KUV – et ledelsessystem

Hvad er kUV og hvad er formålet?
Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer om vandværkets egenkontrol og overvågning. Der kan gives forslag til forbedringer af den nuværende vandværkspasning, og der kan efterfølgende indføres faste regler for de leverandører, som vandværket vælger til at indgå i samarbejdet. Vandværket kan på den måde få indført et teknisk ledelsessystem i samme arbejdsgang.

I de følgende punkter kan du læse om, hvad kUV er, og hvordan kUV oprettes på dit vandværk:
1. Procedure i 5 trin for indførelse af KUV ses  på www.mitvandvaerk.dk.
2. De vigtigste stamdata, tekniske oplysninger og driftsdata  tilbage i tiden lægges på websitet www.mitdrikkevand.dk,  som vi kalder for teknisk hjemmeside.
3. Alle efterfølgende ændringer på vandværket registreres løbende i systemets e-log under hver sin hovedkomponent.
4. På den måde kan alle, som deltager aktivt i kollektivet, få et hurtigt overblik og derved yde vandværks-passeren assistance via telefon og opslag via sin PC efter behov.
5. Der tilknyttes udvalgte firmaer med navngivne fageksperter på  hvert sit fagområde.
6. Der oprettes en KUV-informationsmappe med program for  egenkontrol- og overvågning, som beskriver arbejdsgangen  på vandværket, hvem gør hvad og hvornår.
7. Programmet tager udgangspunkt i den nuværende pasning og giver forslag til forbedringer.
8. Projektet indebærer derfor ikke nødvendigvis ændringer eller  fordyrelse – men medfører en øget sikkerhed.
9. Under indførelse af KUV er der en god mulighed for, at projektet allerede på kort sigt giver et økonomisk overskud, foruden at den øgede sikkerhed medfører færre uheld.
10. Ud over vandværket får andel i et IT-system, som byder på mange andre fordele, får abonnenter adgang til gratis teknisk hotline  for tekniske spørgsmål med forslag til handling.
alene

Formålet med kUV er følgende
• At give den lokale vandværks-passer en større arbejdsglæde, da arbejdsprocedurer og alle vandværkets tal er opdateret på den tekniske hjemmeside. Alle data, som er egnet, vises som grafer, hvilket giver et hurtigt overblik over tilstanden.
• At systemet kan tage en del af arbejdsbyrden væk, fra både bestyrelse og især vandværks-passer. Det sker automatisk ved, at vandværkets tekniske informationer er samlet et sted og hurtigt kan anvendes sammen med tilknyttede eksperter.
• At den lokale vandværks-passer, rent fagligt, løbende bliver opdateret og dermed gradvist får øget sin viden om vandværket.
• At bestyrelsen også kan vælge at blive mere vidende om vandværket og altid vil kunne følge udvalgte nøgletal om vandværkets drift på den tekniske hjemmeside. I uheldssituationer har man et system til at følge alle tekniske detaljer og den tidsmæssige udvikling.
• At systemet samtidig er et generelt informationssystem med såkaldte I-knapper og med generelle informationer om vandtekniske spørgsmål.
• At ledelsen på den måde bliver mere synlig og kan stille krav til vandværkets pasning. Systemet er opbygget, så der både er en del til vandværks-passeren og en del til bestyrelsen. Bestyrelsen skal typisk kun have nogle årsoversigter med nøgletal for driften via genvejsknapper, hvilket gør systemet brugervenligt.
• At opståede tekniske problemer kan tackles hurtigere, da de kan varetages af de tilknyttede eksperter sammen med vandværkspasseren. Kommunen kan med fordel også indgå i KUV.
• At gode tekniske råd ofte kan gives på distancen, da vandværks-passeren og eksperten kan se samme data og informationer på hver sin PC og drøfte en konkret handlingsplan. Tilkaldes assistance fra det tilknyttede firma, kan den pågældende »tekniker« forberede sig hjemmefra og have en løsning samt de rigtige materialer med sig.  På den måde kan vandværket ofte spare penge.
• At bestyrelsen får et beredskab i tilfælde af, at der sker et uheld med vandværks-passeren og dermed en lettere overgang til uddannelse af en afløser midlertidigt eller permanent.
• At alle vandværkets vigtigste tekniske oplysninger ligger på hjemmesiden, og derved er altid tilgængelige for alle instanser, som ville være interesseret. Systemet udgør således også et ekstra e-arkiv for vandværkets vigtigste tekniske informationer til brug for bl.a. kommunen.
• At bestyrelsen og vandværks-passeren altid har »fingeren på pulsen«, og derved altid kan sætte ind i tide overfor evt. opståede problemer.
• At alle reparationer dokumenteres og registreres i systemets e-log. Herved kan alle slå op og se, hvad der sidst er repareret eller udskiftet på de udvalgte hoveddele på vandværket.

