Traditionel og videregående vandbehandling

bjarne søesDenne artikel vil fokusere på traditionel vandbehandling i lukkede trykfiltre. Et lukket system giver den bedste forudsætning for at undgå forurening af drikkevandet, da risikoen herfor kan minimeres til kun to områder; iltningsprocessen og skylleprocessen. Disse to områder vil i det følgende blive uddybet.
Herudover vil artiklen også fokusere på, hvordan videregående vandbehandling i form af UV-anlæg kan hjælpe, hvis forureningen rammer vandværket. 

Iltning af råvandet
Den første forudsætning for en egentlig vandbehandling er, at råvandet skal iltes. Mængden af tilført ilt bestemmes af råvandets sammensætning. Det maksimale indhold af ilt i råvandet er bestemt af temperaturen. Der vil maksimalt kunne optages 11 mg/l ilt ved en temperatur på 8-9 °C. Den tilførte ilt reagerer med de opløste stoffer i vandet, som derved udvikler sig til uopløselige forbindelser, og kan efterfølgende  fjernes i trykfiltret.
Det er primært råvandets art og karakter og det beregnede iltbehov, der er afgørende for valg af iltningsmetode. Et iltningsanlæg med kompressor anvendes hyppigt ved lukkede trykfiltre. Fra en kompressor tilføres luft i råvandet direkte ind i toppen af beholderen. Det er vigtigt, at den tilførte luft ikke forurener vandet. Det anbefales, at luftindtaget beskyttes med mikrofilter og kulfilter. Såfremt kompressoren anvender olie til smøring, anbefales det, at der anvendes en levnedsmiddelgodkendt olie. En anden og nyere metode til iltning er en iltningsgenerator. Med en iltningsgenerator tilføres ren ilt i stedet for atmosfærisk luft, og man opnår dermed fuldstændig kontrol over iltningsgraden af vandet.

Filtrering
Den ønskede vandkvalitet kan opnås i et trykfilter med individuelt sammensat filtermateriale til f.eks. neutralisering af aggressiv kulsyre og til opsamling af jern, mangan, ammonium og mekaniske urenheder. Filteranlægget konfigureres individuelt ud fra opgavens art. De tre hyppigste konfigurationer er enkeltfilter, parallelfilter samt for- og efterfilter.

Silhorko vandværk her med for-, mellem- og efterfiltrering. I de 3 lukkede trykfiltre fjernes der hhv. jern, mangan og ammonium

Silhorko vandværk her med for-, mellem- og efterfiltrering. I de 3 lukkede trykfiltre fjernes der hhv. jern, mangan og ammonium

Filtermaterialet består altid af et bærelag og et filterlag, der er sammensat ud fra råvandets karakter. Bærelaget er placeret nederst i filtret. Bærelaget består af kis af varierende kornstørrelse med den største kornstørrelse nederst. Bærelaget skal både bære og tilbageholde filterlaget, så det ikke ender i rentvandsbeholderen.

Skylleprocessen
Filtermaterialerne skal returskylles med jævne mellemrum. Frekvensen afhænger af råvandets sammensætning og vandforbruget. Returskylning foregår ved, at en kraftig strøm af luft sendes gennem filtret nedefra og op og sætter filtermassen i bevægelse, så urenhederne frigives og efterfølgende kan skylles bort med vand fra skyllepumpen. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at anvende et kombinationsskyl, hvor der skylles med luft og vand samtidigt.

Udstyr til returskyl
Skylleblæseren skal kunne levere ca. 30 m3 luft pr. m3 filterareal. For at minimere risikoen for forurening af drikkevandet i forbindelse med skylleprocessen anbefales det, at skylleblæseren er oliefri og udstyret med luftfilter. Skyllepumpen skal kunne levere ca. 60 m3 vand pr. m3 filterareal. For at sikre, at både blæser og pumpe yder det nødvendige, kan der med fordel indsættes udstyr til måling af tryk og flow, som i tilfælde af utilstrækkelig ydelse vil give en alarm.

Videregående vandbehandling
Trods mange foranstaltninger kan alle vandværker rammes af en bakteriologisk forurening. SILHORKO har en række mobile UV-anlæg, som kan lejes i tilfælde af bakteriologisk forurening, og et sådan anlæg kan med fordel indgå i vandværkets beredskabsplan. Den enkelte kommune skal dog første give tilladelse til såkaldt videregående vandbehandling, hvortil UV-behandling henregnes, før man kan installere UV-anlægget.

Mellem 2007 og 2012 er der givet 81 tilladelser til videregående vandbehandling. Kommunerne giver i dag primært tilladelse til at etablere UV-behandling i forbindelse med en konkret forureningssag, som kræver en ekstra indsats i en kort periode. Kun ganske få vandværker har en permanent UV-behandling.

Et af Silhorkos UV-udlejningsanlæg, som altid er klar til brug

Et af Silhorkos UV-udlejningsanlæg, som altid er klar til brug

UV-desinfektion
Teknologien bag UV-desinfektionsanlæg er ikke ny. Teknologien har været i brug i mange år og er i dag anerkendt som en enkel og billig teknologi med lave driftsomkostninger. I en lang række europæiske lande indgår UV-behandling som et ufravigeligt krav og naturlig sikkerhedsforanstaltning i enhver vandforsyning. Princippet i et UV-desinfektionsanlæg er, at man lader det forurenede vand strømme forbi en UV-lampe. Mikrobiologisk vækst i vand kan reduceres effektivt med ultraviolet lys. UV-lys med en bølgelængde på 254 nanometer dræber bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA.
UV-desinfektionsanlæg kan med fordel installeres på vandværket. Det vil betyde, at forbrugerne som udgangspunkt er sikrede mod forurenet drikkevand. Undtaget er dog de tilfælde, hvor forureningen finder sted på ledningsnettet. Hvis risikoen for forurenet vand skal elimineres, er det nødvendigt, at den enkelte vandforbruger (fødevarevirksomhed, hospital, mv.) tager sagen i egen hånd og installerer UV-desinfektionsanlæg på tilgangen til vandforsyningen.

SILHORKO har mange års erfaring med UV-anlæg – både som udlejning og som permanent løsning – til desinfektion af drikkevand og processvand. UV-anlæggene fremstilles af tyske Wedeco, som er en af verdens førende producenter af UV-desinfektionsanlæg, der er certificerede i henhold til de strenge drikkevandskrav i blandt andet Tyskland og Østrig. Anlæggene er udviklet og fremstillet med henblik på effektivitet, høj driftssikkerhed, enkel installation, lang levetid og minimal vedligeholdelse. SILHORKO har eneret på forhandlingen af Wedeco UV-anlæg i Danmark inden for drikkevand. SILHORKO råder over teknisk personale, som er specialuddannet og som med baggrund i mange installationer i såvel Danmark som udland, råder over den nødvendige praktiske erfaring.

SILHORKO serviceafdeling
SILHORKO har mere end 75 års erfaring med behandling af grundvand i Danmark – og har derfor indgående kendskab til såvel vandbehandlingsanlæg som proces. Hvis du vil vide mere om service eller UV-anlæg til drikkevand kan Bjarne Søes, serviceleder hos SILHORKO, kontaktes på telefon 87 93 83 00.