Vold mod vandværkerne

»Det sku’ være så godt, men så er det faktisk skidt«

Den 1. juli 2009 trådte den nye lov om vandsektoren i kraft. Det, der skulle være et skridt fremad for den private vandforsyning, er i stedet blevet flere skridt tilbage. Det, der skulle sikre billigere vand til forbrugerne, får den modsatte effekt: vandet bliver dyrere.

Det er Folketinget – De Radikale undtaget, der har vedtaget den nye Vandsektorlov, som træder i kraft 1. januar 2010. Loven har været længe undervejs, men behandlingstiden indikerer måske meget godt indholdet. Første behandling tog ca. ti minutter og anden og tredje behandling tog under to minutter.
Det er skrækkeligt! Regeringen og Folketinget begår vold mod den forbrugerejede og forbrugerstyrede vandforsyning. Tidligere var det folkevalgte i de lokale vandværker, der brugte deres sunde fornuft og fastsatte vandpriserne. I fremtiden bliver det bureaukraterne, teknokraterne og såkaldte eksperter, der skal styre vandforsyningen i Danmark. Regningen?
Den sendes videre til vandværkerne! Lige nu er man ved at oprette et såkaldt forsyningssekretariat i København. Direktøren er ansat og snart følger yderligere en halv snes ansatte. I første omgang!
Vandværkerne, der er underkastet lovgivningen, må hver punge op med 14.000 kroner til etableringsomkostninger og derefter 31.000 kroner om året til drift. Beløbet vil blive pristalsreguleret hvert år!
De ca. 200 vandværker i Danmark, der oppumper mere end 200.000 kubikmeter vand om året, SKAL være med i ordningen fra dag et. Det betyder også, at de i fremtiden skal have deres budgetter og regnskaber godkendt i København af det såkaldte forsyningssekretariat.
Samme sekretariat skal også godkende vandpriserne og kan diktere prisloft.
Der vil endvidere blive opstillet regler for regnskaber herunder regler for fastsættelse af aktiver og passiver samt regler for afskrivning. De samme vandværker vil også blive underkastet selskabsskattelovgivningen.
Jeg er på en lang række områder enig i initiativerne, der er taget på vandforsyningsområdet. Det gælder miljø, sundhed, forsyningssikkerhed, effektivitet samt at der skabes gennemsigtighed og sammenlignelighed, men med den nye lov har politikerne fjernet det private og lokale engagement og incitament. Bureaukraterne tager over. Samtidig er det en kendsgerning, at det bliver dyrere med alle disse eksperter, der skal ansættes til at styre og kontrollere.
I dag er det allerede sådan, at 80 procent af den opkrævede vandpris, går til staten i form af moms, vandskat og afgifter. I fremtiden bliver det også endnu nemmere for politikerne at skrue op på det område for at få flere penge i kassen.
I oktober 2009 indledte FVD en række oplysningsmøder over hele landet for at fortælle om den nye lov på vandforsyningsområdet. Der var nok at tale om!

Følgerne af den nye sektorlov for de fire selskaber

For hvert værk skal der laves:
• Driftsregnskab til internt brug og benchmarking, samt egen åbningsbalance.
• Skatteregnskab til Skat med egen åbningsbalance.
• Årsrapport jf. Årsregnskabsloven.
• Udarbejdelse af driftsbudgetter min. 5-10 år frem.
• Udarbejdelse af investeringsbudgetter min. 5-10 år frem.
• Beregne prisloft fra og med 1. januar 2010.
• Betale kr. 31.000,- årligt til Forsyningssekretariatet (pr. værk).
• Betale kr. 14.000,- til etablering af Forsyningssekretariatet (pr. værk).