KUV kan med fordel anvendes af Vandråd!
Projektet passer godt til mindre vandværker, men kan også med fordel anvendes af selv store forsyninger, da der er ret mange lighedspunkter mellem små og store vandværker.

Som et samlet vandrådsprojekt forventer vi, at der vil kunne opnås endnu flere fordele. De største fordele vil kunne opnås ved at opbygge KUV i en mindre gruppe under hvert Vandråd. Sådanne projekter vil bl.a. medføre erfaringsudvekslinger mellem de vandværker, som deltager.

Økonomien for det enkelte vandværk
Prisen for indførelsen af KUV-projektet på det enkelte vandværk er afpasset efter størrelsen af vandværket. Vi har således indført en prisstrategi, som betyder, at de små vandværker også kan deltage. Som eksempel har vi sat basisprisen under introduktionen i 2012 til kr. 10.000 i oprettelse og kr. 2.400 i årlig abonnement for vandværker med mindre end 400 forbrugere.

Idéen med prisfastsættelsen er, at de mindste vandværker kun betaler for selve arbejdet med indførelse af KUV. De større vandværker bidrager til driften og vedligeholdelse og de største bidrager til systemets opbygning og videre udvikling.

Hvilke løbende ydelser opnår vandværket med KUV-abonnement?
Indeholdt i den årlige basispris er følgende ydelser:
• Analyseopdatering og overvågning af analyser.
• Fremsendelse af forslag til handlingsplan, hvis noget er  unormalt mht. analyser.
• Kvartalsvis dataregistrering for øvrige aflæsninger efter aftale.
• Introduktionskursus.
• Telefon/hotline service angående tekniske spørgsmål  med forslag til handling.
• Gratis generel information via service på www.vandarkiv.dk.

Rabatter eller ekstraydelser!
Hvis det enkelte vandværk har fået udarbejdet en DVN tilstandsrapport eller en ny opdatering, gives der automatisk 20% rabat på oprettelsen af KUV.

Gennemføres projekter i grupper under Vandråd kan der aftales prisreduktion på typisk 10 pct. på oprettelsen eller alternativ ekstra gratis ydelser (ex. gratis kursus, besigtigelse m.m.), da indførelse af KUV i grupper skønnes at indebære en vis effektivisering. 

Teknisk hotline og generel info om tekniske vandværksemner
Vandværket kan henvende sig til DVN med tekniske spørgsmål og få et kvalificeret og hurtigt svar enten pr. telefon eller mail. Kan vi ikke selv svare, vil vi finde en specialist indenfor KUV-gruppen, som kan.

Kursus hos os eller jer!
Ønsker vandværket et kursus i systemet, kan det foregå hos vandværket eller hos DVN i Skørbæk ved Nibe. DVN tilbyder individuelle kurser for mindre grupper (op til 6 personer).

Gruppeprojekter
Forløbet gennemføres som et »gruppeprojekt«, hvis der bare er 2 vandværker. Erfaringen fra projektet vil brede sig både i Vandrådet og til mange andre Vandråd, og perspektivet til samarbejde med evt. en større lokal forsyning og kommunen kunne være et meget interessant supplement. I får et system for egne data, som er jeres eget, og som der kan samarbejdes om, hvilket gør samarbejdet med alle de eksterne firmaer, selskaber m.m. mere enkel og mere konkret.