Pilotprojekt i Syddjurs kommune

Af redaktionen

Formål, visioner og baggrund
Et samarbejde mellem Syddjurs Vandråd, Syddjurs kommunes skoleforvaltning og de enkelte vandværker, som deltager.

Projektet sigter efter at introducere skolebørn for deres lokale vandforsyning og give dem viden om, hvor vandet stammer fra. At drikkevand
ikke er noget, der kommer af sig selv, når man åbner for vandhanen. Børnene skal oplyses om indvinding og beskyttelse af grundvandet, de skal stille spørgsmål og blive nysgerrige på en ressource, som mange tager for givet.

Skolens lærere kan i det tværfaglige arbejde inddrage vandets kredsløb og grundvandets vej til drikkevand gennem hele skoleforløbet fra 3. til
9. klassetrin. Materialet er oplagt at tage fat på for natur– og teknikfagene, men andre fag vil også kunne øse viden af et fælles samfundsanliggende,som vores historiske og demokratisk sikrede vandforsyning.

Hvis børnene tager ny viden med sig hjem og taler med deres forældre om beskyttelse af deres lokale drikkevand, har projekt ”Vandværket i
Skole” opnået den succes med vidtrækkende konsekvenser, som de fleste vandværksfolk håber på. Oplysningen breder sig som ringe i vandet.
Fremtidige forureninger forebygges, og flest mulige vandforsyningsenheder kan overleve, så den decentrale vandforsyning sikres for fremtiden.

Projektets opbygning og aftaler                                                                                                                                                                                                                                                Projektet er opdelt i 5 afsnit og kan læses enten i et almindeligt ringbindsformat eller i et digitalt materiale som pdf filer via et særligt ”skolelogin”på mitdrikkevand.dk – på det enkelte vandværks site. Der arbejdes på, at materialet kan tilgås af skolens kontaktperson via vandværkets site på mitdrikkevand.dk, så alle informationer og data om vandværket er samlet på ét sted.

Materialet er især beregnet til skolens lærere og vandværkets bestyrelse,men det kan også anvendes direkte af eleverne på skolens afgangsklasseri fx. naturfag og projekt grøn skole.

Hellere lidt men godt….
Skolen beslutter, hvilke klasser der skal modtage undervisningen. Det anbefales, at projektet startes op ud fra devisen ”hellere lidt men godt”. Forstået sådan at vandværket helst ser en opstart med få og velvalgte oplevelser, og der stilles spørgsmål om vand til det lokale vandværk. Projektet starter med, at den enkelte lærer får en introduktion til vandværket
og det skolemateriale og de data, som vandværket stiller til rådighed, via sitet mitdrikkevand.dk

Samtidig aftales en plan for det praktiske undervisningsforløb, hvor læreren fortæller og forbereder undervisningen om vand på det lokale vandværk.

Eleverne ved derfor noget om vand og vandværket, inden de første gang kommer på besøg. De har også forberedt nogle spørgsmål om udvalgte emner, så man er sikker på, at oplevelsen på vandværket giver elever og lærere et godt og overskueligt forløb. Det er så meningen, at eleverne skal arbejde med de valgte emner, svare på spørgsmål og fx. udarbejde en skriftlig rapport, lave en video, fortælle om deres oplevelser og opgaver både på klassen og i hjemmet for søskende, forældre og evt. bedsteforældre.

Måske bliver materialet så godt, at vandværket vil vise de forskellige delprojekter på deres hjemmeside. Det forudses, at vandværks-passeren
og bestyrelsen på vandværket på den måde også vil få et stort udbytte gennem projektet, som vil gå fra pilotprojekt til forhåbentlig en permanent
ordning mellem lokale skoler og vandværker i hele kommunen.

Syddjurs Kommunes Skoleforvaltning og Syddjurs Vandråd (SDV)
I foråret 2017 har kommunens skoleforvaltning truffet aftale med SDV om at give et tilskud til udvikling af en prototype af et skolemateriale,
som både er med generel information om vandforsyning, men også funderet i det helt lokale, ud fra hvordan alt foregår på den lokale vandforsyning.

Der er truffet aftale om, at SDV i efteråret 2017 får sammensat en gruppe vandværker, hvor skolematerialet opsættes, og samarbejdet med den lokale skole indledes efter de vejledninger og anvisninger, der allerede findes i det udarbejdede materiale – afleveret i september 2017 på de to første vandværker – Rønde og Balle Vandværk.

Evaluering af projektet i foråret 2018
Materialet opsættes individuelt for hvert vandværk, så skolens lærer kan tilgå både generelle og lokale data og informationer.

Selve undervisningsmaterialet kan hentes digitalt på informationsportalen mitdrikkevand.dk med tildelt login for den enkelte skole/vandværk.

Formålet er, at få materialet forbedret løbende under pilotprojektet, som i Syddjurs kommune løber frem til foråret 2018. Her skal erfaringer
fra især skolernes lærere samt evt. andre, der inddrages i udviklingen, så omsættes til et forbedret skolemateriale.

Hjælp til udviklingen ”udefra”
SDV og DVN er åbne for, at andre instanser, skoler, vandværker eller enkeltpersoner, m.fl. kan være med i udvikling, ud fra den overbevisning
om, at flest mulige faglige bidrag og erfaringer vil føre til det bedste resultat. Det er selve grundideen med at arbejde med projektet i netværk – så grundmaterialet kan udvikle sig samtidig med at det bliver brugt af skolerne. Alle de gode erfaringer samles årligt og løfter på den måde skolematerialet til at blive bedre og bedre.

Vi er godt klar over, at det nuværende materiale ikke er perfekt, men skønner at det er et godt solidt grundlag, med de rigtige visioner for et
lokalt samfund af borgere om et fælles vigtigt tema: VAND – som vi alle er afhængige af.

Kan de vandværksfolk og lærere, som tilbydes dette samarbejde, se visionen i et tæt samarbejde, både mellem vandværkerne og lokale
skoler, vandværkets forbrugere og elever, kan pilotprojektet udvikle sig til et vigtigt projekt for mange lokalsamfund og dermed også for hele kommunen.

Andre vandværker, Vandråd og kommuner
Endelig påpeges det, at der kan startes andre pilotprojekter op i andre kommuner, andre vandforsyninger osv., hvor der over årene kan komme
andre gode ideer til et endnu bedre projekt. Vi forudser, at skolematerialerne også kan udvikle sig forskelligt i flere projekter, da det
skal være de lokale arbejdsgrupper, der bestemmer, hvad der er bedst lokalt og i egen kommune.