Regelmæssig service af boringer

I disse år hvor der bliver stillet mange krav til vandværkerne om dokumentation om vandværkets drift, er det blevet endnu vigtigere for vandværket at have professionel rådgivning og ekspertise til deres rådighed. Her er brøndboreren en vigtig samarbejdspartner.
Brøndboreren arbejder dagligt med vandværkerne og deres drift og har stor indsigt og viden om alle vandværkets dele. Fra boring til forbruger.

Vandværkets boringer
Vandværkets boringer er vandværkets livsnerve. Ingen boringer – intet vand! Det er derfor vigtigt, at vandværket har et godt overblik over tilstanden på boringerne.
Har vandværket fået lavet en tilstandsrapport, er boringernes tilstand og de eventuelle forbedringer, der skal laves, allerede beskrevet.

Vandværket kan ydermere få en meget brugbar viden om boringernes tilstand ved at lade brøndboreren udføre regelmæssig service på vandværkets boringer og pumper.

Når der pumpes fra boringen vil der komme udfældninger af okker og mangan i boringen på grund af iltningen af vandet. Pumpen i boringenvil også blive sat til af okker og mangan, og dermed falde i ydelse med et forøget strømforbrug til følge.

Hvor hurtigt – og hvor meget okker og mangan, der afsættes, er et sammenspil af flere faktorer. De vigtigste er råvandets sammensætning og hvor meget der pumpes af boringen. Hvor kraftigt sænkes vandet i boringen, når der pumpes? Hvor mange timer pumpes der i døgnet?

Pumpe og stigrør er taget op af boringen og lagt på bukke. Den sorte farvning af pumpen og de nederste stigerør skyldes mangan.

Serviceintervallet på en boring kan f.eks. være hvert eller hvert andet år. Ved serviceringen af en boring syres og oparbejdes boringen. Efterfølgende udføres der en prøvepumpning, hvor boringens ydelse og sænkning noteres. Igennem en årrække vil man således få et overblik over, om boringen bliver ved med at have samme ydelse eller om den evt. er faldende henover årene.
En nyere boring, der er blevet serviceret og syret regelmæssigt fra starten, vil få forlænget sin samlede levetid og bibeholder sin høje ydelse, idet man hele tiden får fjernet de belægninger, der kommer i boringen.

Er det f.eks. en ældre boring, der har kørt i mange år uden at blive serviceret, vil man kunne opleve, at ydelsen er faldet meget over årene. Det kan mange gange være vanskeligt at få boringen til at give den oprindelige ydelse igen, da okker- og mangan-belægningerne i boringen er blevet hærdet så meget igennem årene, at selv gentagne syringer ikke kan få boringen op i ydelse.
Vandværket har så i stedet mulighed for, i god tid, at planlægge hvor – og hvornår der skal udføres en ny boring.

Ved regelmæssig service på borerørspumpen får man også kontrolleret, om pumpen er ved at blive slidt, og evt. tæringer på stigrørene fra pumpen bliver også opdaget i tide.

Energioptimering
En anden åbenlys fordel ved regelmæssig tilsyn og servicering af boringerne er energibesparelse.

Når boringen bliver sat til med okker og mangan, vil det på sigt medføre en større sænkning af vandet i boringen, når der pumpes og dermed et større energiforbrug.

Ved regelmæssig service af boring og borerørspumpe opnås altså også en optimering af energiforbruget. Dette er en vigtig gevinst udover den øgede forsyningssikkerhed.

I forbindelse med de faste serviceintervaller kan man jo passende få undersøgt, om pumpen er rigtigt dimensioneret til vandværkets indvindingsbehov.
Mange ældre pumper er dimensioneret med en forventning om et større forbrug end det forbrug, der er i nutiden. Resultatet er, at der kun pumpes i meget få timer i døgnet.
Med en mere korrekt pumpedimensionering, der passer til vandværkets nutidige forbrug, vil man kunne pumpe mere jævnt over f.eks. 16 timer i døgnet. Dette medfører en lavere sænkning af vandstanden i boringen under pumpningen og dermed mindre energibehov. En ny pumpe har også en bedre energiudnyttelse end ældre pumper.

Ved regelmæssig servicering af vandværkets boringer opnås der altså flere fordele for vandværket. Derfor – kontakt brøndboreren og få en serviceaftale på vandværkets boringer!