Kursus i kvalitetssikring på almene vandforsyninger

Den 8. februar trådte Bekendtgørelse nr. 132 om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyninger i kraft. En bekendtgørelse, som havde været et stykke tid undervejs, og hvisportraet-sven-weel
intentioner blev bakket op også af de små private vandværkers forening FVD.

I Syddjurs Vandråd tog vi udfordringen op og tog initiativ til udvikling af et kursusforløb med det formål at klæde de mindre forbrugerejede vandværkers bestyrelser og vandværkspassere på til at håndtere kravene i den nye bekendtgørelse.

Vores mål var at sikre vandværkerne et kort, effektivt og koncentreret forløb, som var orienteret mod at opfylde kravene på en sådan måde, at frivillige bestyrelsesmedlemmer uden den store teoretiske baggrund kunne deltage og få udbytte af kurserne. Et andet mål var, at forløbet skulle tilrettelægges sådan, at det kunne godkendes af kommunale tilsynsmyndigheder, som har tilsynspligten i henhold til bekendtgørelsen.

På baggrund af bekendtgørelsens oplistning af krav opstillede vi en kravsspecifikation til uddannelsen. Vi ønskede i et samlet forløb at kombinere den teoretiske undervisning med et praktisk forløb gennem workshops, hvor indlært teori kunne afprøves i konkrete vandværksomgivelser.

I samarbejde med DVN – Dansk Vand og Naturcenter – udvikledes et pilotprojekt, som blev gennemført over 3 teoretiske aftener og 1 praktisk dag på vandværkerne i etablerede ERFA-grupper. Forløbet og dets indhold blev afstemt med Syddjurs Kommune, der tillige deltog med undervisningskræfter omkring kommunens tilsynsforpligtelser i henhold til bekendtgørelsen.

Afviklingen af kursusforløbet har været en stor succes
9 vandværker af forskellig størrelse og struktur har deltaget, og alle har givet udtryk for, at man har fået en forøget og forbedret viden om selv ganske dagligdags forhold.

Især det indbyggede praktiske forløb med besøg på vandværkerne og muligheden for at se og vurdere de teoretiske forhold omsat til praksis, har været af stor værdi. De enkelte vandværker har haft stor gavn af at se, hvordan de øvrige vandværker i gruppen har gennemført løsninger, som man kan overføre til eget vandværk. I den praktiske del blev der for hvert enkelt vandværk udpeget særligt følsomme områder, som vandværket skal have opmærksomheden rettet imod. Ofte områder, som det enkelte vandværk på forhånd anså for at være fin stand, men hvor blot mindre unøjagtigheder kunne føre til uønskede hændelser.

Generelt føler vi os i Syddjurs Vandråd trygge ved det kursusforløb, vi har gennemført. Naturligvis er vi helt på det rene med, at forløbet var et pilotprojekt, hvor der er behov for visse justeringer og tilretninger, hvilket vi også har aftalt at gennemføre i et videre forløb i samarbejde med DVN.

Vi planlægger i Syddjurs Vandråd at udbyde kurset til samtlige kommunens vandværker i løbet af 2014. Det er os magtpåliggende, at vi med god samvittighed kan stå inde for, at kommunens vandværker opfylder de krav, forbrugeren med rette kan stille til godt og rent drikkevand fra de private forbrugerejede vandværker.