Især for ejere af enkeltindvindingsanlæg, industri, dambrug eller markvanding

I 2010 er der udarbejdet en artikelserie på i alt seks artikler hos landbrugsbladet Land & Liv. Her beskrives bl.a. »Retten til eget drikkevand «, hvordan man selv tester sit drikkevand for bakterier, hvordan man også kan forbedre sin egen drikkevandskvalitet med enkle midler, og hvordan man kan få sit anlæg undersøgt. I samarbejde med portalen www.vandarkiv.dk har vi sikret, at vandværksfolk, især ejere af enkeltanlæg kan få let adgang til disse artikler.
Klik ind på vandarkiv.dk og søg i leksikon under emneordet »enkeltanlæg«.

Da mange principper går igen, uanset om man er ejer af sit eget anlæg, eller er i bestyrelse for et fælles vandværk, kan mange vandværksfolk i vandværksbestyrelser også have glæde af at læse disse
artikler.

I Danmark er der ca. 60.000 enkeltanlæg og ikke almene vandværker (dem under 10 husstande), som leverer drikkevandet. Et enkeltanlæg består typisk af en boring eller en brønd eller en kombination heraf.
Ofte er der udført en boring i brønden.

Undersøgelser har vist, at ca. 50 pct. af enkeltanlæg ikke kan leve op til de kvalitetskrav, som stilles til almene vandværker (dem med mere end 10 husstande). Erfaringerne viser, at der ofte findes bakterier i vandet, hvilket skyldes utætheder og nedsivende overfladevand.

Ud over enkeltanlæg til vandforsyning har mange landmænd og industrier deres eget indvindingsanlæg til markvanding, industriformål, dambrug m.m. Det er også vigtigt, at disse anlæg holdes i orden og sikres mod forurening af overfladevand.
Det anbefales, at enkeltindvindingsanlæg i lighed med tilsyn med skorstene, oliefyr m.m. også får et årligt eftersyn.

Der findes også forskellige metoder til at få nedbragt nitratindholdet, men det afhænger af de lokale forhold.

Ofte er det manglende forerørsforsegling og nedsivning af overfladevand, som både giver bakterieholdigt vand samt indhold af nitrat og pesticidrester. Boringen eller brønden kan også ligge uheldigt i forhold til punktkilder (nedsivningsanlæg, septictank, vaskeplads, ejlebeholder og utætte staldanlæg). Derfor er det vigtigt, at enkeltanlægget underkastes en samlet vurdering af en fagmand – som anbefalesat være uvildig og kompetent. Det vil være en god idé at udarbejde en samlet ejendomsrapport med fokus på drikkevand, punktkilder, afløb, spildevand m.m. En tilstandsrapport med handlingsplan kan være meget værd både for sundheden hos ejendommens beboere og i en salgssituation.

Almene vandværker og landmænd med enkeltanlæg har en fælles interesse i at sikre rent vand. Er vandet af god kvalitet hos enkeltanlægget, er der større chance for, at vandet også vedbliver at være godt ved vandværket. Derfor er mange enkeltanlæg i vandværkets indvindingsopland en rigtig god idé.