift. Afløbet skal kunne iagttages. Der skal ligeledes være monteret et manometer på indløbet til filteret til registrering af indløbstrykket.

Afgangsledningen fra et filteranlæg skal altid være ført op over filtermaterialerne, og der monteres et luftindtag for at undgå tilbageløb/tømning af filtre ved henstand, såfremt rentvandsbeholderen er placeret lavere end filtret.

Filterskylning
Filterskylning foretages generelt efter produceret vandmængde. Dvs. når der er afsat så stor en mængde stof i filtermaterialerne, at disse er tilstoppede. Ved åbne filtre uden filterregulering illustreres dette ved, at vandstanden i filteret nærmer sig overløbet.

Ved lukkede trykfiltre vil der kunne observeres et stigende modtryk på manometret på filterets indløb. Stigningen er ca. tre m vandsøjle, fra sidst filteret var skyllet rent.

Som »tommelfingerregel« gælder, at der bør/skal afsættes ca. 750 g jern pr. m² filterareal, før filteret skal returskylles. Der skal dog tages højde for store filtreringshastigheder og begrænsede tykkelser af det filtrerende lag.

Der returskylles med luft og/eller vand afhængig af filterets konstruktion.

Skyllepumpen skal kunne levere en vandmængde svarende til 25-30 m³ pr. m² filterareal. Skylleluftsblæseren skal kunne give en luftmængde svarende til ca. 65 m³ pr. m² filterareal.

Tiden, for hvor længe der skal skylles med henholdsvis luft og vand, må fastlægges ved forsøg og vil også afhænge af filtrenes konstruktion.

Ved åbne filtre skal filterskylningen visuelt overvåges med passende interval, for at kunne konstatere om filterskylningen foregår jævnt over hele filterarealet.

Det er vigtigt at kunne iagttage filterskyllevandets farve under filterskylningen. Når farven ikke længere ændrer sig, kan der ikke skylles mere afsat stof ud af filtret. Filterskyllevandet skal ikke være helt klart før skylningen afsluttes.

For hyppige og for langvarige filterskylninger nedsætter filtrenes evne til at arbejde korrekt, idet de biologiske processer, som foregår i filtrene, hæmmes.

Som en anden »tommelfingerregel« kan det anføres, at det årlige skyllevandsforbrug ikke bør overstige ca. 1-2% af den årlige produktion af drikkevand.

Generelle driftsbetingelser for efterbehandlingsanlæg (filtre)
Filteranlæg skal principielt arbejde i alle døgnets 24 timer af hensyn til kvaliteten af det til enhver tid producerede vand. Filteranlægget bør ikke være belastet 100% mere end ca. 18 timer pr. døgn.

Ved stilstand skal filteroverfladen altid være vanddækket. Dette medfører, at der skal monteres en rørafbryder (luftindtag) på afgangsledningen fra et trykfilter, såfremt rentvandsbeholderen er beliggende lavere end filtret. Ved åbne filtre skal afløbsledningen udføres med en rørsløjfe med luftindtag i samme højde som filtermaterialerne, såfremt rentvandsbeholderen ligger lavere end filteret.

I de tilfælde, hvor råvandskvaliteten kan være problematisk ved stilstand i filtret i længere perioder, bør der tages hensyn til styringen af vandværkets indvindingskapacitet i relation til rentvandsbeholderens volume.

Afløb af filterskyllevand
Filterskyllevandet kan ikke umiddelbart udledes til recipient (hav, sø, vandløb, grøft eller lign.), men skal tilføres et slambassin, hvori slammet bundfældes ved henstand i min. ca. 12-15 timer.

Det klarede vand kan efter tilladelse fra kommunen udledes til recipient ved at udlede vandet fra overfladen.

tilteranlæg