Fremtidens vandværk / sikring af kildepladser og boringsafslutninger

Sikring af kildeplads
Gamle boringer med stålforinger og pvc forerør, der er lavet, før man brugte bentonite på hele strækningen fra filter top til terræn, er stadigvæk en mulig forureningsrisiko for kildepladsen.
Ved kontrol af en boring skal man kigge meget på boringens udvikling i vandkvalitet og vurdere, om der er forbindelse til overfladen eller øvre magasiner, dette skal så sammenlignes med kildepladsens geologi.

Derefter kan man trykprøve boringens forsegling og forerør, svarende til boringens afsænkning under drift.
Dette fortæller om utætheder på top forsegling og på den strækning vandstanden i boringen bevæger sig.
For mere visuel inspektion kan man udmærket vælge en tv-inspektion med sidekamera for kontrol af samlinger og filterstrækning.
En anden mulighed er separationspumpning med en pumpe i bund filter og top filter og så sammenligne vandkvaliteten. Derved får man en god indikation af, om der er skorstenseffekt (nedsivning langs forerør).

Ved sløjfning af en gammel boring, skal man kigge nøje på boringens oprindelige konstruktion og tage hensyn til ovenstående, for selv om man sløjfer boringen korrekt i selve forerøret, er der stadigvæk en mulig forureningsrisiko udvendig langs forerør. Så hjælper det ikke meget at lave en ny boring som erstatning, da kildepladsen stadigvæk vil have et sår.

Hvis man vælger overboring, er det vigtigt, at man tager stilling til, om man vil montere filtret i det eksisterende magasin, eller man vil bore videre til et evt. dybere liggende magasin. Før man monterer pvc filter og forerør, skal man sikre sig, at borehullet er 150 til 200 mm større end oprindeligt borehul.
Ved forsegling skal man efterfylde med bentonite til terræn, da boringen er en kategori A boring – med høj miljøkvalitet og en blivende boring.
Efter afsluttet overboring er det vigtigt, at man får fjernet gammelt pumpehus/brønd og får opfyldt til terræn med rene materialer og boringen bliver afsluttet 0,5 meter over terræn og forsynet med en forerørsforsegling og beskyttet med en servicevenlig overbygning/råvandsstation med plads til rør og el-installation.
Korrekt sløjfning/overboring og ny boring med forsegling langs hele forerøret er den bedste sikring af en kildeplads. Ekstra sikring kan være en alarm på adgangsvej og med pumpestop.

Gamle nedgravede brønde/pumpehuse og dårligt udførte topforseglinger af boringer udgør stadigvæk en stor risiko for bakteriologiske problemer.
Derfor er det en god investering i forsyningssikkerhed og levering af rent vand at udskifte disse med tætte PE brønde eller forlænge boring og afgangsrør 0,5 meter over terræn og montere en overjordisk servicevenlig overbygning/råvandsstation.

Ved afmontering af en gammel brønd er det vigtigt, at man får fjernet beton omkring boring og kontrolleret, om materialer omkring boring har sat sig. Derefter fylder man op med bentonite, til man har dækket den nye samling på boring, derfra og til terræn kan man med fordel bruge stabilgrus, som indeholder en lille del ler og er mere spærrende end normal opfyld, så undgår man, at der sker nedsivning boringsnært.

Ved renovering af boring/brønd bør man benytte lejligheden til at udskifte/tilpasse dykpumpens ydelse til vandværkets døgnforbrug, så man kun pumper så lidt som muligt over døgnet, fordelt på en passende antal boringer, det er også med til at forlænge kildepladsens levetid.