Tema: Udpumpning og forbrug

Forsyningsledninger, ledningsregistrering, trykforøger, kontrol af målere, forbrugermåler, nyheder, tips og idéer

Udpumpning og forbrug
Et vandværks udpumpningsanlæg kan være udformet på forskellige måder, afhængig af værkets beliggenhed i forhold til forbrugerne og forsyningsområdets topografi.

I hovedprincip er der tale om to former, nemlig:
• Udpumpningsanlæg udført med hydroforbeholder.
• Udpumpningsanlæg udført med regulerbare pumper.

Hydroforanlæg
Hydroforanlæg består af en hydroforbeholder (trykbeholder) dimensioneret til et antal starter af rentvandspumperne og en kompressor til at give beholderen et fortryk.

Hydroforbeholderen har to opgaver:
• At starte rentvandspumperne ved hjælp af trykafbrydere monteret på beholderen.
• At kunne optage tryksvingerne på ledningsnettet i forbindelse med start og stop af rentvandspumperne ved den luftpude, som kompressoren har tilført beholderen.

Beholderens volumen udgør ikke nogen reserve ved strømsvigt.filter
Forholdet mellem luft og vand i beholderen bør være to til én, dvs. 2/3 luft og 1/3 vand. Beholderens luftindhold optages med tiden i vandet og skal derfor fornys med passende mellemrum. Et vandstandsglas på beholderen indikerer, hvornår der skal foretages forøgelse af luftmængden. Utilstrækkelig luftindhold medfører hyppige start og stop af pumperne.

Beholderen skal trykprøves med faste intervaller efter Arbejdstilsynets regler.

Rentvandspumperne styres af trykafbryderne, som er tilsluttet hydroforbeholderen. Pumperne kan have separate sugeledninger til rentvandsbeholderen eller være tilkoblet en fælles sugeledning dimensioneret efter den størst forekommende vandstrøm, som pumperne kræver for at kunne arbejde korrekt.

Pumperne tilsluttes parallelt til afgangsledningen, som forsyner forbrugerne. Afhængig af forsyningsområdets topografi kan der være en eller flere afgangsledninger med forskelligt trykniveau.

Et udpumpningsanlæg bør minimum bestå af:pumper
• En pumpe til nattimeforbrug.
• En pumpe til middeltimeforbrug.
• To pumper til max. timeforbrug, heraf én som reserve.

Såfremt det af topografiske grunde er nødvendigt at operere med flere trykzoner, må udpumpningsanlæggene have en tilsvarende opbygning.

Anlæg med regulerbare pumper
Udpumpningsanlæg med regulerbare pumper er en udpumpningsform, hvorved tryksvingninger på ledningsnettet formindskes, idet den regulerbare pumpes omdrejningstal tilpasses forbruget og dermed trykket ved hjælp af det installerede elektroniske udstyr.

Det er således hensigten, at den regulerbare pumpe skal arbejde størstedelen af forbrugsperioden.

Det er dog praktisk fortsat at have, en særlig uafhængig installeret natpumpe til at klare natforbruget, som typisk ligger på ca. 25 % af middeltimeforbruget.

Udpumpningsanlæg med regulerbare pumper kan med fordel udføres som en kombination mellem pumper med fast omløbstal og pumper med regulerbart omløbstal.

Det vil være fordelagtigt at lade middeltimepumpen være den regulerbare enhed, idet denne kan nedreguleres til at kunne give en vandmængde næsten svarende til minimumforbruget, og kunne opreguleres til en vandmængde svarende til næsten maksimumforbruget. Dvs. at denne pumpe vil således kunne tilfredsstille de fleste driftssituationer over døgnet.

Med passende installation af elektrisk udstyr kan omkobling til såvel maksimum som natudpumpning foregå automatisk.