KUV er også et teknisk ledelsessystem

Hvad er KUV, og hvad er formålet?
Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel, at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer om vandværkets egenkontrol og overvågning. Der kan gives forslag til forbedringer af den nuværende vandværkspasning, og der kan efterfølgende indføres faste regler for de leverandører, som vandværket vælger til at indgå i samarbejdet. Vandværket kan på den måde få indført et teknisk ledelsessystem i samme arbejdsgang.

I de følgende punkter kan du læse om, hvad KUV er, og hvordan KUV oprettes på dit vandværk:5
1. Procedure i 5 trin for indførelse af KUV ses på www.mitvandvaerk.dk.
2. De vigtigste stamdata, tekniske oplysninger og driftsdata tilbage i tiden lægges på websitet www.mitdrikkevand.dk, som vi kalder for teknisk hjemmeside.
3. Alle efterfølgende ændringer på vandværket registreres løbende i systemets e-log under hver sin hovedkomponent.
4. På den måde kan alle, som deltager aktivt i kollektivet, få et hurtigt overblik, og derved yde vandværks-passeren assistance via telefon og opslag via sin PC efter behov.
5. Der tilknyttes udvalgte firmaer med navngivne fageksperter på hvert sit fagområde.
6. Der oprettes en KUV-informationsmappe med program for egenkontrol- og overvågning, som beskriver arbejdsgangen på vandværket, hvem gør hvad og hvornår.
7. Programmet tager udgangspunkt i den nuværende pasning og giver forslag til forbedringer.
8. Projektet indebærer derfor ikke nødvendigvis ændringer eller fordyrelse – men medfører en øget sikkerhed.
9. Under indførelse af KUV er der en god mulighed for, at projektet allerede på kort sigt giver et økonomisk overskud, foruden at den øgede sikkerhed medfører færre uheld.
10. Ud over vandværket får andel i et IT-system, som byder på mange andre fordele, får abonnenter adgang til gratis teknisk hotline for tekniske spørgsmål med forslag til handling.

Formålet med KUV er følgende:
• At give den lokale vandværks-passer en større arbejdsglæde, da arbejdsprocedurer og alle vandværkets tal er opdateret på den tekniske hjemmeside. Alle data, som er egnet, vises som grafer, hvilket giver et hurtigt overblik over tilstanden.
• At systemet kan tage en del af arbejdsbyrden væk, fra både bestyrelse og især vandværks-passer. Det sker automatisk ved, at vandværkets tekniske informationer er samlet et sted og hurtigt kan anvendes sammen med tilknyttede eksperter.
• At den lokale vandværks-passer, rent fagligt, løbende bliver opdateret og dermed gradvis få øget sin viden om vandværket.
• At bestyrelsen også kan vælge at blive mere vidende om vandværket og altid vil kunne følge udvalgte nøgletal om vandværkets drift på den tekniske hjemmeside. I uheldssituationer har man et system til at følge alle tekniske detaljer og den tidsmæssige udvikling.
• At systemet samtidig er et generelt informationssystem med såkaldte »I«-knapper og med generelle informationer om vandtekniske spørgsmål.
• At ledelsen på den måde bliver mere synlig og kan stille krav til vandværkets pasning. Systemet er opbygget, så der både er en del til vandværks-passeren og en del til bestyrelsen. Bestyrelsen skal typisk kun have nogle årsoversigter med nøgletal for driften via genvejsknapper, hvilket gør systemet brugervenligt.
• At opståede tekniske problemer kan tackles hurtigere, da de kan varetages af de tilknyttede eksperter sammen med vandværks-passeren. Kommunen kan med fordel også indgå i KUV.
• At gode tekniske råd ofte kan gives på distancen, da vandværks-passeren og eksperten kan se samme data og informationer på hver sin PC og drøfte en konkret handlingsplan. Tilkaldes assistance fra det tilknyttede firma, kan den pågældende »tekniker« forberede sig hjemmefra og have en løsning samt de rigtige materialer med sig. På den måde kan vandværket ofte spare penge.
• At bestyrelsen får et beredskab i tilfælde af, at der sker et uheld med vandværks-passeren og dermed får en lettere overgang til uddannelse af en afløser, midlertidigt eller permanent.
• At alle vandværkets vigtigste tekniske oplysninger ligger på hjemmesiden, og derved altid er tilgængelige for alle instanser, som ville være interesseret. Systemet udgør således også et ekstra e-arkiv for vandværkets vigtigste tekniske informationer til brug for bl.a. kommunen.
• At bestyrelsen og vandværks-passeren altid har »fingeren på pulsen«, og derved altid kan sætte ind i tide overfor evt. opståede problemer.
• At alle reparationer dokumenteres og registreres i systemets e-log. Herved kan alle slå op og se, hvad der sidst er repareret eller udskiftet på de udvalgte hoveddele på vandværket.

