Tryktest af boringer, råvandsledninger m.m. – en god sikkerhed mod forurening med bakterier

Vi har sammen med vore tilstandsrapporter udviklet en enkelt teknik til test af boringers forerør, kontraventiler, stigrør og råvandsledninger er tætte.
Viser testen tegn på utætheder, kan der være risiko for, at vandværket kan få en bakterieforurening.

1. Pejlerør (i PEL) med pejlestuds og med kuglehane, som står lukket imellem pejlinger. Sørg for at afslutte med et stykke rør med afrundet kant og pejleprop (så ledning i pejleapparat ikke slides op). Pejlerør anbefales altid, hvor der er den mindste risiko for, at pejleapparat kan sidde fast. Pejling i ro og drift ifølge instruks (se vandværks-passer system).

2. Stigrør og dykpumpe med kontraventil.

3. Både stigrør og dykpumpens kontraventil testes tæt ved procedure forklaret under punkt 4 (typisk hvert kvartal eller ved mistanke om utæthed).

4. Når pumpen kører, lukkes råvandsventilen (6). Manometer (3) aflæses og noteres som målt pumpetryk ved spærret råvandsventil. Typen af manometer afpasses efter pumpens driftstryk.
Pumpen slukkes, og manometer aflæses og noteres, når viseren er stabil. Manometer test viser, om pumpens kontraventil og stigrør er tæt. Falder manometerstanden, er der fundet tegn på en utæthed og brøndborer kontaktes.

5. Et mere følsomt manometer placeres til test af driftstrykket og ved pumpestop. Her kan man så følge udviklingen af en gradvis tilstopning af råvandsledning, og om råvandsledningen er tæt. Det er vigtigt at montere en ventil, så man kan lukke for manometeret, især hvis manometeret monteres »før« råvandsventil (6), da man ellers kan ødelægge det følsomme manometer under tryktest af pumpe og stigrør.

6. Der skal altid være en råvandsventil i tørbrønden, så man let kan afbryde for vandet i råvandsledningen ved reparationer og ved test af pumpens tilstand.

7. Prøvehanen skal være af god kvalitet (rustfri stålhane), som kan tåle at blive opvarmet ved prøvetagning – ex. ved test for kim/coliforme bakterier. De grafer som løbende opdateres vil afsløre fejl ved pumper, kontraventiler, forerør, stigrør og råvandsledning og derfor udgøre en e-tilstandsrapport for hver boring. Tilsvarende oprettes grafer for vandværkets nøgletal, så vandværkets drift også kan følges. For hver boring og anlæg oprettes e-logbog, og der lægges oplysninger ind vedrørende omforandringer, hændelser, egentest m.m., så man hele tiden har sin dokumentation opdateret.

Læs mere på www.dvn.dk. Her kan du læse om vores arbejde.