Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV – ledelsessystem med Kursus i Drift og Hygiejne, adskilt eller som en samlet pakkeløsning.
Læs evt. bekendtgørelsen på www.vandarkiv.dk under menuen lovstof. Her kan man også finde andre nyttige informationer, og I kan lægge dette link på jeres hjemmeside.

Reglerne er:
A. Almene vandværker under 17.000 m³ udpumpet vand pr. år skal have et teorikursus i vandværksdrift og hygiejne, med kursusbevis.
B. Vandværker over 17.000 m³ skal desuden indføre ledelsessystem inden udgangen af 2014.

DVN og Syddjurs Vandråd har indgået aftale om pilotprojekt for 9 vandværker
Vi har arbejdet en del sammen med Syddjurs Vandråd og har nu en model klar, som Syddjurs Vandråd og DVN samarbejder om. Det aftalte pilotprojekt omfatter den ”store pakke”. Ved aflevering har hvert vandværk et ledelsessystem, og hver af de 30 deltagere får kursusbevis.

En god nyhed er, at Syddjurs kommune kan godkende programmet, og kommunen deltager selv i en del af undervisningen. Kommunen skal ikke godkende vandværkets ledelsessystem. Vandværket skal informere kommunen om, at man har indført ledelsessystem. Ved kommunens tekniske tilsyn vurderer kommunen, om ledelsessystemet så virker i praksis.

Programmet ”stor pakke”
for Kursus i Vandværksteknik/-drift & Hygiejne samt KUV ledelsessystem er kort fortalt:
1. Et 6 timers teorikursus i vandværksteknik & -drift med korte foredrag og øvelser i grupper (DVN er kursusleder).
2. Et 3 timers teorikursus i hygiejne med korte foredrag og øvelser i grupper (DVN er kursusleder).
3. Et praktikkursus/workshop i grupper på eget vandværk. Kurset strækker sig over en dag, hvor vi gruppevis besøger 3 – 4 vandværker. DVN leder kurset og gruppens tovholder står for alt det
praktiske. Grupperne undervises ude på hvert enkelt vandværk, hvor netop eget vandværk er i fokus. Det giver en god kobling mellem teori og praksis. Der undervises i det, som vandværksfolk SKAL
vide ifølge bekendtgørelsen.
4. DVN udarbejder risikovurdering, handlingsplan og kortlægning af hoveddelene i henhold til kravene i bekendtgørelsen. Hvert vandværk deltager selv i kortlægning og indsamler oplysninger under kursus 1 + 2, som øvelser.
5. DVN opsætter ledelsessystem for hvert enkelt vandværk med de nødvendige tekster, skitser, tabeller m.m. via fildelingssystem på internettet. Det er enkelt at bruge og holde ajourført. Ledelsessystemet er uafhængigt af IT- system, men for at kunne lave en god undervisning og levere en handlingsplan har vi valgt at lægge historiske analyser ind. Mitdrikkevand.dk anvendes til denne del for især resultater og til vurdering af tilstanden.
6. Kursusmaterialer og det enkelte vandværks ledelsessystem lægges på fildelingssystemet, så det er let for kontaktpersonen på vandværket at administrere informationerne til sine kollegaer, som deltager i drifts- og hygiejnekursus.
7. Afsluttende evalueringskursus på 3 timer med gennemgang af udvalgte tekniske detaljer, aflevering af informationsmappe, vurdering af analysedata, hygiejnezoner, regelsæt i udkast og handlingsplan. Det videre forløb i netværk og erfagrupper drøftes.
8. Man kan efterfølgende selv arrangere uddybende kurser om særlige emner med de 25 firmaer, som er tilmeldt KUV samarbejdet, se brochure om KUV på www.dvn.dk.
9. Kursusbeviser indskrives i håndbog for ledelsessystem.

Det aftales med det enkelte vandråd, hvordan det praktiske skal forløbe, og hvilke firmaer der indgår i undervisningen.
Ledelsessystemet er udformet således, at det i sig selv er et læringssystem for hele bestyrelsen, og vi lægger meget vægt på, at et vandværk ikke kun har én person som er vidende om vandværkets teknik og hygiejneregler. Derfor har SDV valgt en pris pr. vandværk og med op til 3 deltagere fra hvert vandværk.

”Lille pakke”
For de vandværker, som leverer under 17.000 m³ pr. år, er det tilstrækkeligt for at opfylde bekendtgørelsens krav, at man deltager i de 2 indledende kurser, som udgør den “lille pakke”. Vi anbefaler imidlertid, at alle vandværker deltager i den “store pakke”, da det på længere sigt vil være en fordel for vandværket, idet man på den måde får systemer til den daglige ledelse af vandværket, ligesom
man er på forkant, hvis man passerer grænsen på de 17.000 m³ pr. år.

Andre muligheder.
Der vil også være mange vandværker, hvor driftslederen tager et af de store kursus hos FVD eller DANVA, og hvor bestyrelsen så også gerne vil have indsigt i teknik og hygiejne, så man i fællesskab passer hele vandværkets ledelsessystem. På den måde bliver vandværket ikke så afhængig af kun en person, hvilket også har noget med sikkerhed at gøre samt gode beslutninger, når flere er vidende om teknik og hygiejne.

Endelig vil der fremadrettet blive behov for gentagelser eller opdateringer når der kommer nye i bestyrelsen og evt. ny vandværks-passer.

