Landbrugets vejledning i drikkevandsbeskyttelse

I forbindelse med, at den landsdækkende kortlægning af grundvandsmagasinerne er ved at blive tilendebragt, og den deraf følgende udpegning af indsatsområder, samt også det politiske krav om indsatsområder i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), er der en tendens til, at der mange steder lægges op til, at der fra en side af skal laves indsatsplaner, som vil forbyde anvendelse af pesticider i indvindingsområderne, og også indføre skrappe restriktioner med hensyn til gødningsanvendelsen.

Når der ses væk fra fortidens synder med hensyn til brug af pesticider, og områder, der er specielt sårbare over for nitratudvaskning, eksempelvis Aalborgområdet, er der efter vores opfattelse overhovedet ikke grund til at indskrænke landbrugsdriften i nær det omfang, der er risiko for, vil ske.

Derfor har Videncentret for Landbrug, efter anmodning fra Landbrug & Fødevarer, udarbejdet en vejledning i drikkevandsbeskyttelse, som har det helt overordnede formål at sikre en kombination
af godt drikkevand og godt landmandskab i indvindingsområderne.landbrug

Vejledningen er udarbejdet af fagspecialister på Videncentret for Landbrug suppleret af hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen og juridisk bistand fra Landbrug & Fødevarers sekretariat
på Axelborg.

Den er tilgængelig på LandbrugsInfo. Målgruppen for vejledningen er naturligvis ikke kun landmænd, men alle, som har samme ønske om at sikre rent drikkevand på et solidt vidensgrundlag, frem for en indgroet frygt for det ukendte, og en tendens til altid at vælge den overforsigtige løsning.

Ud over at beskrive faglige spørgsmål i relation til nitrat og pesticider indeholder vejledningen også gode råd til processen om udarbejdelsen af indsatsplanerne. Et nøgleord her er involvering af de berørte parter. Derudover kan vejledningen også tjene som et katalog for, hvilke indsatser man kan vælge imellem, lige fra et radikalt indgreb i landmandens dyrkningsfrihed til et overvågningsprogram, der skal afsløre, hvis der reelt i fremtiden skulle opstå en risiko for grundvandets kvalitet, og ikke mindst et forslag om, at man vurderer, om det tekniske anlæg er godt nok til at forhindre nedsivning af eksempelvis pesticider langs borerørene.