Hjerm Vandværk ønsker ikke at “gå over åen efter vand”

8Bestyrelsen for Hjerm Vandværk er enige om at kæmpe for at bevare retten til egen vandindvinding, og helst fortsætte indvindingen på den gamle kildeplads, hvor der har været foretaget vandindvinding siden 1977.

Hjerm Vandværk indvinder årligt ca. 150.000 m³ grundvand og forsyner 710 forbrugere med rent drikkevand, uden forudgående vandbehandling. Grundvandet indvindes fra tre indvindingsboringer og pumpes direkte ind i vandværkets rentvandstank. Vandet iltes via et simpelt injektorprincip, hvorved vandet beluftes og iltindholdet øges, så grænsen på minimum 5 mg/l overholdes.

I 2001 fik vi konstateret BAM i drikkevandet, men vi leverer rent drikkevand, som overholder alle grænseværdier, når blot vi pumper det øverste grundvand til den nærliggende Hjerm Bæk. I forbindelse med at vi fik konstateret BAM i drikkevandet, fik vi nordvest for den gamle kildeplads lavet en ny boring i 2009, som kan give vand af tilfredsstillende kvalitet. Vi har dog i bestyrelsen bevidst valgt at fortsætte med indvinding fra den gamle kildeplads, selvom grundvandet er påvirket af BAM fra byen. Vi føler det som en ekstra sikkerhed, at vi indtil videre beholder vores nye kildeplads som en reservekildeplads i baghånden. Vi føler også, at det er vores pligt i bestyrelsen at forsøge at få ryddet op efter vor egen generations forureninger og ikke blot overlade problemerne
til kommende generationer.

Udviklingen i drikkevandet og afværgevandet
I de sidste ca. otte år har Hjerm Vandværk overholdt grænseværdien for BAM ved at bortpumpe ca. 10 m³/t af det øvre grundvand til bækken. Det svarer i runde tal til 50 pct. af det årlige forbrug af drikkevand.8-1

Med tre små SQ-pumper siddende i toppen af hver af de tre boringer, bortpumpes det grundvand, som har det største indhold af BAM.

På skitsen ses boringernes dybde og pumpernes placering.

Figurtekst.

Indvindingen:
Der er monteret dykpumper til indvindingsformål i B1 (nedre pumpe), B2 (nedre pumpe) og B3 (filter 3). Der indvindes p.t. konstant fra B3 (F3) til vandværk. En gang om året tjekkes vandet for BAM i hver indvindingsboring og afgang vandværk.

Afværgepumpning:
Der afværgepumpes fra tre små SQ-pumper i B1 (øvre pumpe), B2 (øvre pumpe) og B3 (F4). Det øvre grundvand, som dannes boringsnært, pumpes  op og udledes til Hjerm Bæk. Vandet tjekkes to gange om året for BAM, jern, mangan og nitrat.

Reservefilter:
B3 (F2) indeholder ligesom B3 (F3) grundvand uden BAM, som gemmes til evt. senere brug.

8-2 8-3

Udviklingen i analyser – BAM m.m.
Eksempel på graf viser udviklingen i indholdet af BAM i vores drikkevand. Udviklingen i BAM-indholdet af afværgevandet synes at være stabil eller nedadgående.

Information til alle
Vi følger udviklingen i alle vore analyser og andre egenkontroller på den tekniske hjemmeside www.mitdrikkevand.dk og har valgt at være helt åben med hensyn til alle vore overvågningsdata. Her kan både forbrugerne og kommunen løbende orientere sig om tekniske detaljer. På vores forbrugerhjemmeside www.hjermvand.dk, hvor vi løbende orienterer vore forbrugere, kan interesserede læse meget mere om vores vandværk. Vi har bl.a. lagt vores elektroniske beredskabsplan på forbrugerhjemmesiden og beskrevet vandværkets teknik.

I bestyrelsen overvejer vi flere alternative muligheder
Gennem en fornuftig dialog med politikerne i Teknisk Udvalg håber bestyrelsen på at få lov til at fortsætte udledning af afværgevandet, men skulle denne mulighed vise sig ikke at holde, må vi overveje alternativerne.

Vandværket har igangsat udarbejdelse af en handlingsplan med følgende løsninger i prioriteret rækkefølge:
1. Fortsætte som hidtil.
2. Udvidet rensning af afværgevandet med aktiv kulfilter og bruge det til drikkevand.
3. Rense afværgevandet med kulfilter og infiltrere grundvandet.
4. Fortsætte indvindingen uden afværgepumpning.
5. Åbne den nye kildeplads og ombygge vandværket med normal vandbehandling.

I korthed kan det klart konkluderes, at handlingsplanens punkt 1 vil være en både billig og en god måde at fortsætte med at levere rent drikkevand, og i den anden ende af planens punkt 4 kan der være en risiko for, at vandværket ikke på sigt kan overholde drikkevandets grænseværdi for BAM på 0,1 mikrogram pr. liter.

Løsning nr. 5 kan vi blive presset til at tage i brug, men i bestyrelsen har vi den opfattelse, at det vil være mere fornuftigt at beholde den nye kildeplads til fremtidens generationer og rydde op efter vores egen generations forureninger. Vi synes ikke, det er rimeligt at efterlade problemerne, når der samtidig er en billig og enkel løsning, som bevarer brugen af vores nuværende kildeplads.

Endelig er der så løsning 2 og 3, som hver for sig er sikre løsninger, dog er det uvist, om Hjerm Vandværk kan opnå de fornødne tilladelser.

BAM er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne Præfiks og Caseron, som typisk er brugt i byområder til renholdelse af parkeringspladser, fortove m.v.
BAM er det stof, som lukker flest indvindingsboringer i Danmark, det kan også være boringer, som er utætte, eller fordi boringerne er udført forkert. Der er flere måder at nedbringe BAM på – bl.a. ved renoveringer, ombygning af boring, separationspumpninger i en periode. Flere steder kan det ses, at stoffet aftager, og da ukrudtsmidlerne blev forbudt i 90’erne, sker der ikke ny tilførsel til grundvandet, hvorfor det vil være et spørgsmål om tid, inden stoffet igen er væk fra grundvandsmagasinet.
Grænseværdien for rent drikkevand er 0,1 mikrogram pr. liter.
Ifølge miljøstyrelsen er BAM i afværgevand til vandløb ikke skadelig for dyr og planter i en koncentration på 1000 gange grænseværdien for drikkevand, svarende til 0,1 mg/l.