Kvalitetssikring og optimering på vandværker i forhold til boringer

1. Boringstyper, boremetoder og valg af filter.
2. Tørbrønd kontra terrænliggende råvandsstation.
3. Valg af forsegling.
4. Hygiejne.
5. Skånsom indvinding, hvordan og hvorfor.
6. Vandprøvetagning og valg af prøvehane.

Der findes 3 boringstyper der bliver anvendt til drikkevandsboringer. Tørboring, direkte skylleboring og skylleboring med lufthævemetoden. Tørboring er en metode hvor man med enten et sneglebor, eller med et tung lod ovenpå et rør med klap i bunden banker sig ned i jorden, dunkeren som den bliver kaldt hænger i en vire, den skal trækkes op og tømmes efterhånden som man kommer nedad. Når man borer med tørboring har man et arbejdsrør med ned. Arbejdsrøret bliver drejet og presset ned i jorden efterhånden som materialet bores op, man bruger et mindre arbejdsrør og sætter ind i det første, hvis røret sætter sig fast. Tørboring er en boremetode, der giver gode jordprøver, og man ved nøjagtig hvor prøven kommer fra. Tørboring er en langsom boremetode og jo længere man kommer ned jo mindre borerør og filter kan boringen udbygges med.borerig

Direkte skylleboring er en bore metode der fortrinsvis bruges til husholdningsboringer og markvandingsboringer. Ved direkte skyl pumpes der vand og boremudder under højt tryk ned gennem borerøret, borehovedet kan enten være en rullemejsel eller en vingemejsel, der er ikke noget arbejdsrør med ned,. Boremudderet gør at hullet bliver stående. Borestangen roterer og mejslen løsner materiale, det løsnede materiale kommer op uden om borestangen ved hjælp af vandets opdrift fra pumpen på boreriggen. Det betyder at sten og tunge materialer ikke kommer med op, men hele tiden bliver foran borehovedet i hullet. De udvaskede materialer som kommer op uden om borestangen kræver en erfaren brøndborer for at vurdere om, hvad det er for noget materiale man borer  i. Direkte skyl er en hurtig metode, men også den boremetode, som giver de dårligste jordprøver. De fleste vandværker accepterer ikke direkte skyl som boremetode.

Lufthæve boring er den boremetode som bliver brugt mest til drikkevandsboringer. Ved lufthæve boring bruges borestænger som enten er med dobbelt væg eller med luftrør på siden af borestængerne. Borehovedet kan enten være en rullemejsel eller en vingemejsel. Der blæses trykluft ned igennem luftrørene eller det yderste rør og det løsborede materiale kommer op gennem det inderste rør. Alt hvad der bliver boret løs kommer op, derved får man gode jord prøver og man har nemt ved at placere sit filter på det rigtige sted.

Brøndboreren vælger filter, slidser og gruskastning til boringens filter ud fra en sigteanalyse af det op borede sand og grus. Det gælder om at have så åben et filter som muligt for at have den bedste indstrømning af vand. Når boringen er færdig laves en ren prøvepumpning af den. Ud fra prøvepumpningen bestemmes, hvilken pumpe der skal monteres. Det er vigtigt at den rigtige pumpe monteres så energiforbruget ikke bliver for stort. Afsænkningen i boringen må ikke være så stor at den går ned i filteret. Hvis afsænkningen er for stor sker der udfældning og filteret tilstopper  gradvis.

Der kan være flere argumenter for hvad man vælger for en type af tørbrønd/-råvandsstation. Vi mener, at man skal vælge en terrænliggende råvandsstation, hvis det på nogen måde er muligt. Et problem ved brønde kan være indtrængende overfladevand og grundvand. Overflade vand i brønde der løber ned i boringer gennem utætte forseglinger og udluftninger er skyld i mere end 50% af alle sager med kim og colibakterier som fører til kogepåbud. Ved at vælge en terrænliggende råvandsstation undgår man også problemer med arbejdstilsynet når man skal tage vandprøver eller pejle boringen. Den eneste ulempe ved terrænliggende stationer er, at der om vinteren er brug for et varmelegeme til at holde rørene frostfri. Men når man ser bort fra udgiften til varme er det en fordel for el komponenterne at de er tørre, det forlænger deres levetid ganske væsentlig.

stationNår man skal vælge hvilken type forsegling der skal være på boringen er der i vores verden ikke tvivl om, at det skal være en med flangesamling. Ved at vælge en forsegling med flangesamling er man sikker på at der ikke kommer overfladevand, insekter og andet kryb ned i boringen. Hvis man derimod bruger en forsegling med hætte, kan der, hvis der opstår vakuum i boringen på grund af stor afsænkning, ske det at O-ringen mellem boring og forsegling suges ind i boringen. Herefter er der fri passage for at vand og kryb kan suges ind i boringen. Hvis man, i situationer hvor der er stor afsænkning i en boring, har behov for en udluftning på boringen, er det vigtigt, at den er ført op, så der ikke kan suges vand ind gennem den. Man skal også huske at der skal være partikel og pollenfilter i udluftningen.

Ved håndtering af pumpe og stigerør i forbindelse med udskiftninger, er det vigtigt at man holder et højt niveau af hygiejne. Vi har ved Vand-Schmidt A/S valgt at pakke vores stigerør ind i plastik folie. Når PE stigerørene er færdig svejst bliver de med det samme pakket ind. Stigerør i rustfrit bliver tørret af med desinficerende væske når de kommer fra bejdsning og derefter bliver de pakket ind. Vi har lavet en kurv til at opbevare nye og gamle stigerør i. På den måde undgår vi at rørene kommer i kontakt med jordoverfladen. Når pumpe og stigerør er blevet skiftet, laver vi recirkulering med vand blandet op med desinficerende væske, og herefter ren pumpes. Efter ren pumpning kontrolleres med strips om der er rester af desinficerings væske tilbage. Når vandet er rent sluttes boringen til at køre normal drift igen.boring-3

Vi har gennem en årrække lavet styret indvinding af råvandspumper/boringer. Den styring vi bruger er en stepstyring, som vi selv har været med til at udvikle. De fleste af de anlæg vi har lavet med styret indvinding er lavet i samarbejde med MJK og IN2TEK. Der er flere fordele ved at styre indvindingen på en kildeplads. En af de vigtigste er at boringerne holder meget længere mellem at de skal regenereres, der sker ikke så stor en udfældning når afsænkningstragten bliver mindre. Hvis man har fire boringer på en kildeplads og alle fire kører på en fjerdedel af max ydelse vil strømforbruget være væsentligt mindre end hvis en pumpe kører max ydelse, og yder det samme som de fire til sammen. Der vil typisk være en strømbesparelse på mellem 20 og 30% ved at køre med styret indvinding. Ved at fordele indvindingen over hele døgnet får man i de fleste tilfælde også en forbedret vandkvalitet. Opholdstiden i filterne bliver længere og vandet bliver bedre renset.

boring-4De fleste vandværker har været ude for, at de har fået taget vandprøver hvor der var for høje kim tal. Når man så får lavet en omprøve er der ikke noget galt. En del af disse prøver skyldes, at vandet ikke har løbet længe nok inden prøvetagningen, men den største del af dem skyldes valget af prøvehane. Når man vælger hvilken type hane man skal bruge som prøvehane, er det vigtigt at man vælger en hvor der ikke kan gemme sig vand og aflejringer i sæde eller pakninger. De bedste er nogen hvor der er nylon pakninger/indmad og der skal helst ikke være slangeforskruning på hanen. Man kan med fordel sætte et skilt på sin prøvehane så man er sikker på at det er den samme hane der bliver brugt hver gang.