VANDRÅD – De forbrugerejede og forbrugerstyrede vandforsyningers fremtil

Indledning kristen
Der står i Region Nords vedtægters formål §2, stk. 4:
Regionen opretter og leder et Regionsvandråd med en repræsentant fra de enkelte Vandråd i kommunerne. Der afholdes mindst et møde om året eller efter behov.

På vores hjemmeside har vi følgende information fra Regionsvandrådet i Region Nord:

Regionsvandrådet ledes af FVDs regionsbestyrelse, og består af en repræsentant fra de i kommunerne oprettede vandråd, og afholder mindst et møde om året.

Regionsvandrådet er et forum for erfaringsudvikling, og information om ny lovgivning, målsætning og tiltag med henblik på at støtte vandrådene ude i kommunerne, bl.a. ved kursusvirksomhed.

Samtidig skal Regionsvandrådet være det fremtidige bindeled mellem vandforsyninger – kontaktudvalg – vandråd – regionen og FVD.

Alle FVD-regioner står overfor en meget stor udfordring, nemlig at få vandrådene til at virke efter hensigten.

Dette gøres bedst ved, at hver region sørger for nyttige aktiviteter, som kan samle vandværkerne i vandråd. Det kan være temaaftener, kurser og arrangementer som gør, at der opstår et sammenhold og samarbejde mellem vandværker.

Der er mange eksempler på, at vandrådene kan samle rigtig mange vandværksfolk, når blot der annonceres et godt fagligt indhold.

Sammenhold og samarbejde er vejen frem, når den decentrale vandforsyning skal overleve – og ikke blot overleve men fremstå stærk og styrket i årene fremover.

Jeg vil opfordre alle gode kræfter til at stå sammen og sørge for rigtig mange aktiviteter i de danske vandråd og sammen dyrke fællesskabet gennem kreativitet og opfindsomhed. Lad leverandørerne deltage og hjælpe med til at formidle viden, som er hele grundlaget for et stærkt sammenhold.

I mine mange år som formand for FVD Region Nord har jeg altid søgt at fremme samarbejdet mellem vandværker, som i Brovst har medført et lokalt og tæt samarbejde mellem 3 vandværker: Brovst – Arentsminde – Halrimmen. Et godt eksempel på at det kan lade sig gøre, at 3 byer driver kildeplads og vandværk i fællesskab.

Det er min overbevisning, at mange vandværker landet over vil kunne få stor fordel af tilsvarende samarbejder. På den måde vil rigtig mange små vandværker kunne undgå at blive nedlagt og overtaget af de store offentlige forsyninger.

Et gammelt ordsprog siger »At man skal kende fortiden, for at kunne være med til at tegne fremtiden«

Jeg mener, at vi bliver nødt til at bede FVD tage sagen op og konstruere en model, som kan matche de kommunale A/S i provinsbyerne, således at vi har noget at tilbyde i stedet.

Vi skal tage ved lære af de mange gode eksempler på samarbejder, som findes rundt omkring i landet og servere dem for Vandrådene og på tværs af kommuner, så forsyningsenhederne bliver så store, at de vil fremstå som robuste enheder.

En anden stor udfordring, som kommer i 2013 og 14, er de kommende krav til, at almene vandværker skal indføre vandværksledelse og dokumentation. En udfordring, som faktisk kan medføre, at vandværkerne bliver fagligt styrket, hvis opgaven tackles på rette vis.

FVD Region Nords bestyrelse har i november 2012 besluttet at afprøve et tilbud om et leverandørbaseret ledelssesystem, kaldet KUV (Kollektiv Udvidet Vandværkspasning), og som vi har søgt støtte til gennem VTUFonden. Da vi desværre ikke fik støtten bevilget til demoprojekt, har bestyrelsen besluttet at donere et beløb til at vise eksempler på at indføre ledelsessystem gennem samarbejder i Vandråd. Vi håber, at KUV-projekter i Vandråd kan bidrage til samarbejder på tværs af vandværker med de fagfolk blandt leverandørerne, som tilbyder dette.

Grundfos og andre leverandører har de sidste 2 år været rundt hos mange vandråd og holdt temaaftener for at fortælle om projektet, og med Grundfos i spidsen vil der blive udarbejdet en brochure, som forklarer om dette meget enkle KUV-ledelsessystem, som alle vandværker kan indføre. Derigennem styrkes sikkerheden på vandværket og på en let måde opbygges viden om vandværksdrift hos bestyrelsen og vandværks-passeren. Ikke mindst sikrer vandværket sig mod tab af denne viden.

Alle gode kræfter skal bruges i den gode sags tjeneste om bevarelse af den decentrale vandforsyning.

Vores fremtidige motto kunne være:  Samarbejd og overlev!