Måler og registrerer vi tilstrækkeligt på vandværket ? – eller evt. for lidt eller for meget ?

Hjerm Vandværk deltog i 2014 i vandteknisk- og hygiejnekursus iht.bekendtgørelse nr. 132 og fik ved samme lejlighed udarbejdet et ledelsessystem. Hjerm vandværk arbejdede efterfølgende videre med ledelsessystemet, og blev i den forbindelse usikre på:

– Måler og registrerer vi tilstrækkeligt på vandværket? – eller måler vi evt. for lidt eller for meget?

Vi kontaktede DVN, som havde afholdt kurser og udarbejdet ledelsessystemet, for at få en opfølgning på ledelsessystemet og få vurderet vores nøjagtige behov. Der blev afholdt et møde hos DVN, hvor vi fik en snak om problematikken og efterfølgende deltog Jørgen i en besigtigelse på vandværket, hvor de enkelte boringer, vandværket og den nye kildeplads blev gennemgået. Vi fik også en snak om vandværkets kontrolprogram hidtil.

I Hjerm Vandværks ledelsessystem findes der flere vejledninger, som løbende justeres generelt af DVN, men som også skal tilpasses, så de passer netop til Hjerm Vandværks egen måde f.eks. at drive sin kildeplads på.

Under besigtigelsen fik vandværket afprøvet nogle af de instrukser, som vandværket har opstillet, for at se om de virker. Vandværket ønsker at lave procedurer for de forskellige ting, så det er muligt, at de forskellige aflæsninger, pejlinger, m.m. bliver gjort på samme måde, hver gang.

DVN udarbejdede efterfølgende et forslag til forenkling og forbedring af vandværkets kontrolprogram. Både hvordan data indsamles (bedre procedurer), og at vi kun indsamler de data, som skal anvendes enten til grafer eller som datadokumentation, samt muligheden for at forbedre dokumentationen via det nuværende IT-system »mitdrikkevand.dk«.

Historisk har Hjerm vandværk haft flere indvindingsstrategier, som på hver deres tidspunkt har været relevant for at holde BAM på et acceptabelt lavt niveau under grænseværdien. Den samlede strategi har virket, og i dag er der mere »ro« på mht. udviklingen i både BAM og nitrat. Det har så betydet, at vandværkets bestyrelse har kunnet koncentrere sig mere om andre opgaver.

Vi er foreløbigt kommet så langt, at vandværket sagtens kan afskaffe rigtig mange registreringer, og det letter hverdagen. Hellere øge indsatsen på de rigtige steder.udpumpet vand

Resultatet forventes at blive en bedre og mere enkel overvågning, som kan følges af en bestyrelse med en vis teknisk indsigt (svarer i omfang til KUV – kursus 1+2+3).

Kun udvalgte data skal kunne findes i mitdrikkevand.dk, især som basis for grafer, mens andre aflæsninger og informationer i fremtiden kun findes i KUV ledelsessystemet i relevante datatabeller og tekstinformationer. Udvalgte data til grafer opdateres løbende i mitdrikkevand.dk, fx kvartalsvis, mens anden information og registrering kun opdateres årligt, så vi fremover har en mere enkel procedure til brug i bestyrelsen og som dokumentation overfor kommunen.

Tekniske nøgletal, som Hjerm vandværk forventer at bruge som dokumentation fra 2016:

Administration og økonomi: »Årstal«
• Antal forbrugere, Vandpris, Udgift analyser, Udgifter til drivkraft, Udgifter til vedligehold/ km ledningsnet, Udgifter til vedligehold/boringer

Vandværk: »Årstal«
• Udpumpet mængde vand, Strømforbrug i alt, Specifikt strømforbrug, Drikkevandsanalyser afgang vandværk, Drikkevandsanalyser ledningsnet, Spild
• Månedstal for udpumpet mængde/døgn og specifik strømforbrug.graf BAM

Boringer: »tilstandsmålinger«
• Rovandsspejl, Driftsvandspejl, Pumpens aktuelle kapacitet, Boringens specifikke kapacitet, Råvandsanalyser.

Mitdrikkevand.dk
Formålet med mitdrikkevand.dk er, at give vandværkspasseren og bestyrelsen et godt overblik over udviklingen og et redskab til at træffe beslutninger om tekniske ændringer, fx udvikling i boringernes og pumpernes tilstand m.m. Andre nøgletal – herunder visse økonomiske nøgletal kunne også være interessante. Man kan jo ikke huske udviklingen i regnskabsposter over flere år, hvorfor en graf vil være et godt redskab.

Mitdrikkevand.dk har vi i mange år anvendt til især at følge analyseparametre via grafer og ud fra dette komme med forslag til handlingsplaner for fx indvindingsstrategier, afværgepumpninger m.m.
Vi har igennem de mange år altid haft den strategi, at der kun laves om efter en periode med »ny stabilitet«, så vi er sikker på årsag/virkning. Derfor har styringen virket og givet bestyrelsen et godt grundlag for vore beslutninger.

Analyser
Hver gang der fremsendes resultater af råvands- og drikkevandsanalyser til Hjerm vandværk, overføres disse i mitdrikkevand.dk. Hjerm Vandværk får besked fra DVN om at data er overført til hjemmesiden, evt. med bemærkninger og forslag til en handling, hvis udviklingen på et givet stof (typisk BAM) foretager en uheldig udvikling. Dette system er gennemført i mange år, og der er kun behov for justeringer, når der fx sker ændringer i analyseprogrammets parameterindhold.

Vandværket fører selv analysekontrol ifølge KUV ledelsessystem med antal prøver, om de forskellige analyser fordeles korrekt over året, og at instrukser mht. prøvetagning overholdes. Hertil kommer at vi nøje følger drikkevandets mikrobiologi via egenkontrol.

Vejledning og forstå sit kontrolprogram er meget vigtigt!
Efter nogle stabile månedstal kan kontrolprogrammet fx mht. pejlinger ændres til kvartalsdrift. Tilsvarende kan der ved unormale målinger laves nye registreringer, indtil situationen igen er normal.
Andre driftsdata (fx tæthedskontrol) følges, men de skrives kun ind i logbog, hvis der måles noget unormalt.

Hjerm vandværk afprøver nu det nye forkortede program over de kommende måneder.

Vi har nu fået vores ledelsessystem opdateret, så vi kun aflæser og bruger ovennævnte nøgletal, og det vil give bestyrelsen en lettere indsigt i udviklingen både mht. teknik/analyser og evt. som noget nyt også økonomi. Der er ikke behov for andre beregninger af statistisk art, da alle data normalt skal være ret ens, da der ellers er grund til at se på, om der er fejl eller om overvågningen skal øges på den pågældende komponent.

Gennemgang af vores overvågning har kort sagt været en fornuftig opgave, da det fremover vil gøre arbejdet både bedre og enklere. Vi har i bestyrelsen fået den gode erfaring, at det er vigtigt at forstå, hvad vi skal bruge oplysningerne til, at det er helt afgørende, at der gives instrukser om at måle ens hver gang og hvordan, bruge resultaterne efter hver aflæsning eller måling og endelig huske at beslutte om der skal reageres eller blot fortsættes uændret med sit kontrolprogram.