Gylling Vandværk – kampen om overlevelse med egen kildeplads!

Faktabox 1:
• Gylling Vandværk – ca. 410 forbrugere. Årlig indvinding ca. 100.000 m³
• 2 indvindingsboringer med frekvensstyret Grundfos dykpumper
• 2 kontrolboringer + et øvre særskilt kontrolfilter i indvindingsboring
• Vandværk uden vandbehandling – med 100 m³ rentvandstank
• Frekvensstyret udpumpningsanlæg og automatisk styring/overvågning
• Handlingsplan 2017, Behovsstyret Indsatsplan og projekt ”Vandværket i Skole”
• KUV Ledelses-& Vandværks-passer System med løbende tilstandskontrol via mitdrikkevand.dk

Baggrund
Gylling vandværk skal ifølge Odder kommune finde en ny kildeplads inden for de næste 4 år eller dokumentere, hvordan Gylling Vandværk har mulighed for at få tilført en tilstrækkelig mængde rent grundvand fra en anden kildeplads.
Derfor arbejder Gylling Vandværk på en handlingsplan 2017, som er baseret på Naturstyrelsen rapport, med de muligheder der kan tolkes her samt vandværkets egne data, oplysninger og undersøgelser.

Historiske tilbageblik, risikovurdering af kildeplads og status 
Ifølge vandværkets nuværende handlingsplan 2017 samt oplæg til ”Behovsstyret indsatsplan” arbejdes der fortsat med at nedbringe tilstrømningen af BAM, som har været vandværkets største udfordring i de seneste år. Faktisk siden BAM første gang blev fundet i slutningen af 90’erne.

Faktabox 2:
2,6-Dichlorbenzamid (BAM):
Betegnes også BAM, og er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne Præfiks og Caseron, som typisk er brugt i byområder til renholdelse af parkeringspladser, fortove mv BAM er det stof, som lukker flest indvindingsboringer og findes i boringer, som er utætte, eller fordi boringerne er udført forkert. Der er flere måder at nedbringe BAM på – bl.a. ved renoveringer, ombygning af boring, separationspumpninger i en periode. Flere steder kan det ses, at stoffet
aftager, og da der ikke sker tilførsel til grundvandet, vil det være et spørgsmål om tid, inden stoffet igen er væk fra grundvandsmagasinet. Det anbefales at undersøge mulighederne for afhjælpende foranstaltninger. Højst tilladelige værdi: 0,1 μg/l.

Vandværket har moderniseret indvindingsboringerne med nye tætte forerør forseglet med bentonite samt frekvensstyring – skånsom indvinding. Dette har tydeligvis knækket BAM kurven. Altså en betydelig mere jævn indvinding, som sammen med tætte forerør og minimum af ”skorstenseffekt” nu har medført en mere stabil drikkevandskvalitet og på alle punkter overholder grænseværdierne for rent drikkevand – se faktabox 2 om BAM.

Vandværket har desuden overdækket den del af vandværkets kildeplads, som var P-plads, og den største kilde til BAM, med en membran, så der ikke mere sker grundvandsdannelse på det forurenede område lige op ad indvindingsboringerne. Effekten har også medført en forbedring. 

Der er desuden udført 3 korte prøve- & overvågningsboringer i vandværkets næropland – ud fra Naturstyrelsens rapport. Det nedre sandlag ”lag 4” fandtes dog ikke i de 3 prøveboringer, og kun en af boringerne er filtresat i det øvre sandlag med det formål at pejle og måle på vandkvaliteten. De to andre blev ikke filtersat, og disse boringer blev sløjfet
umiddelbart efter prøveboringen. På vandværkets kildeplads findes en kontrolboring til ” nedre sandlag nr. 4” samt et kontrolfilter til det øvre sandlag. Udviklingen i kvalitet følges på mitdrikkevand.dk.
Målet er at følge især vandstand og vandkvalitet i det nedre vandførende sandlag, så vandværket i god tid kan reagere, hvis udviklingen er ugunstig.

Risikovurdering af nuværende kildeplads
Med hensyn til nitrat er udviklingen stabil, og drikkevandet ligger på ca. 30 mg/l – altså ca. 60 % af grænseværdien. Tendensen er ikke stigende. Den samlede risikovurdering mht. BAM og nitrat er derfor, at Gylling Vandværk har en forholdsvis sikker kildeplads. Den største usikkerhed er kommunens utætte kloakledning.

 

Nitrat og BAM – Gylling Vandværk – drikkevand (grafer fra mitdrikkevand.dk). Det ses, at vandværket på 3. år i træk har BAM under grænseværdien for rent drikkevand, og at nitrat også er stabil – pænt under grænseværdien på de 50 mg/l.

