Vandsamarbejder

I dette efterår nærmer vi os to-års dagen for kommunalreformens ikrafttræden. En reform, hvorefter de opgaver, der tidligere blev varetaget af amterne er blevet delt imellem stat og kommune. FVD indså i god tid, at ved amternes nedlæggelse og den nye myndighedsrolle for kommunerne måtte der snarest etableres et samarbejde med de nye storkommuner om fælles forhold for vandværkerne for at øve maksimal indflydelse på den decentrale vandforsyning i Danmark. Derfor blev der ydet en massiv indsats fra foreningens side for at etablere vandråd i kommunerne. Vi ser da også, at de fleste af vandværkerne bakker op om samarbejdet og har indset vigtigheden af fællesskabet. Kun et fåtal har indtil videre valgt at stå udenfor. Også flere kommunale vandforsyninger har besluttet at tilslutte sig fællesskabet og det er rigtig godt. For vi er jo alle til for at levere forbrugerne rent vand af en god kvalitet uanset, om vi er private eller kommunale.

Og der er jo nok at tage fat på i dette vigtige samarbejde.
• Udformning af en vandforsyningsplan for kommunen, der blandt andet beskriver, hvilke vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen samt beliggenhed og udformning af fremtidige vandforsyningsanlæg herunder en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af ledningsnettet.
• Udformning af en indsatsplan på baggrund af statens kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler m.v. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats. Her er det jo, at kommunerne er forpligtet til at oprette et koordinationsforum til at bistå sig med indsatsplanlægningen.
• Udformning af en beredskabsplan med det formål, at der i en unormal vandforsyningssituation kan handles hurtigt, målrettet og koordineret for at afhjælpe problemerne.
• Udformning af et vandforsyningsregulativ, der indeholder nærmere regler om retten til forsyning, afregning herfor og om grundejernes forpligtelser vedrørende vandinstallationer.
• Regler vedrørende afregning med kommunen for måleroplysninger, udveksling af byggetilladelser, flyttemeddelelser osv.

Vi må desværre erkende, at kommunerne ikke alle steder er kommet op i gear endnu. Flere steder er der end ikke afholdt det første møde i koordinationsforum, ligesom vandforsyningsplaner, indsatsplaner, beredskabsplaner og regulativer stadig udestår.

Vi ved godt, at kommunerne har det svært, alene af den årsag, at den ekspertise, der før var samlet i de 14 amtslige grundvandskontorer, nu er spredt ud til 98 kommuner og syv statslige miljøcentre.

Vi betragter kommunerne som vore medspillere og ikke modspillere, men der må naturligvis være en grænse for vores tålmodighed. Vi venter stadig.

Det er jo et erklæret mål for FVD, at den decentrale vandforsyning skal bevares med alle midler. Lad os derfor udnytte denne ventetid til at forberede os bedst muligt på de kommende planer og lad os forsyne kommunerne med alle relevante oplysninger og hensigter, mens vi høfligt presser på for at få arbejdet i gang.

Held og lykke med arbejdet!