Vandspild udfordrer vandværker

I Danmark varetager vandværkerne rensning af grundvandet, for at sikre en høj drikkevands-kvalitet. Rensning er dog ikke det eneste stykke arbejde der skal ligges når det gælder håndtering af drikkevandet. Vejen fra grundvandsmagasinerne til forbrugerne er lang og kan volde problemer.

Grundvandet pumpes op og transporteres derefter ud til vandværkerne hvor det gennemgår en rensningsproces. Efter vandet er blevet renset, transporteres det i jordlagte drikkevandsledninger ud til forbrugerne. Her er det vigtigt med det rette tryk og flow, sådan at forbrugeren ikke oplever problemer med hverken kvaliteten eller mængden af vandet.

Der opstår en trykændring hvis der er lækage på drikkevandsledningerne og det er til gene for forbrugerne da det kan resultere mindskelse af vandmængde, samt risiko for forurening af vandet.

Lækager på jordlagte drikkevandsledninger opstår af mange årsager. Her kan nævnes slid på ledningen, skred i jorden omkring ledningen, fejlgravning ved arbejde med andre omkringliggende ledninger, m.fl. Eftersom drikkevandsledningerne ligger begravet dybt under jorden, opdages vandlækagerne i de fleste tilfælde meget sent hvis de overhovedet opdages. I totalopgørelse for vand i område kan man også danne sig et overblik om man har et stort vandtab, kaldet non revenue water. Vandspild er dyrt da 1 kubikmeter vand koster mellem 40-60 kr. for forbrugeren. An på størrelsen af lækagen, kan flere hundrede kubikmeter vand gå tabt om dagen ved blot én lækage.

Vandlækager er ikke kun dyre, men kan også gøre skade på omgivelserne. Når en lækage står uberørt, vil vandmængderne slide på de omkringliggende jordlag. Dette kan medføre til underjordisk skred, som kan resultere i sammenfald af vej, fortov og fliser. Derudover tærer vandspild ved lækager på drikkevandsledninger på vandressourcen. Ydermere ser vi en stigning i indholdet af pesticidrester i grundvandet. Det resulterer i flere lukninger af drikkevandsboringer. En begrænset vandressource vanskeliggør forsyning af forbrugerne.

Mange vandværker i tæt beboede områder kan reelt forsyne en del af forbrugerne i området. Hertil må de købe sig til vand fra andre områder, som transporteres flere kilometer i jordlagte råvandsledninger.koch

Mængden af drikkevand kan derfor på sigt let blive begrænset, pga. stigning i lukning af drikkevandsboringer og øget forbrug i stigende tætbefolkede områder. Det vil have betydning for vandværket.

Vandværket har til opgave at forsyne forbrugerne med drikkevand af høj kvalitet og rigelige mængder. Dette kan være problematisk når drikkevandsmængderne er begrænsede. Derfor er det yderst vigtigt at undgå vandspild hvor det er muligt, f.eks. på vejen mellem vandværket og forbrugeren.

Effektiv lækagesporing på drikkevandsledninger reducerer vandspild. Lækagesporing udføres vha. forskellige måleteknikker med et bredt udvalg af instrumenter. Firma Leif Koch A/S er Danmarks ældste lækagesporingsfirma, med ekspertise indenfor lækagesporing på netop drikkevandsledninger. Vores fornemmeste opgave er at lokalisere lækagen så hurtigt som muligt, sådan at både vandspild og eventuelle ødelæggelser af området, mindskes kraftigt.

Vores erfarne lækageoperatører lokaliserer lækagen på stedet vha. forskellige instrumenter og teknikker. Det kræver en høj ekspertise at analysere data givet fra instrumenterne for at lokaliseringen bliver så præcis som muligt. Det er vigtigt at lokaliseringen er præcis så gravearbejdet kan begrænses til det minimale. Spildt gravearbejde er en dyr omkostning, set sammen med gene af arbejdet i byområder samt tidsspilde derved, kan det i høj grad betale sig at investere i et godt forarbejde. Firma Leif Koch A/S tilbyder også salg af instrumenter og undervisning i anvendelse.almos

Derudover har firma Leif Koch A/S i samarbejde med HOFOR udviklet ALMOS LEAK. ALMOS LEAK er et online overvågningsprogram til brug på ledningsnettet. Indtegnet på et kort kan man se placeringen af dataloggere som indsamler data i løbet af natten hvor forbruget er lavt. Hver morgen ses en ny statusrapport indtegnet på kortet. Her kan vandværkerne logge ind fra en hvilken som helst platform og tjekke om der er opstået nye lækager. Vandværkerne får derved mulighed for at planlægge arbejde nødvendigt for reparation af lækagen. På den måde sikres en hurtig lokalisering af lækagerne, som resulterer i en hurtig udbedring. Lækagesporing mindsker vandspild.

Det er vigtigt at vi passer på det vand vi har og ikke lader det gå til spilde. Det vil skåne grundvandressourcerne, miljøet, pengepungen og vandværkerne.