KUV kan med fordel anvendes af vandråd!
DVN har allerede i 2011 sammen med en række landsdækkende firmaer på vandområdet og »KUV-gruppen« tilbudt flere vandråd i Danmark at stå til rådighed for afholdelse af en temaaften om Fremtidens Vandværkspasning. Vi har døbt projektet KUV – Kollektiv Udvidet Vandværkspasning.

Projektet passer godt til mindre vandværker, men kan også med fordel anvendes af selv store forsyninger, da der er ret mange lighedspunkter mellem små og store vandværker. Vi har i skrivende stund seks KUVprojekter under indførelse som enkeltprojekter, men har store forventninger til projekter i samarbejde med vandrådene.

Som et samlet vandrådsprojekt forventer vi, at der vil kunne opnås endnu flere fordele. De største fordele vil kunne opnås ved at opbygge KUV i en mindre gruppe under hvert vandråd. Sådanne projekter vil bl.a. medføre erfaringsudvekslinger mellem de vandværker, som deltager.

Man kan se hvilke vandråd, vi allerede har besøgt på vor hjemmeside www.dvn.dk under kurser og møder, samt hvilke der er planlagt. Programmerne ændrer sig hele tiden, og gruppen bag temaaftener fortsætter med tilbud til vandråd i hele 2012.

Læs mere om KUV på www.mitvandvaerk.dk og se brochuren med listen over de foreløbig 25 landsdækkende firmaer, som går ind for projektet Fremtidens Vandværk og Vandværkspasning.

Alle firmaer er generelt velkomne, og det understreges også, at det er op til det enkelte vandværks bestyrelse at vælge hvilke lokale og landsdækkende specialistfirmaer, der inviteres med til at deltage i projekt KUV hos eget vandværk.

Forslag til program for opfølgende informations- og beslutningsmøde:
1. Kort introduktion til KUV (til de vandværksfolk, som ikke var med på temamødet).
2. Gennemgang af KUV-informationsmappens indhold og arbejdsbeskrivelse for vandværks-pasning – eksempel fra Vandforsyningen Brovst og Omegns pilotprojekt vises.
3. Gennemgang af teknisk hjemmeside. Det vises, hvordan det almindelige bestyrelsesmedlem kan orientere sig med genvejsknapper, info-knapper, rapporter og nøgletal for driften.
4. Gennemgang af systemet – se hvor let det er selv at lægge nye tal, pdf-rapporter m.m. ind i systemet.
5. Priser for deltagelse i basisprojekt og vilkårene – fremgangsmåden i 5 trin forklares.
6. PAUSE – evt. kaffe og diskussion m.m.
7. Deltagerne skal være beslutningsdygtige på dagen/aftenen. De vandværker, der ikke ønsker at deltage, siger vi tak for i aften til. De kan til enhver tid koble sig på projektet.
8. Der laves konkrete aftaler med vandværker. Der udveksles e-mail adresser til/fra kontaktpersonen på vandværket (gerne en eller to, som er IT-minded eller i det mindst interesseret i IT og vandværkspasning). Evt. kan to støtte hinanden i projektet, men »for mange kokke fordærver maden«. Den basispris, vi tilbyder, forudsætter hurtig respons fra deltagerne, da der ellers vil gå for lang tid med projektet.
9. Det aftales med det enkelte vandværk, hvor lang tid vandværket skal have til at indsamle informationer, foto fra vandværkets dele, kort beskrivelse af hvordan de gør i dag, indretning evt. skitser/tegning m.m., data fem år tilbage. Der kan også laves aftale om, at DVN eller Danwatec kommer på besigtigelse og hjælper med dataindsamlingen. Aftalen kan udvides til dataindsamling til udførelse af tilstandsrapport og handlingsplan efter FVDs Håndbog nr. 5.
10. Næste møde aftales, hvor basisprojektet afsluttes. Her afleverer DVN/Danwatec en KUV-informationsmappe med de aftalte emner til vandværkerne i projektgruppen. Der vises eksempler
fra de enkelte vandværker. Det videre forløb m.m. drøftes. De, der ønsker ekstra assistance og kurser, kan få dette aftalt.

