Med vandværkets IT-styring bliver det nemt at dokumentere at vandværket har orden i “tingene”

DVN har videreudviklet www.mitdrikkevand.dk med en række nye IT-moduler, som udgør »Vandværkets IT Styring«. Systemet er et åbent system, og alle vandværkets leverandører inviteres til at deltage i den løbende opdatering af det enkelte vandværks data samt benytte systemet til løbende tilsyn, service m.m.

Moduloversigt for Vandværkets IT-Styring
Mitdrikkevand.dk er delt op i moduler, som kan anskaffes separat eller samlet. Vandværkets behov bestemmer, hvilke moduler der skal aktiveres i systemet.
Hvis alle moduler bestilles på en gang, opnår vandværket en væsentlig rabat.
Vandværker i vandråd og DVN’s kunder kan få systemet tilbudt til priser i en flerbrugerversion, se mere om priser og betingelser under www.mitvandvaerk.dk

Basis-modul
Her findes et arkiv til indtastning af alle tænkelige stamdata og årsdata – historiske data, rapporter m.m., så man kan gå tilbage i vandværkets historie – år for år. Dette giver bestyrelsen og samarbejdende vandværker et godt værktøj til at sammenligne data og nøgletal, altså opfylde det såkaldte »benchmarking«.

Modulet er især beregnet for bestyrelsen, men data kan med fordel også vises for interesserede forbrugere, og vi anbefaler fuld åbenhed med undtagelse af bestyrelsens elektroniske arkiv.

Med flere års indberetninger kan udviklingen følges via grafer, og årsrapport til generalforsamling m.m. kan trækkes ud via rapportgenerator.
Udvalgte grafer, som bestyrelsen finder relevant for forbrugerne, kan vises på hjemmesiden. Det kunne være udvalgte grafer mht. vandkvalitet, økonomi, forbrug osv. Der henvises bl.a. til www.hjermvand.dk (se under vandkvalitet og herefter »rapporter« til venstre i navigationen).

Der lægges også typisk informationer om vandværkets administration, ledelse, instruks for vandværks-pasning, handlingsplaner, tilstandsrapporter, elektroniske borejournaler, undersøgelser m.m.

Der kan opsættes rapportmodul, som løbende vil være opdateret til brug for løbende information af forbrugerne, generalforsamling m.m. Dette drøftes direkte med det enkelte vandværk.

Der kan også laves link – alt efter vandværkets ønsker og behov – herunder vandværkets egen interne e-boks til bestyrelsen.

Der er afsat tid til IT-assistance ved opstarten og instruktion af den IT-ansvarlige for vandværket.

Der kan efter aftale leveres assistance til den løbende opdatering.

Vandværks-passer modul – Vandværkets »kommandobro«
For især vandværks-passer og bestyrelsen. Et udvidet modul til indberetning af flere detaljerede data. Typisk de data, som vandværks-passeren løbende aflæser på dato, klokkeslæt (hovedmåler, vand/el/råvand/skylning, pejlinger ro/drift, tryk, m.m.), logbog m.m. Alt kan lægges ind efter aftale, således at udviklingen kan følges detaljeret.

Man kommer ind på siden via egen hjemmeside eller mitdrikkevand.dk.

Her vises ex. udvidet kontrol, aflæsninger, pejlinger m.fl. samt andre detaljerede data som logfil over værkets hovedkomponenter. Har vandværket også analyse-modulet, vises der også råvandsanalyser, ledningsanalyser og drikkevandsanalyser.

Dette modul kalder vi for vandværks-passerens værktøj med manuel indtastning.

Her opsættes og lægges foruden de normale aflæsninger også resultater af en evt. udvidet egenkontrol for bakteriekontrol, driftsanalyser, pejlinger, logbog for hovedkomponenters vedligeholdelse.
Her oprettes typisk også logfil for vandværkets hovedkomponenter.

Der er afsat tid til IT-assistance ved opstarten og instruktion samt opsætning af automatisk rapport, som opdateres hver gang, der indtastes nye data fra den IT-ansvarlige for vandværket, eller det kan aftales, at DVN leverer assistance til den løbende opdatering og fjernovervågning (hjælp til vandværks-passer).

»Automatisk« data på Internettet – Modul til automatisk dataoverførsel
Der sendes data direkte fra målerstederne, og dermed skabes forbindelsen til data fra hjemmesiden. Modulet kan benyttes sammen med eksisterende SRO anlæg eller bestående PC-system, og der kan typisk vises udvalgte data f.eks. timeforbrug, el og vand, ledningsevne m.m.

Der kan tilknyttes registrering af alarmfunktioner m.m.

DVN samarbejder med det firma, som vandværket vælger til registrering af automatiske data, og vi kan også formidle et samlet tilbud/prisoverslag til vandværket, hvis ikke vandværket i forvejen har indført automatisk registrering og alarm.