Forskelle
Vi er ofte blevet spurgt om forskellen mellem KUV- konceptet og FVD´s og DANVA`s større ”overnatningskurser. Her er nogle af forskellene:
• FVD/DANVA kurser/uddannelser er udelukkende teorikurser, så de/den, som deltager, skal bagefter selv opstille og drive vandværkets ledelsessystem, så dette dækker bekendtgørelsens krav. Herunder de krav der er til risikovurdering og handlingsplan.
• Med ovennævnte ”stor pakke” får man mulighed for at samarbejde i netværk lokalt med det eller de vandværker, som der dannes gruppe med efter teorikursus og praktik. Der dannes netværk med KUV firmaer om serviceeftersyn, ekstra undervisning m.m.
• Der undervises i hvad man SKAL, og hvad man BØR/KAN undervejs i forløbet. Det mener vi er en fordel og senere kan man altid selv uddybe og få ekstra kurser efter behov, f.eks. sammen med de valgte specialistfirmaer.
• Deltagerne får undervisning både i teori og praktik på eget vandværk, som betyder, at deltagerne lettere forbinder netop den teori, der er behov for i hverdagen, og dermed er nytteværdien ofte større.
• Deltagerne modtager i forbindelse med aflevering af DVN’s KUV projektet et gennemtænkt fælles oplæg til et praktisk ledelsessystem, som er uafhængigt af valgt IT- system, vandværkets evt. SRO eller vandværkets automatik.
• Deltagerne får hjælp til den kortlægning af hoveddele på eget vandværk, risikovurdering, handlingsplan m.m., som skal udføres ifølge bekendtgørelsen.
• Endelig kan deltagerne altid få teknisk assistance via KUV netværket, og DVN kan bl.a. overvåge udvikling i analyser og nøgletal via IT-systemet mitdrikkevand.dk, som indgår i pakken, og som der kan tegnes abonnement på efterfølgende – som nævnt helt frivilligt.

Også forskel i pris!
”stor pakke”
Vælger vandværker hele pakken kan den samlede pris holdes på et prisniveau omkring 12.000 kr. pr. vandværk eller ca. 4.000 kr. pr. deltager ved f.eks. 3 personer pr. vandværk, inkl. levering af ledelsessystemet som beskrevet.

”lille pakke”
Vælges kun den lille pakke kan prisen holdes på ca. 2.500 kr. pr vandværk med ret til 3 deltagere eller ca. 800 kr. pr. deltager. Prisen tilpasses vandrådets eller vandværkernes særlige ønsker, men niveauet er lagt i det nævnte område. Vandråd og vandværkerne skal selv stå for alt det praktiske, mens DVN og andre deltagende KUV firmaer står for det faglige.
Programmet kan betyde en stor fordel for den decentrale vandforsyning og oveni styrke Vandrådene’s vigtige arbejde.
Underviserne er alle inviterede fagfolk, fra de firmaer som samarbejder og støtter op om KUV konceptet, og som også kan tilbyde assistance som opfølgning.

Vurdering
Man kan således gå fra ”lille pakke” til ”stor pakke” eller en 3. version, som omfatter tilstandsrapport. Det er mit gæt, at rigtig mange – også helt små vandværker – vil ende med ledelsessystem og tilstandsrapport, da det ofte viser sig som en rigtig fornuftig investering i øget sikkerhed.

Tilstandsrapport og undervisning på eget vandværk
Vi har også vandværker, som har vist interesser for en løsning, hvor de får udarbejdet tilstandsrapport eller opdateret den eksisterende med efterfølgende gennemgang og undervisning. Vi har tilpasset tilstandsrapporten, så vi kommer alle de emner igennem, som bekendtgørelsen foreskriver.
Det vil være en lidt dyrere løsning, men til gengæld kommer man også mere i dybden med netop de emner, som er vigtige for det enkelte vandværk. Vi har gennemført dette program for Forsyningsselskabet Bonderup i Jammerbugt kommune og deres bestyrelse. Det er vores indtryk, at bestyrelsen var godt tilfreds med forløbet. Fjerritslev Vandværk har bestilt samme pakke.

Interesserede vandråd, grupper eller enkelt vandværker kan henvende sig, hvis de synes om de beskrevne tilbud. Se i efterfølgende oversigtsskema hvad der leveres ved stor og lille pakke.

Oversigt: Hvad får vandværket ved valg af de 2 pakker:

Leverancer KUV “Lille pakke” “Stor pakke” Tilvalg
(ekstra arbejde)
6-timers teorikursus i
vandværksdrift og -teknik 
x x  
3-timers teorikursus i hygiejne x x  
Praktikkursus/workshop på
eget vandværk i grupper
  x  
Historiske analyser på
mitdrikkevand.dk
  x  
Udarbejdelse af risikovurdering   x  
Udarbejdelse af handlingsplan   x  
Kortlægning af komponenter
på vandværket
  x  
Håndbog i ledelsessystem   x  
3-timers evalueringskursus   x  
Kursusmateriale,
pr. mail eller dropbox
x x  
Håndbog i Ledelsessystem
på e-arkiv og ringbind
  x  
Udarbejdelse af tilstandsrapport
Deltajer om opgaver
Udbudsmaterialer
    x
Netværk og erfa-grupper   x  
Ekstra kurser, opfølgning     x
Teknisk hotline   x  
Lommebogen Vandguiden
1 stk. pr. deltager
x x  

Der kan læses mere på dvn.dk, hvor vi vil vise referencer og flere detaljer. Når du læser denne artikel, har 15 vandværker i Tønder og 11 vandværker i Hjørring vandråd også gennemgået kursusforløbet.