Økonomien for det enkelte vandværk
Prisen for indførelsen af KUV-projektet på det enkelte vandværk er afpasset efter størrelsen af vandværket. Vi har således indført en prisstrategi, som betyder, at de små vandværker også kan deltage. Som eksempel har vi sat basisprisen under introduktionen i 2012 til kr. 10.000 i oprettelse og kr. 2.400 i årlig abonnement for vandværker med mindre end 400 forbrugere.

Idéen med prisfastsættelsen er, at de mindste vandværker kun betaler for selve arbejdet med indførelse af KUV. De større vandværker bidrager til driften og vedligeholdelse, og de største bidrager til systemets opbygning og videre udvikling.

Hvilke løbende ydelser opnår vandværket med KUV-abonnement?
Indeholdt i basisprisen er følgende ydelser:
• Analyseopdatering og overvågning af analyser.
• Fremsendelse af forslag til handlingsplan, hvis noget er unormalt mht. analyser.
• Kvartalsvis dataregistrering for øvrige aflæsninger efter aftale.
• Introduktionskursus.
• Telefon/hotline service angående tekniske spørgsmål med forslag til handling.
• Gratis generel information via service på www.vandarkiv.dk.

Rabatter eller ekstraydelser!
Hvis det enkelte vandværk har fået udarbejdet en DVN tilstandsrapport eller en ny opdatering, gives der automatisk 20% rabat på oprettelsen af KUV.

Gennemføres projekter i grupper under vandråd kan der aftales prisreduktion på typisk 10% på oprettelsen eller alternativ ekstra gratis ydelser (ex. gratis kursus, besigtigelse m.m.), da indførelse af KUV i grupper skønnes at indebære en vis effektivisering.

Teknisk hotline og generel info om tekniske vandværksemner
Det betyder, at vandværket kan henvende sig til DVN med tekniske spørgsmål og få et kvalificeret og hurtigt svar, enten pr. telefon eller mail. Kan vi ikke selv svare, vil vi finde en specialist indenfor KUVgruppen, som kan.

På www.vandarkiv.dk udstiller de firmaer, som deltager i KUV-samarbejdet, deres specialviden inden for vandværksdrift. Det betyder, at dit vandværk kan lægge link fra egen hjemmeside og altid have direkte adgang til generel viden om vand. Desuden kan du anvende portalen til at søge efter produkter, opslag af ord, analyser m.m. På den måde har du altid adgang til den nyeste viden om vandværksdrift ved et klik på dit vandværks hjemmeside.

Øvrige betingelser, detaljer om pristilbud og ydelser kan ses under priser på www.mitvandvaerk.dk

Andre tilbud og eksempler på www.mitvandvaerk.dk
DVN kan også være behjælpelig med opsætning af en lille eller stor forbrugerhjemmeside med eller uden e-beredskabsplan. Denne opsættes i samme IT-system som den tekniske hjemmeside. Desuden kan vi tilbyde IT-assistance til særlige designønsker, og vi udfører arbejdet med opsætning og vedligeholdelse efter aftale. Ønsker flere vandværker i vandråd denne ydelse, kan der laves grupper herfor.

Der skal være råd til udvikling og fornyelse!
En del af indtægterne vil som nævnt gå til udvikling af IT-systemet. Vi ved af lang tids erfaring, at der altid opstår nye idéer og behov. Hvert vandværk og hver vandværksgruppe kan således fremsende forslag til ønsker om ændringer til systemet og ønsker til nye faciliteter. Hvis styregruppen under KUV-projektet godkender forslaget, vil udviklingen komme alle deltagere og brugere af vores IT-system til gode.

Tilstandsrapporter med handlingsplan, evt. med investeringsplan
DVN udarbejder uvildige tilstandsrapporter efter FVDs Håndbog nr. 5, og derfor har vi indøvet en stor generel viden om vandværksdrift, og vi kan derfor ofte hurtigt vurdere forslag til handling. Læs mere under www.mitvandvaerk.dk

Kursus hos os eller jer!
Ønsker vandværket et kursus i systemet, kan det foregå hos vandværket eller hos DVN i Skørbæk ved Nibe. DVN tilbyder individuelle kurser for mindre grupper (op til seks personer) med overnatning og forplejning.

Gruppeprojekter
Forløbet gennemføres som et »gruppeprojekt«, hvis der bare er to vandværker. Erfaringen fra projektet vil brede sig både i vandrådet og til mange andre vandråd, og perspektivet til samarbejde med evt. en større lokal forsyning og kommunen kunne være et meget interessant supplement. I får et system for egne data, som er jeres eget, og som der kan samarbejdes om, hvilket gør samarbejdet med alle de eksterne firmaer, selskaber m.m. mere enkel og mere konkret.