Turbiditet – et spørgsmål om drikkevandssikkerhed

Drikkevandssikkerhed handler i høj grad om at være et skridt foran, og hele tiden have kontrol over hvad der foregår i vandforsyningen. I denne sammenhæng er måling af turbiditet meget vigtig, da denne parameter fortæller en hel del om vandværkets driftsforhold og kvaliteten på drikkevandet.

Hvad er turbiditet?
Ifølge DS290 kan turbiditet defineres som nedsat gennemsigtighed i vand forårsaget af kolloider og suspenderet stof. Turbiditet er populært sagt uklarhed i vand, men det er meget sjældent, at det kan ses med det blotte øje, da det drejer sig om meget fine partikler. Mineraler, organiske stoffer og bakterier kan give forhøjet turbiditet.

Sammenhæng mellem bakterier og turbiditet
Alle former for bakterier skal have noget materiale, som de kan sætte sig fast og vokse på. Det gælder derfor, at en forhøjet turbiditet øger risikoen væsentligt for bakteriel forurening.

Mulige årsager til turbiditet
• For lang skylletid på filtrene
• For kort skylletid på filtrene
• Filtermateriale der vokser
• Forkert filtermateriale
• Forurening fra udefrakommende vand
• Utæt rørledning
• For højt jern- eller manganindhold

En turbiditetsmåling kan, udover at indikere om vandets indhold af bakterier er for højt, således også fortælle en del om vandværkets driftsforhold. Turbiditetsmålinger kan herudover være en god måleparameter til at automatisere vandværkets filterskyl.

Online turbiditetsmåler installeret på vandværk.

Anbefaling: Kontinuerlige online målinger
I forbindelse med den lovpligtige kontrol af vandkvaliteten måles turbiditeten et vist antal gange årligt af et akkrediteret laboratorium. Disse stikprøver fortæller, hvordan vandkvaliteten er på prøvetagningstidspunktet – ikke hvordan vandkvaliteten var i sidste uge eller vil være i de kommende uger. Turbiditet er en parameter, der løbende ændrer sig. Der vil være varierende værdier i forbindelse med filterskyl, øget indvinding og andre ændringer i driftsforholdene. Ændringer, som kun en online-måling kan give et retvisende billede af.

En arbejdsgruppe bestående af bl.a. By- og Landskabsstyrelsen, FVD og DANVA har som supplement til den lovpligtige kontrol derfor i en redegørelse vedr. sikring af drikkevand fra 2008 anbefalet øget brug af egenkontrol, hvor det enkelte vandværk selv løbende kontrollerer vandkvaliteten vha. online procesmålinger og hurtigmetoder i laboratoriet.

Med denne form for egenkontrol vha. online-måling vil man sandsynligvis kunne påvise eventuel forekomst af kortvarige forureninger, som ellers normalt aldrig ville blive opdaget. Hertil kommer, at online-måling vil være et stærkt redskab til at forhindre, at en evt. forurening spredes eller når ud til forbrugerne. Med andre ord vil brugen af kontinuerlige online-målinger give vandværkerne mulighed for at handle proaktivt, og således højne sikkerheden for brugerne.

Har I evt. spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte HACH LANGE på tlf. 36 77 29 11.