Ny kildeplads til Vandforsyningen Brovst og Omegn giver forbrugerne en ekstra sikkerhed for rent drikkevand.

2.350 forbrugere i Brovst og omegn kan se frem til en fremtid med endnu større sikkerhed for rent drikkevand.
I løbet af sommeren 2010 er der udført to nye indvindingsboringer, og der er gennemført en langtidspumpning, som dokumenterer en god vandkvalitet med mulighed for endnu flere boringer i området.

Kristen Simonsen, formand for Vandforsyningen Brovst og Omegn og Steffen Tvilling Hansen fra brøndborerfirmaet K. Sørensen & Søn, Frederikshavn

Samtidig med ibrugtagning af to nye boringer holdes der fast i de gamle, og der overvåges for nitrat og bakterier i et nyt egenkontrol- og overvågningsprogram. Samtidig er det hensigten at indføre et nyt dokumentationssystem sammen med forsyningens leverandører.

Undersøgelser og omforandringer af de gamle boringer
Vandforsyningen Brovst og Omegn har løbende fået udført undersøgelser og omforandringer af vandværkets indvindingsboringer gennem de seneste år.
Samtidig er der udført prøvepumpninger på de to prøveboringer på Katrinelyst, da bestyrelsen har overvejet, om indvinding fra det nye kildefelt skulle udføres. Årsagen til denne overvejelse har været stigende nitrat i nogle af indvindingsboringerne.
Prøverne fra prøveboringerne ved Katrinelyst viste, at det ville være muligt at udvide med en ny kildeplads, som kunne levere grundvand med et lavt nitratindhold og et passende lavt indhold af klorid. Undersøgelserne viste ingen tegn på pesticider.

Nyt kildefelt med to nye indvindingsboringer
I foråret 2009 besluttede Vandforsyningen Brovst og Omegn at gå videre med ideen om Katrinelyst og fik i oktober 2009 tilladelse til at udføre to prøveboringer og efterfølgende prøvepumpninger.
Begge boringer er udført som lufthæveboringer, og brøndborerfirmaet K. Sørensen & Søn, Frederikshavn, har stået for opgaven. Der er udtaget meget detaljerede boreprøver, og der er anvendt bentoniteforsegling til forsegling fra topfilter til terræn som sikring imod den såkaldte »skorstenseffekt« omkring boringen.

Vandbehandlingen sker på det nye vandværk
Vandet fra de nye boringer føres ind på det fælles vandværk, hvor vandet iltes og filtreres, så forbrugerne ikke får urenheder ud af vandhanen.Vandet ledes forbi nogle store magneter, som ændrer strukturen i
kalkmolekylerne i det relativt hårde vand på en måde, som medførermindre gener hos forbrugerne, end man ellers ville få uden magnetbehandling.

Dokumentation for rent drikkevand er indført.
Egenkontrolprogram for bakterier, SRO-anlæg samt teknisk hjemmeside
Vandforsyningen Brovst og Omegn har siden 2004 brugt informationssystemet www.mitdrikkevand.dk som e-arkiv for deres analyser. I forbindelse med udvidelsen af deres kildeplads har vandforsyningen valgt at udvide informationssystemet til også at omfatte vedligeholdelses- og driftsdata, som muliggør en enkel måde at overskue alle indvindingsboringernes fysiske tilstand.
Systemet indføres sammen med brøndborer Jørgen Sørensen. Driftsleder Keld Imer står med hovedansvaret for opdatering af den tekniske hjemmeside, som giver bestyrelsen en let adgang til et overblik over tilstanden. Som medansvarlige har han et kollektiv af leverandører, som har sin gang på vandværket og kildepladserne.
Systemet kaldes foreløbigt for Kollektiv Udvidet Vandværkspasning (KUV).

Ved at indføre enkelte strategiske målinger af pejlinger samt ro- og driftstryk ved boringerne vil grafer i informationssystemet løbende dokumentere, at alt er tæt og i orden.
Tryktest med manometer ved prøvehane vil også dokumentere pumpens tilstand, hvilket har betydning for både energiforbrug og at opdage tegn på slitage, som igen kan ende med teknisk nedbrud. Sammenholdes programmet for tryktest fra forerør i forbindelse med hovedeftersyn af pumper og stigrør, får vandforsyningen oveni en løbende dokumentation for, at der ikke kan komme bakterier ind med råvandet.

Vandstanden i indvindingsboringer og forbrug m.m. følges dagligt ved det indførte SRO-anlæg, som styrer indvindingen fra i alt 8 indvindingsboringer. Fordelingen medfører, at vandværket i dag kun skal benytte forholdsvis små pumper, hvilket er godt for en stabil vandkvalitet.
Hændelser og informationer om det tekniske hører også med til dokumentationen.

Det er aftalt med firmaet K. Sørensen & Søn, at fremtidige ændringer på boringer løbende opdateres på den tekniske hjemmeside. Der indføres med andre ord en såkaldt e-logbog, som brøndboreren kan opdatere efter reparationer, og den til enhver tid fungerende driftsleder sørger også for, at vigtige hændelser noteres i e-log systemet sammen med tekniske fakta om pumper, vandbehandling og egenkontrol for bakterier. Det er Keld Imers plan, at visse opgaver med opdatering af IT-systemet skal ske af den enkelte leverandør.
På den måde kan Keld Imer meget lettere overlade jobbet til sin afløser, når den tid kommer, og Jørgen Sørensen kan allerede hjemmefra planlægge service og reparationer.