Samarbejdsmodel for private vandværker til at øge egen kontrol

Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed er en stor mundfuld for et enkelt vandværk med beskedne ressourcer. Vi ser mulighed i, at fremtidens vandværker i fællesskab øger egen kontrol og eventuelt i alliance med en større, lokal forsyning

Dokumentation er fremtidens krav
Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) giver vandværkerne mulighed for at være på forkant og forebygge overskridelser af drikkevandskravene.
Udgangspunktet for DDS er systematik og sund fornuft.
Formålet er at give vandforsyningerne mulighed for at øge drikkevandssikkerheden og fokusere på forebyggelse frem for at skulle reagere, når det er gået galt.

Kvalitetsmål og risikostyring – gør det vigtigste først
Første trin i formuleringen af en DDS plan er at vurdere hvert led i vandforsyningssystemet i forhold til forbrugerens sikkerhed og de vandkvalitetsmål, som det enkelte vandværk har sat sig. Hvor er de sårbare steder i forsyningen? Hvad kan gå galt? Hvad kan vi gøre for at mindske risikoen på kort og på langt sigt? Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere de kritiske forhold, der kommer frem under gennemgangen af vandforsyningssystemet: Udpeg de vigtigste risici og fjern/formindsk dem!
Et af de store emner i en risikovurdering er forebyggelse mod bakteriologisk forurening. Generel overvågning af den mikrobielle vandkvalitet dokumenteres og bør ske med jævne mellemrum i udvalgte kontrolpunkter.
På den måde lærer man sit vand at kende under normale driftsbetingelser og kan reagere i god tid, hvis vandkvaliteten falder. Det vil blive muligt at agere hurtigt og effektivt i en beredskabssituation.

Hurtige analysesvar giver handlekraft
Vi har i dag hurtige analysemetoder til vurdering af den bakteriologiske drikkevandskvalitet. Det er således muligt at måle på det bakteriologiske indhold i drikkevand og få et analysesvar, inden vandet når ud og bliver drukket af forbrugerne. BactiQuant-metoden er et eksempel på den form for teknologi. BactiQuant måler total-kim i løbet af 30 minutter og metoden anvendes i dag i flere større vandforsyninger og private vandværker og giver mulighed for effektiv egenkontrol ved 1) generel overvågning af drikkevandskvaliteten 2) ved igangsætning af nye ledninger/renoveringer og 3) tilfælde af en potentiel forureningssituation med forhøjede kimtal. I en beredskabssituation har et vandværk mulighed for at agere med det samme og kan foretage en kildesporing på ganske få timer.

Samarbejdsmodel for private vandværker
For at få de hurtige analysesvar omkring den bakteriologiske kvalitet og dermed handlekraften ud til de små private vandværker foreslår vi en samarbejdsmodel, hvor vandværkernes vandråd køber udstyr i fællesskab og allokerer 1-2 vandværkspersoner til at tage prøver og lave analyserne for samtlige vandværker tilknyttet vandrådet. En anden mulighed er at alliere sig med en større forsyning i området, som allerede anvender BactiQuant. Vandrådet kan, på vegne af vandværkerne, forhandle sig frem til en rimelig pris på et antal prøver på årsbasis udført af den lokale forsyning. En væsentlig fordel ved at lave en årlig abonnementsordning med en større forsyning er, at analysen udføres af rutineret personale, og at prisen per prøve bliver overkommelig for det
enkelte vandværk. Ved at samarbejde, og eventuelt skabe alliancer med større forsyninger, kommer de private vandværker på forkant ved hjælp af øget egen kontrol – uden at økonomien løber af sporet.

Et styrket samarbejde kan øge muligheden for at bevare det enkelte vandværks selvstændighed også i en fremtid med større krav til systematisk overvågning af drikkevandskvaliteten, herunder den bakteriologiske vandkvalitet. Det enkelte vandværk sender et klart signal til sine forbrugere og den øvrige vandbranche om, at fremtidens vandværker også er indstillet på at implementere en størrelsestilpasset DDS version som en tilgang til at sikre godt, rent drikkevand.