Fremtidssikring af eksisterende vandværk

På baggrund af en overordnet tilstandsvurdering besluttede Videbæk Energiforsyning A/S, som også omfatter Videbæk Vandværk, at iværksætte en mere grundlæggende vurdering af behovet for renovering af vandværket.

En grundig gennemgang af vandværkets forskellige anlægsdele, viste at der var behov for en gennemgribende renovering af reservoirbeholdere og en del af filtrene.

En visuel vurdering af iltningstårnene viste også her et behov, som ikke kunne vurderes nærmere på forhånd.

Inden »projekt renovering af vandværket« iværksattes, blev der udarbejdet et budgetoverslag med prissætning af de arbejder, der kunne beskrives nærmere på forhånd, og estimerede budgettal på de uforudsigelige arbejder.
Vandværket besluttede meget hurtigt, at det ville være irrelevant at indhente faste tilbud på et så løst grundlag, som der var tale om, og at det ville være meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at fremskaffe en beskrivelse, der ville kunne danne grundlag for indhentning af faste tilbud:

Projektet kunne gennemføres uden gener for forbrugerne, da vi i hele perioden kunne holde minimum 50% af anlægget kørende, og samtidig var vi i stand til at idriftsætte de renoverede dele uden om udpumpningsanlægget, så de bakteriologiske forhold kunne kontrolleres inden endelig ibrugtagning!

Projektets gennemførelse!
Iltningstårnene, som ikke på forhånd var blevet inspiceret, viste sig at være forseglet med en epoxy belægning, der blev fjernet ved sandblæsning, hvorefter det nyeste tårn blev injiceret for at tætne betonen tilstrækkeligt.
De to ældste tårne blev pudset op med Vandex, da det ikke her var muligt at anvende injektion. Rørføring, dæksler og udluftning m.m. blev udskiftet i relevant omfang, og der blev monteret rustfrie stiger.

Reservoirbeholdere
I reservoirbeholderne var der konstateret diverse revner og overflødig rørføring. Beholderne blev renoveret én ad gangen, så vi kunne opretholde vandforsyningen, og der blev monteret nye dæksler og faste stiger samtidig med de nødvendige reparationer.

Revnerne blev injiceret og efterbehandlet, og der forventes nu en relativ lang levetid på betonen i beholderne.

Enhver form for relevant renovering af reservoirbeholdere kræver en overordnet forundersøgelse inden planlægning af arbejdet, hvorefter det sikres, at vandforsyningen kan opretholdes i den fornødne arbejdsperiode.
Derefter højtryksrenses beholderen, de nødvendige arbejder udføres, og der afsluttes med rengøring/desinfektion.

Injektion af revne

Revne i reservoirvæg

 

 

 

 

 

 

 

 

Filteranlæg
Vandværket er opbygget med tre sæt åbne filtre, tilkoblet hver sit iltningstårn, og de nyeste filtre var fuldt funktionsdygtige, så her blev der kun monteret nye ALU vinduer foran filtrene, da de
gamle afdækninger ikke var tidssvarende!

De to andre sæt filtre blev total renoveret med rensning af bunddysere, afrensning af alle betonoverflader, herunder bundkamrene.
Rørføringer i forbindelse med filtrene er renset/renoveret i relevant omfang, og der er etableret fast rørføring for påfyldning af basisk filtermasse via ejektor.

Rørføring fra den nye boring blev separeret og forsynet med reguleringsventil, så den indpumpede mængde råvand bliver fordelt korrekt!
Der er også etableret nye ALU vinduer ved disse filteranlæg.

Generelt er der opsat nye Troldtektt loftsplader, hovedparten af elinstallationen er fornyet, de pudsede vægge er repareret/malet, og gulve er behandlet med Vesla belægning!
I sammenhæng med de øvrige arbejder blev en gammel boring forseglet, og en ældre boring blev overboret og ført til større dybde med en anden / bedre råvandskvalitet.

ALU afdækning ved de to ældste filterafsnit

Afslutning af den nye boring med overbygning, model 2100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRO anlæg
Vandværkets SRO anlæg blev ligeledes opgraderet samtidig med de øvrige arbejder på anlægget, så indvindingen nu foregår med frekvensstyrede råvandspumper, hvor den ønskede mængde reguleres efter behov.

Returskylning af filtrene og styring af rentvandspumperne foregår ligeledes fra SRO anlægget.

Vagthavende kan følge situationen på vandværket fra sin PC, så unødvendige besøg ved alarmer eller lignende undgås.

Videbæk Vandværk udpumper omkring 400.000 m³ årligt med en maksimal døgnudpumpning på omkring 1.300 m³.

Den samlede filterkapacitet er omkring 150 m³/time.

Alle tre råvandspumper er nu forsynet med frekvensomformer, og indvindingen reguleres efter det aktuelle behov, så der opnås en kontinuerlig drift både på kildeplads og filteranlæg.

Efter renovering af vandværket fremtræder anlægget visuelt indbydende og som et moderne vandværk, der kan klare forsyningen til forbrugerne i tiden fremover!