Utæt spildevandsledning – medfører stor risiko for akut bakterieproblem og evt. også kilde til BAM 
Dog er der et meget ømt punkt om en utæt spildevandsledning, som vandværket sammen med kommunen arbejder på at få løst. Spildevandsledningen blev undersøgt på vandværkets opfordring.
Vandværket fik en mail fra Odder kommunen om, at den nu (foråret 2016) var undersøgt i en afstand af 50 meter fra kildepladsen. DVN gennemgik, for en sikkerhedsskyld, data fra undersøgelsen og fandt frem til (via operatøren for kamerainspektionen), at der faktisk var konstateret 3 steder med alvorlige fejl – herunder fund af et direkte hul i  ledningen. En ledning, hvor der strømmer spildevand fra 2 bysamfund (Ørting + Fensten) i oplandet. Derfor er mistanken om problemer med BAM gennem tiden nu, om en del af kilden kan stamme herfra, og ikke alene fra egen P-plads. 
Ifølge Gylling Vandværk’s handlingsplan 2017 – har vandværket nu fået en ekstra opgave med at få kommunen til at stille påbud til Odder Kloakforsyning, om både en reparation og løbende kontrol samt udvide til en 300 meter zone, hvilket normalt er den afstand embedslægen stiller af krav til nedsivning af spildevand fra en husstand, i forhold til en 
indvindingsboring til et alment vandværk.

Figur 3: Modelafgrænsningen for grundvandsmodel (rød stiplet linje). Punkterne og linjerne er hhv. boringer med geologisk information og geologiske tolkningslinjer til den hydrostrati-grafiske model. Orange prikker er boringer, som er over 100 meter dybe, de grønne prikker er boringer med en dybde på mellem 50 og 100 meter, mens de grå er boringer
med en dybde på mellem 25 og 50 meter. De små sorte prikker er boringer, som er under 25 meter dybe. Røde firkanter er TEM, grønne streger og firkanter er SkyTEM og lilla streger er PACES. Blå trekanter er vandværker og blå polygoner er tidligere indvindingsoplande. Rød og blå skraveret område angiver placering af begravet dal. 
Screendump fra GeoScene3D. Kilde: Naturstyrelsens rapport.

Figur 4: Geologisk Profil syd-nord med laginddeling. (Kilde: Naturstyrelsens Rapport)
Gylling Vandværk ses ved 6.000 m på profil. Vandværkers indvindingsboringer er markeret med blå trekanter.

Konklusioner – anbefalinger – Status og muligheder
Gylling Vandværk arbejder efter sin handlingsplan 2017 – som løbende opdateres efter behov.

Planen anbefaler en indsats på 3 områder:
1. Fokus på den bedst mulige lokale drift på nuværende kildeplads ifølge vandværkets KUV – Ledelses & Vandværks-passer System samt projekt ”Behovsstyret Indsatsplan”
2. Fokus på forebyggelse – problem med kloak og projekt ”Gylling Vandværk i Skole”
3. Fokus på undersøgelser af indvindingsmulighederne i nærheden af Gylling

Punkt 1:
• Er allerede iværksat og kører i drift med løbende finjusteringer og forbedringer.
• Overvågning af analyser og tilstand sker bl.a. via mitdrikkevand.dk 

Punkt 2:
• Vandværket har rettet henvendelse til Odder Kommune + Odder Kloakforsyning og fortsætter, indtil der foreligger en renoveret ledning og med overvågning, for at forhindre et muligt nedbrud som følge af indsivning af bakterier (kloakledningen ligger 18 meter fra nærmeste boring og i tilfælde af tilstopning nedstrøms i ledningen vil der p.t. kunne sive meget store mængder kloakvand ud i grundvandsmagasinet, med fatale følger for forbrugerne i Gylling).
• Skoler i Gylling samt skoler, hvor forbrugernes elever får undervisning, får tilbud om oplysninger og data til brug i undervisningen – fx via vandguiden.dk, hvor der findes generelt materiale og viden. Formålet er både forebyggelse mod generel forurening via oplysning og undervisning – typisk fra eleverne til forældre og bedsteforældre – og øge interessen for at bevare eget vandværk i Gylling. Samtidig kan vandværket, som lokal virksomhed, bidrage til en interessant og
betydningsfuld undervisning i samarbejde med byens skoler.

Punkt 3:
• Der findes 3 mulige områder i nærheden af Gylling, hvor der er mulighed for en supplerende ny kildeplads.
• Gylling vandværk arbejder p.t. med at undersøge mulighederne mod syd.

Indvindingsmuligheder syd for Gylling
Ifølge kortlægningen og eksempler på konkrete boringer, findes der et vandførende smeltevandssand- og gruslag, godt beskyttet af et lerlag, som strækker sig fra Gylling mod syd til Gylling Næs. Planen er, at der i løbet af foråret 2017 udføres undersøgelser og evt. prøveboringer i et nærmere udpeget område – fx i en lille skov. De oplysninger, der p.t. findes, tyder på, at Gylling Vandværk kan finde en ny egnet kildeplads og dermed sikre, at byens lokale vandværk kan overleve – med egen kildeplads og stor forsyningssikkerhed.