Analysemodul med overvågningsservice
Giver et godt overblik – opdelt i alle analysetyperne, råvand fra boringer, afgang vandværk og ledningsnet – både de obligatoriske og de interne analyser (som dog indsættes under vandværks-passer modulet), så egenkontrol og obligatorisk kontrol holdes adskilt.

Systemet medfører en god nyttiggørelse af vandværkets årelange investering i analyser. Problemer med vandbehandling, utætheder m.m. kan ofte opdages i tide.

Systemet giver et overblik over udviklingen i vandkvaliteten, information om målte parametre i vandanalyserne samtidigt med, at systemet fungerer som et elektronisk arkiv for analyserne.

Hjemmesiden opsættes med nogle få stamoplysninger om vandværket, kontaktpersoner, evt. foto af vandværket og med let adgang til forbrugeranalyser.

Samtidig kan systemet let og overskueligt informere forbrugerne om kvaliteten af drikkevandet.

For at få størst mulig udbytte af systemet lægges historisk data ind. Herved opnås fuld overblik, idet udviklingen kan følges via grafer og info-knapper for de enkelte stoffer.

Systemet åbner med et udvalg af analyseparametre, som er mest egnet til forbrugeroplysning – siden kaldes forbrugersiden.

Analyse-service
Hver gang DVN modtager akkrediterede analyser fra vandværkets laboratorium på elektronisk form, lægges disse ind, og der foretages et tjek af analysen set i forhold til overskridelser af grænseværdien og i forhold til de historiske analysedata.

I DVN’s analyseklub overvåges udviklingen i udvalgte stoffer i vandværkets analyser, og det registreres, når der forekommer overskridelser af grænseværdier eller større analysemæssige forandringer.

Vandværket får i sådanne tilfælde direkte besked pr. e-mail med forslag til handlingsplan.
På den måde kan der gribes ind i tide, eller så hurtigt som muligt med modforanstaltninger/handlingsplan. I den forbindelse ydes gratis Hotline support vedrørende vandanalyserne.

Hjemmeside – evt. med elektronisk beredskabsplan
Hjemmesiden tilbyder en række oplysninger, som vandværket stiller til rådighed for typisk forbrugerne.
DVN deltager i arbejdet med opsætning af indholdet af en standard hjemmeside. Vandværket skal dog sørge for, at alt materiale, fotos m.m. foreligger i en umiddelbart elektronisk læsbar form.

En standard hjemmeside består af følgende:
• Forside med foto og evt. eget logo
• Kontakt med flyttemeddelelse og måleraflæsning
• Meddelelser til forbrugerne
• Bestyrelsen
• Priser og økonomi
– Takstblad og regnskab
• Vandkvalitet
– Vandanalyser
– Hvordan læses en vandanalyse
– Analyseordbog
• Vandværket
– Vedtægter og regulativ
– Beskrivelse af vandværket
– Forsyningsområde
– Indvinding, vandbehandling, m.m.
– Planer
• Tips & Info med mange forbrugerrettede tips, informationer og links til »Viden om vand« med fritekstsøgning
• Beredskabsplan med alarmeringslister og handlingsplaner for konkrete situationer

Bag hjemmeside får I
• Oprettelse af domænenavn
• Årligt gebyr til DK-Hostmaster
• Oprettelse af e-mail adresser
• Flot designskabelon for standard hjemmeside – frit valg blandt mange muligheder
• Opsætning af hjemmeside
• Leje, drift samt vedligeholdelse
• Back-up og hotline-telefon 98 66 66 66
• Flytning af eksisterende hjemmeside
• Vandværket kan efterfølgende selv redigere/opdatere hjemmesiden

Hjemmesiden har en opsætning, som nemt kan udvides med en række moduler, og flere vil blive udviklet efter behov og ønsker. DVN arbejder kun med vand og kan derfor levere den rette ydelse.
Se eksempel på hjemmeside for vandværk på http://eksempel.vandarkiv.dk og se eksempler på information, der kan lægges på hjemmesiden på www.mitvandvaerk.dk. Her er også noget for vandværks-passer og bestyrelsen.

Prisen er fra 5000,- kr. inkl. opsætning og efterfølgende 167 kr. pr. måned.

Vandråd med fælles hjemmeside (m/u elektronisk beredskabsplan)
Er vandværket med i samarbejde i vandråd, kan vi tilbyde en fælles hjemmeside for 5.000,- kr. De enkelte vandværker tilbydes hjemmesider fra 1500,- kr. excl. opsætning og 50 kr. pr. måned.

På www.mitvandvaerk.dk kan I læse mere om priser og betingelser.

Hjemmeside og IT-moduler (www.mitdrikkevand.dk) – prisgaranti
DVN arbejder kun med vand. Sammen med hjemmeside til forbrugerne og IT-moduler for vandværksdrift får vandværket også mulighed for gratis telefonrådgivning om alle vandspørgsmål – dette, mener vi, er vigtigt!
Vi bestræber os på god service og at være billigst sammenlignet på tilsvarende produkter og vi tilbyder derfor prisgaranti.