Gode råd og oplysninger fra Vandguiden – bevar den decentrale vandforsyning i Danmark

Indsatsplanlægning – følg med i projekt på Samsø i 2009
Indsatsplanlægningen er gået delvis i stå efter strukturreformen, men det forventes, at der i 2009 igen kommer gang i den vigtige planlægning af fremtidens rene grundvand, hvilket er hele grundlaget for, at der i Danmark fortsat kan findes mange forsyningsenheder baseret på rent grundvand.
Der findes en række eksempler på, at indsatsplaner ikke virker efter hensigten i praksis. Når planen er udarbejdet, sker det ofte, at der går for lang tid med at indføre aftaler, og der sker hele tiden ændringer, især i landbrugets egne forudsætninger. Et godt eksempel er jordpriser og priser på afgrøder. Derfor er det vigtigt, at man opsætter et IT-system, som hele tiden holdes ajourført.

Vandguiden har i 2007 og 2008 fortalt om projekt DAVIS – Dansk Areal & Vandinformations-System – et pilotprojekt, som er gennemført i Brovst og Aabybro Vandværker. Man kan læse mere om projektet under www.mitlandbrug.dk.

De fælles og dermed mere troværdige oplysninger fra IT-systemet kan være med til, at der lettere indgås dynamiske aftaler mellem vandværker og landbruget. Samtidig er det meningen, at kommuner kan benytte oplysninger i systemet til opsætning af nye indsatsplaner og opdatering af vandforsyningsplaner, som skal danne rammen for de lokale aftaler om sikring af rent drikkevand.

Nu skal systemet stå sin prøve på Samsø, hvor der er særlige udfordringer for systemet. Der skal udvikles flere rutiner for at kunne tackle de særlige landbrugsmæssige forhold – nemlig de mange marker med skiftende afgrøder med forskellige grøntsager.

Følg med i projektet på www.mitlandbrug.dk og www.mitdrikkevand.dk

Tænk jer godt om, inden der lægges faste forbindelsesledninger – såkaldte sikkerhedsforbindelser mellem vandværkerne!
Der er set sager på lukning af vandværker, hvor årsagen var selv mindre overskridelser af kvalitetsgrænser på eksempelvis Arsen, nitrat, klorid, BAM m.fl.
Hvis der findes en umiddelbar anden forsyningsmulighed, kan kommunen afslå ansøgning om dispensation. Dette betyder, at en dyr fast ledningsforbindelse, som skulle øge forsyningssikkerheden ved uheld, ipraksis kan betyde nedlæggelse af vandværker, som ellers kunne være reddet – altså en centralisering af vandforsyningen, som måske ikke var nødvendig.

Lunken vand – et problem oveni klimaændringerne
Hvis vandet skal transporteres over store strækninger, kan det på lang sigt vise sig som et problem med at få frisk og køligt vand i sommerhalvåret. Dette kan oveni medføre alvorlige problemer med kimtal i drikkevandet, og det vil af forbrugerne generelt føles som en væsentlig forringelse af vandets smag og sikkerhed for vandets sundhed. Derfor er der en ekstra grund til at tænke sig godt om, inden vandværksfolk går med på planer om store sikkerhedsledninger mellem vandværkerne.

Indfør i stedet et beredskab med mobile forsyningsledninger
Problemet er set løst ved at sikre, at der kan skaffes slanger til hurtig udlægning i perioder med akut vandmangel. Der kan eksempelvis træffes faste aftaler med beredskabschefen eller civilforsvaret herom, og der kan aftales montering af brønde med koblinger til disse mobile forsyningsledninger.

Øge egen forsyningssikkerhed med bedre egenkontrol og tilstandsrapport
Behovet for nødforsyning fra nabovandværket kan formindskes ved at indføre egenkontrol og tilstandsrapport med handlingsplan, så bestyrelsen på den måde nedsætter risikoen for, at der opstår behov for nødforsyning.

Enkeltanlæg – altså private indvindingsboringer – kan være en fordel for vandværkerne og ejere af disse anlæg skal ikke søge om indvindingsret i 2010
For vandværker – store som små – kan det være en fordel at have boringer til private husholdninger i eget indvindingsopland, hvis de vel at mærke har en god tilstand, og at boringerne benyttes dagligt til vandindvinding. Hvert femte år undersøges boringerne for udvalgte stoffer – se under »brunt tema 2009 i Vandguiden«, og resultaterne herfra kan være nyttige i overvågningen af grundvandets kvalitetsudvikling.
Nogle kommuner forsøger at få ejere af enkeltanlæg til at søge om fornyet indvindingsret, selvom der i §22 og 86 i vandforsyningsloven tydeligt fremgår, at ejerne blot skal oplyse, at ejendomme stadigvæk har behov for boringen til vandforsyning.

De enkelte vandværker kan også senere få behov for at flytte til anden kildeplads, og her vil oplysninger fra eksisterende enkeltboringer i drift også kunne bidrage til oplysninger om, hvor vandværkets nye kildeplads kunne placeres.

Vandguiden 2009 og www.vandarkiv.dk – let adgang til viden om vand!
Fra 2009 er der indgået aftale om, at artikler fra Vandguiden 2008 og tidligere vil kunne findes på videnportalen »www.vandarkiv.dk«, så det er let at finde letlæselig information om alle tænkelige spørgsmål om vandværksdrift.

Vandguiden og landmænd
Vandguiden foreslås anvendt af såvel vandværksbestyrelser, driftsmedarbejdere og dem som vandværket skal samarbejde med om det fremtidige rene drikkevand. Det kan derfor være en god idé at give de landmænd, som man fremover skal samarbejde med om grundlaget for det rene grundvand, vandguiden som gave.

Vandguiden og skoleklasser
Grundlaget for interessen for vandværkets fremtidige beståen skal hele tiden plejes på mange områder. En af måderne er at tilbyde den lokale skole et samarbejde om at formidle mere viden om det lokale drikkevand.
Et eksempel kunne være en årlig tema-dag om det lokale drikkevand og forære skolen et Vandguiden-klassesæt til brug i faget natur & teknik.
Benytte interessen hos skolen til et arrangement, hvor skoleklassen får lov til at besigtige det lokale vandværk.
Måske sås der her et »frø« til en spirende interesse for et kommende bestyrelsesmedlem i vandværket.