Mitdrikkevand.dk – et internetbaseret e-arkiv.

En teknisk hjemmeside som giver en ekstra sikkerhed for vandværkets vigtigste data og oplysninger og en god måde at dele oplysninger mellem bestyrelse og vandværks-passer.

www.mitdrikkevand.dk udgør et af værktøjerne, som kan sikre vandværket en bedre egenkontrol. Et internetbaseret arkiv, hvor vandværker kan lagre og håndtere alle former for tekniske data. Et styresystem, som gør det muligt for vandværks-passer og bestyrelse at dele nyttige informationer og følge udviklingstendenser i vandværksdriften. Hermed øges viden lokalt, engagementet
i bestyrelsen og dermed evnen til at fastholde det lokale vandværk og den decentrale vandforsyning.
Vi foreslår løsningen som et billigt supplement til vandværkets nuværende arkivsystem.

Moduler og pakkeløsning
www.mitdrikkevand.dk er delt op i moduler, som kan anskaffes separat eller samlet. Vandværkets behov bestemmer hvilke moduler, der skal aktiveres i systemet.

Den tekniske hjemmeside kan anvendes til indtastning af alle tænkelige stamdata og årsdata – historiske data, rapporter m.m., så man kan gåtilbage i vandværkets historie – år for år. Dette giver bestyrelsen og samarbejdende vandværker et godt værktøj til at sammenligne data og nøgletal.

Systemet er især beregnet for bestyrelsen, men data kan med fordel også vises for interesserede forbrugere, og vi anbefaler fuld åbenhed med undtagelse af bestyrelsens elektroniske arkiv.

Med flere års indberetninger kan udviklingen følges via grafer, og årsrapport til generalforsamling m.m. kan trækkes ud via rapportgenerator. Udvalgte grafer, som bestyrelsen finder relevant for forbrugerne, kan vises på hjemmesiden. Det kunne være udvalgte grafer mht. vandkvalitet, økonomi, forbrug osv. Der henvises bl.a. til www.hjermvand.dk (se under vandkvalitet og herefter »rapporter« til venstre i navigationen).

Vandværks-passer modul
For især vandværks-passer og bestyrelsen. Et udvidet modul til indberetning af flere detaljerede data. Typisk de data, som vandværks-passeren løbende aflæser på dato, klokkeslæt (hovedmåler, vand/el/råvand/skylning, pejlinger ro/drift, tryk, m.m.), logbog m.m. Alt kan lægges ind efter aftale, således at udviklingen kan følges detaljeret.

Analysemodul med overvågningsservice
Typisk samme hverdag, som analyseresultatet foreligger, overføres analyseresultaterne til IT-systemet, og vandværket får en mail herom og evt. forslag til handling, hvis der opdages noget uregelmæssigt.

Pakkeløsning tilbydes!
I forbindelse med arbejdet med tilstandsrapport, handlingsplan og egenkontrolprogram kan vi tilbyde en løsning, hvor vandværket får en– med tabeller og grafer, som gør det meget enkelt at finde tegn på fejl i vandværkets drift. Vi kan med andre ord kombinere tingene og tilbyde en pakkeløsning med stor rabat. Send os f.eks. hvert kvartal alle aftalte aflæsninger og få på den måde også overvåget vandværkets teknik.

Forbrugerhjemmeside med elektronisk beredskabsplan
Systemet mitdrikkevand.dk kan nu også levere en flot forbrugerhjemmeside med en række oplysninger, som vandværket stiller til rådighed for typisk forbrugerne – herunder oplysninger om drikkevandets kvalitet. DVN deltager i arbejdet med opsætning af indholdet af en standardhjemmeside. Vandværket skal dog sørge for, at alt materiale, fotos m.m. foreligger i en umiddelbart elektronisk læsbar form.

En standard-hjemmeside består af følgende
• Forside med foto og evt. eget logo
• Kontakt med flyttemeddelelse og måleraflæsning
• Meddelelser til forbrugerne
• Bestyrelsen
• Priser og økonomi
• Vandkvalitet
• Vandværket
– Vedtægter og regulativ
– Beskrivelse af vandværket
– Forsyningsområde
– Indvinding, vandbehandling
– Planer
• Tips og Info med mange forbrugerrettede tips, informationer og links til »Viden om vand« med fritekstsøgning
• Elektronisk Beredskabsplan med alarmeringslister og handlingsplaner for konkrete situationer

Fra vandværkets egen hjemmeside kan der henvises til udvalgte dele af mitdrikkevand.dk – f.eks. enkelte vandanalyser, vandværkets administration og økonomi; forbrugerne får derved et indblik i driften og vandets kvalitet.

Vi arbejder kun med vand. Sammen med »mitdrikkevand.dk« og »vandværkets hjemmeside« får vandværket derfor automatisk en ekstra ydelse i form af gratis telefonrådgivning om spørgsmål indenfor vandværksdrift. Samtidig er vi billigst i Danmark målt på tilsvarende indhold og ydelser. Se eksempler på www.mitvandvaerk.dk