Fremtidens vandværk – overvågning og renovering

I dag er fokus på vandforsyning ændret drastisk i forhold til blot for 10 år siden. Sager om forurening af vores drikkevand er i dag med til at trække store overskrifter i både aviser og tv. Heldigvis har denne opmærksomhed, som sikkert ikke vil mindskes i tiden fremover, været med til at sætte vand og vandforsyningen på dagsorden, således de forskellige vandforsyninger og bestyrelser rundt om i landet arbejder professionelt og effektivt på at sikre netop deres forbrugere den bedst mulige forsyning og forsyningssikkerhed. Men med den stigende opmærksomhed og store ændringer af regler bliver det mere og mere vanskeligt at følge med udviklingen. Dette kan betyde at arbejdsmængden bliver for stor, således den ofte frivillige og ulønnede bestyrelse ikke vil være med mere, hvad der i sidste ende kan betyde en nedlægning af vandværker, som vælger at lægge sig ind under naboforsyningen.
Denne »vandværksdød« vil i lighed med »butiksdøden« i de små samfund betyde, at der vil være et samlingspunkt mindre.

For at lette bestyrelsen for arbejdspresset og bekymringerne findes der i dag flere muligheder, der kan være med til at sikre den vandforsyning, vi kender i dag.

Overvågning af vandværket
I dag findes der systemer, som for relativ få midler kan være med til at sikre vandværket mod hærværk og ulovlig indtrængen. F.eks. alarm med stop af indpumpningen fra boringer.

Dataopsamling
Samme systemer kan tilsluttes eksisterende komponenter på vandværket, således driftsdata kan opsamles og anvendes til analyse af vandværkets drift.

Renovering
Renovering af eksisterende anlæg således at disse kan leve op til nutidens krav omkring vand- og arbejdsmiljø. F.eks. opføring af eksisterende tørbrønd således muligheden for nedtrængning af overfladevand minimeres og tilsyn/service lettes væsentligt.

Professionel driftsleder
Sidst men ikke mindst et tæt samarbejde med brøndboreren. Dette samarbejde kan udføres på forskellige niveauer. Der kan indgås en serviceaftale, hvor hele eller dele af vandværket efterses. Herved får vandværket en professionel vurdering af vandværkets tilstand. Denne vurdering kan den lokale vandværks-passer med sin daglige gang på vandværket benytte til at forhindre umiddelbart forestående forureningstrusler, driftsnedbrud samt benytte vurderingen til at opnå den optimale drift af vandværket.
En anden mulighed vil være at overdrage den daglige drift til brøndboreren, således at denne overtager alle forpligtelserne i forbindelse med driften af vandværket.

En ting er sikkert, vil vandværket undgå at være med til at skabe overskrifter, skal de begynde at stille krav til deres leverandører og ikke kun betragte den økonomiske del ved et samarbejde.
Brøndboreren vil kunne være bestyrelsen en professionel sparringspartner, idet denne har et gennemgående indblik i vandværkets opbygning fra boring og til forbrugeren. Gennem den daglige kontakt med vandforsyninger, uddannelse og faglige miljøer som Foreningen af Danske brøndborere sikrer brøndboreren sig at være på forkant med lovgivning, ændring af regler, nyeste udstyr m.v.