Vandforsyningen for Brovst og Omegn vil bevare sine boringer!

Af Flemming Frost, formand for Vandforsyningen Brovst og Omegn

Vandforsyningen for Brovst og Omegn har i 2019 startet et større projekt, som går ud på at beskytte vores grundvand og vores boringer i området, så vi kan bruge dem i mange år endnu.

Vandforsyningen startede sit virke på Bratskov Bakke Ø omkring 1978 med den første boring. Der er siden udvidet, så vi i dag har otte boringer i området. Fire af boringerne har problemer med nitrat, hvor indholdet ligger omkring grænseværdien.

Der har i perioden frem til i dag været aftaler med landmænd om ikke at bruge slam på arealerne.

Som følge af de forhøjede nitrattal lavede vi en aftale, i samarbejde med Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy, om at lave skovrejsning i vores indvindingsområde. Der blev lavet aftaler med tre lodsejere om køb af 56 Ha. jord til projektet. Arealet blev beplantet i foråret 2019, og det er blevet taget godt imod af alle i området.

Skovrejsningen har medført, at Vandforsyningen har fået reduceret kvælstofmængden samt sprøjtemængden af pesticider på jordoverfladen, da der ikke må gødes og sprøjtes.

Tillige har vi søgt kommunen om at få lov til at opsætte et nitratanlæg på vandværket til de fire boringer, som vi så kan fjerne igen om nogle år, når skoven har gjort sin virkning. Vi har ikke fået det bevilliget endnu. 

Vi har også i samarbejde med DVN og Teknologisk Institut søgt om tilskud til et projekt, hvor der etableres separationspumpning i de fire boringer, og hvor vandet herfra pumpes ud i skovbunden, hvor planter og træer kan optage noget mere af kvælstoffet. Dette er ikke bevilliget endnu.

Vandforsyningens holdning er at få ryddet op i indholdet af nitrat og pesticider i vores boringer, således vi kan bevare boringerne. Det er dyrt at etablere nye boringer, som så måske senere viser sig at indholde både nitrat og sprøjtegifte fra fortiden.

Vandforsyningen forslår, at vi alle betaler et ørebeløb pr. m³ oppumpet vand til en fond, som skal hjælpe alle vandværker med råd og økonomisk støtte for at bevare boringerne.